Determinants of the maintaining the coking coal output in the context of coal resources depletion in the area of Jastrzębie
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):525–536
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The reason of writing this article is the knowledge about what is happening and what will happen on the fuels markets and also the noticing the fast coking coal reserves decrements. Hubbert's peak is approaching (maximum of oil output), after which the decrement of output will become a fact with the price frenzy and total chaos on the fuels markets. The vision of closing down the mines because of depleting the coal resources in the area of Jastrzębie, induces thinking over the mining future in this area. That is why the deposits, which have not been developed yet and are endangered because of the unjustified investments in the area, should be protected.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aspekty determinujące poszukiwanie możliwości utrzymania wydobycia węgla koksowego w kontekście sczerpywania się złóż w rejonie miasta Jastrzębia
węgiel koksowy, międzynarodowy rynek węgla, zasoby węgla, eksport węgla, prognozy
Przyczyną napisania artykułu jest świadomość tego, co dzieje się i co dziać się jeszcze może na rynkach surowców energetycznych w przyszłości, a także obserwowane zjawisko ultra szybkiego ubytku zasobów węgla koksowego. Zbliża się szybkimi krokami tzw. szczyt Hubbert'a (rys. 1), czyli maksimum wydobycia ropy naftowej, po którym nastąpi nieuchronny spadek wydobycia z nieuniknionym szaleństwem cenowym i totalnym chaosem na rynkach surowców energetycznych. Wizja zamknięcia kopalń w związku ze zczerpaniem się złóż węgla koksowego w rejonie Jastrzębia skłania do przemyśleń na temat przyszłości górnictwa w tym regionie. Dlatego należy chronić te zasoby, które jeszcze nie zostały udostępnione, przed nieuzasadnionym lokowaniem inwestycji na ich powierzchni a także rozpocząć studia nad innymi możliwymi rozwiązaniami organizacyjno-technicznymi.
 
REFERENCES (11)
1.
DRZĘŹLA B., 2006 - Ochrona złóż w świetle zagadnienia oddziaływania eksploatacji na obiekty powierzchni. Mat. XV Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Szczyrk.
 
2.
Urząd Miasta Jastrzębie. Historia miasta Jastrzębie. Wyd. "Śląsk" 1983.
 
3.
Raport Adamczyka "Sytuacja polskiego przemyski węglowego i energetycznego w świetle zachodzących zmian na rynkach światowych". Listopad 2006.
 
4.
Praca zbiorowa: "Development of Coking/Coal Concept to Use Indiana Coal for the Production of Metallurgical Coke". December 15, 2005.
 
5.
Biuro Studiów i Projektów Górniczych. "Projekt Zagospodarowania Złoża kopalni "Moszczenia". Gliwice 1992.
 
6.
TOR A., PLUTECKI J., 2006 - Strategia zwiększenia bazy zasobowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S. A. Mat. Konf. "Polityka państwa w zakresie paliw i energii", Zakopane.
 
7.
FORD E., 2005 - Analysts Anglo Coal Australia. June 2005, Australia.
 
8.
OZGA-BLASCHKE U., 2006 - Stan aktualny i prognozy rozwoju międzynarodowego rynku węgla koksowego. Polityka Energetyczna t. 9, z. spec.
 
9.
ZDANOWSKI A., 2006 - Polski węgiel kamienny - wczoraj, dziś i jutro. Konferencja Bezpieczeństwo Energetyczne kraju - czy poradzimy sobie sami? Czerwiec 2006, Warszawa.
 
10.
BERLIN K., SUSSMAN R., HENDRIK.S B., 2007 - "Global warming and the furure of coal" Center for American Progress, May 2007.
 
11.
Materiały własne.
 
ISSN:1429-6675