The electric load forecasting and energy demand using mrk model
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):289–304
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The characteristic feature of a power engineering system is its constant variability. In order to operate a power engineering system, as well as to plan its development it is necessary to carry out forecasts. Carrying out a correct forecast is an uneasy task that requires a lot of experience, knowledge and intuition. In order to be able to control and foresee the processes that occur in a power engineering system it is necessary to carry out research in the field of analyses of power loads. Along with social and political transformations and following economical transformations observed in our country during the past eighteen years, evolution of attitudes towards the role of power engineering forecasting is being noticed. In the paper a forecasting model MRK, based on the canonical distribution of a vector of random variables, has been presented. It is a forecasting method, able to predict short-term and long-term forecasts on demands of either electric energy that influence the development of power engineering system in Poland. The MRK model, it is most suitable in the case when knowledge about the object under study is limited, which in this case is the domestic power engineering system. In this case the feature, that it generates a certain random process, is utilized. If no analytical relationships between explanatory variables, such that would be able to provide a full mathematical description of the object, are known, however if some knowledge about the object is available (e.g. on some factors influencing the considered object) is available, it would be possible to use the canonical distribution of the variables and the conditional distributions of realizations of these variables for a description of the processes under examination.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energię elektryczną metodą rozkładu kanonicznego
krótkoterminowe i długoterminowe prognozowanie w elektroenergetyce, szeregi czasowe, rozkład kanoniczny
Charakterystyczną cechą systemu elektroenergetycznego jest jego ciągła zmienność. W celu poprawnego prowadzenia eksploatacji systemu elektroenergetycznego jak również planowania jego rozwoju niezbędne jest wykonywanie prognoz elektroenergetycznych. Wykonanie poprawnej prognozy dla systemu jest zadaniem niełatwym i wymagającym dużego doświadczenia, wiedzy i wyczucia. Aby w sposób świadomy móc regulować i przewidywać procesy zachodzące w systemie elektroenergetycznym niezbędne są prace z dziedziny analizy obciążeń elektroenergetycznych. Wraz z przemianami społeczno-politycznymi i idącymi w ślad za nimi przemianami gospodarczymi obserwowanymi w kraju w ostatnim osiemnastoleciu, dostrzec można również ewolucję poglądów na temat roli prognozowania elektroenergetycznego. W artykule przedstawiono model prognostyczny (MRK) oparty o rozkład kanoniczny wektora zmiennych losowych. Jest to metoda prognostyczna w wyniku której można otrzymać krótkoterminowe i długoterminowe prognozy zapotrzebowania na energię i moc elektryczną, które mają wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego w Polsce.
 
REFERENCES (7)
1.
DOBRZAŃSKA I., DĄSAL K., ŁYP J, POPŁAWSKI T., SOWIŃSKI J., 2002 - Prognozowanie w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa.
 
2.
ŁYP J., 2000 - Metodyka analizy i prognozy obciążeń elektroenergetycznych systemów lokalnych. Częstochowa.
 
3.
MALKO J., 1995 - Wybrane zagadnienia prognozowania w elektroenergetyce. OWPW, Wrocław.
 
4.
POPŁAWSKI T., 2005 - Problematyka analizy zmienności i prognoz obciążeń w systemach elektroenergetycznych w warunkach transformacji rynku. Rozdział w monografii: Metody i systemy komputerowe w automatyce i elektrotechnice. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 144-149. ISBN 83-7193-288-X.
 
5.
POPŁAWSKI T., ŁYP J., 1997 - Komputerowy system prognozowania zapotrzebowania na moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym; II Konferencja Naukowo-Techniczna Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice II MSKE'97, Częstochowa, 18-19 września 1997.
 
6.
POPŁAWSKI T., DĄSAL K., 2004 - Canonical distribution in short-term load forecasting. Technical and economic aspect of modern technology transfer in context of integration with european umion. VOLUME I ISBN 80-89061-99-0, Kosice, s. 147-153.
 
7.
SOWIŃSKI J., 2003 - Forecasting models of prices in analysis of power system investments under uncertainty, Polityka Energetyczna t. 6, p. 85-94, IGSMiE PAN, Kraków.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675