Opportunities and threads of the energy market development - an European perspective
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):13–25
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The overall objective of fundamental European Commission's documents: Green Papers on Energy (issued in 2000 and 2006 y., respetively) and Report on Sector Inquiry on the gas and electricity markets was to indentify the barriers currently impeding the development of a fully functioning open and competitive EU-wide energy market as a basis for fairer prices for the final consumer, more efficient allocation and use of resources, more openess for renewables and sustainable and secure of energy supply. Especially the five main threads are: market concentration, vertical enclosure, lack of integration, lack of transparency and price formation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Szanse i zagrożenia rozwoju rynków energetycznych - perspektywa europejska
rynek energii, bariery rozwoju, dokumenty Komisji Europejskiej
Podstawowym celem ważnych dokumentów Komisji Europejskiej: Zielonych Ksiąg o energii (wydanych w latach 2000 i 2006) oraz Raportu na temat dochodzeń sektorowych dla rynków gazu i energii elektrycznej, była identyfikacja barier, które obecnie wstrzymują rozwój funkcjonalnego, otwartego i konkurencyjnego europejskiego rynku energii jako bazy dla bardziej sprawiedliwych cen dla odbiorcy końcowego, bardziej efektywnej alokacji i wykorzystywania zasobów, większej otwartości na źródła energii odnawialnej oraz zapewnienia zrównoważonych i bezpiecznych dostaw. W szczególności pięć zasadniczych zagrożeń dentyfikowano jako koncentrację rynkową, integrowanie pionowe, brak generacji, działalności sieciowej, obrotu zintegrowania rynków narodowych, brak przejrzystości reguł oraz sposób stanowienia cen.
 
REFERENCES (14)
1.
MALKO J., 2006 — Europejski rynek energii elektrycznej. Ref. generalny XII Konf. „Rynek Energii Elektrycznej. Mat. Konf. REE’06, Kazimierz Dolny.
 
2.
MALKO J., 2006 — Bieżąca ocena stanu europejskich rynków energii. Energetyka, zesz. Tem. VIII (APE’06).
 
3.
Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich do Rady Parlamentu Europejskiego: Sprawozdanie z postępów w tworzeniu wewnętrznego rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej. Bruksela, 15.112005, COM (2005) 568 Końcowy.
 
4.
MALKO J., 2006—Strategia energetyczna Unii Europejskiej w świetle dokumentów. Mat. Konf. „Energetyka 2006”, Wrocław, listopad (w druku).
 
5.
KIENZLER I., 2003 — Leksykon Unii Europejskiej. Świat Książki, Warszawa.
 
6.
European Commission: Green Paper — Towards a European strategy for the security of energy supply. Brussels 2001.
 
7.
Komisja Wspólnot Europejskich: Zielona Księga — Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii. Bruksela, 8.3.2006.
 
8.
European Commission Preliminary Report: Sector Inquiry under Art. 17 Regulation 1/2003 on the gas and electricity markets, Brussels 16 Febr. 2006.
 
9.
Dyrekcja Generalna TREN: Energy & Transport: Report 2000—2004, Luxembourg 2004.
 
10.
European Commission: Report on the Green Paper on Energy — Four years of European initiatives, Brussels 2005.
 
11.
BARROSO J.M., PIEBALGS A., 2006—Nowy krajobraz energetyczny Europy, czyli sześć filarów unijnej współpracy. Gazeta Wyborcza z 8 marca 2006.
 
12.
Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council concerning common rules for the internal market in electricity. OJ EU LI76 of 15 July 2003.
 
13.
Directive 2003/55/EC (...) concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC. OJ EU LI76 of 15 July 2003.
 
14.
European Commission: Integrated European Energy Policy.Green Paper, Brusssels,March 2006.
 
ISSN:1429-6675