Short term load forecasts of small electric energy consumers
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):277–287
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper describes the proposal of the solutions of the monthly energy demand forecasting model for small objects based on the artificial neural networks. The paper contains description of the proposed methodology and presents the results obtained from experimental tests.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prognozy krótkoterminowe obciążeń małych odbiorców energii elektrycznej
prognozowanie, elektroenergetyka, sieci neuronowe
Artykuł opisuje propozycję rozwiązania modelu prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną małych podmiotów, opartego o technikę sztucznych sieci neuronowych. Zamieszczono opis metodologii i wyniki przeprowadzonych testów.
 
REFERENCES (5)
1.
Prawo energetyczne. Dziennik Ustaw 2006 r. Nr 89, póz. 625 z późniejszymi zmianami.
 
2.
Praca zbiorowa. Prognozowanie w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002.
 
3.
MASTERS T., 1996 - Sieci neuronowe w praktyce. WNT, Warszawa.
 
4.
ORR M., 1996 - Introduction to Radial Basis Function Networks, http://www.anc.ed.ac.uk/rbf/pa.... Edinburgh.
 
5.
TADEUSIEWICZ R. Sieci neuronowe, http://winntbg.bg.agh.edu.pl/s.... [6] HELLWIG Z., 1961 -- Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
ISSN:1429-6675