Support mechanisms of coal gasification investments overview of global solutions
K. Kwaśniewski 1  
,   P Grzesiak 1  
,   R. Kapłan 1  
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(3):99–114
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents ways to support investment projects related to coal gasification. The first part describes fossil fuels subsidies in OECD countries. Such subsidies may be interventions in markets that affect the costs or prices, direct transfer of funds to recipients, assuming some of the risk, or the selective reduction of taxes. The share of support for various fossil fuels in OECD countries in the first half of 2011 and the level of government subsidies for coal in selected OECD countries are shown. The second part of the paper presents the development of the capacity of coal gasification technology around the world. In 2010, the global potential of this type of installation was estimated at 36.3 GWth (measured by the production of synthesis gas). Production took place in 53 plants using 201 coal gasification installations. It is assumed the largest increase in synthesis gas production capacity in the years 2011-2016 will occur in North America at 63%, and 34% in Asia, mainly in China. It is predicted that by 2016 the total capacity of coal gasification installations will reach approximately 75.5 GWth (USDOE/NETL 2010). The third section of this paper describes financial and non-financial methods used in recent years in the United States and the European Union to support such technologies. Financial mechanisms
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Mechanizmy wspierania przedsięwzięć inwestycyjnych zgazowania węgla - przegląd rozwiązań światowych
zgazowanie węgla, polityka przemysłowa, pomoc publiczna, finansowe mechanizmy wsparcia
W artykule przedstawiono sposoby wspierania projektów inwestycyjnych zwią¬zanych ze zgazowaniem węgla. W pierwszej części przedstawiono rozważania na temat dotacji paliw kopalnych w krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD). Dotacjami takimi mogą być interwencje na rynkach wpływające na koszty lub ceny, bezpośredni transfer funduszy do odbiorców, przejmowanie części ryzyka, czy też selektywne zmniejszanie podatków. Pokazano udział wsparcia dla poszczególnych paliw kopalnych w krajach OECD w I połowie 2011 r. oraz poziom dotacji rządowych dla węgla w wybranych krajach OECD. W drugiej części artykułu krótko zaprezentowano rozwój zdolności produkcyjnych technologii zgazowania węgla na świecie. W roku 2010 światowy potencjał instalacji tego typu szacowany był na 36,3 GWth (mierzony produkcją gazu syntezowego). Produkcja prowadzona była w 53 zakładach przy wykorzystaniu 201 instalacji zgazowania węgla. W latach 2011-2016 największe przyrosty zdolności produkcyjnych gazu syntezowego zakłada się w Ameryce Północnej - 63%, zaś 34% w Azji, głównie w Chinach. Prognozuje się, że do roku 2016 całkowite zdolności produkcyjne instalacji zgazowania węgla osiągną potencjał około 75,5 GWth (U.S.DOE/NETL 2010). W trzeciej części dogłębnie przeanalizowano finansowe oraz niefinansowe metody wspie¬rania rozważanych technologii, które były stosowane na przestrzeni ostatnich lat w USA oraz Unii Europejskiej. Mechanizmy finansowe podzielono na: zachęty podatkowe (zachęty inwestycyjne i produkcyjne, przyspieszona amortyzacja, zachęty podatkowe na składowanie CO2), gwarancje i programy kredytowe, rządowe granty i dotacje, przydział dodatkowych uprawnień w ramach systemu handlu emisjami, kontrakty na różnicę cen CO2, programy ubezpieczeniowe oraz lokalne inicjatywy.
 
REFERENCES (19)
1.
ALJUAIED M., 2010 - Analysis od financial incentives for Early CCS deployment. Energy Technology Innovation Policy Research Group, Harvard.
 
2.
BERG D., 2007 - The Business Case for Coal Gasification with Co-Production, Department of Energy.
 
3.
BOOZ,ALLEN,HAMILTON, 2004 - Coal-Based Integrated Coal Gasification Combined Cycle: Market Penetration Recommendations and Strategies, DOE.
 
4.
BP, 2012 - Statistical Review of World Energy June.
 
5.
Financial... 2005 - Financial Incentives for Deployment of IGCC: A Coal Fleet Working Paper, Bipartisan Coal Conference, Washington.
 
6.
HOWENER H., 2005 - Clean coal activities - overview. International Freiberg Conference on IGCC & XtL Technologies, Freiberg.
 
7.
IEA, 2011 - World Energy Outlook 2011.
 
8.
IGCC/CCS... 2006 IGCC/CCS Federal and State Incentives for Early Commercial Deployment, State Clean Energy and Environment Technical Forum, Final Draft.
 
9.
ING, PWC, 2011 - Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce.
 
10.
KWAŚNIEWSKI K., STRUGAŁA A., 2013 - Makro- i mikroekonomiczne uwarunkowania rozwoju zgazowania węgla w Polsce. Artykuł przygotowany do druku, KARBO 2013.
 
11.
O'BRIEN J., BLAU J., ROSE M., 2004 - Analysis of the institutional challenges to commercialization and deployment of IGCC technology in the U.S. electric industry: recommended policy, regu¬latory, executive and legislative initiatives. Global-Change Associates.
 
12.
OECD, 2013 - Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax Expenditures for Fossil Fuels 2013.
 
13.
RAINELLIM., 1996 - Ekonomia przemysłowa. PWN, Warszawa.
 
14.
ROSENBERG W., ALPREN D., WALKER M., 2004 - Financing IGCC 3 Party Convent. Harvard.
 
15.
STRUGAŁA A., CZAPLICKA-KOLARZ K., ŚCIĄŻKO M., 2011 - Projekty nowych technologii zgazo-wania węgla powstające w ramach Programu Strategicznego NCBiR. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2, s. 375-390.
 
16.
U.S. Department... 2009 - U.S. Department of Energy Programs Available for U.S. CS Projects, Coal Utilization Research Council 2009.
 
17.
U.S.DOE/NETL, 2010 - Gasification 2010 Worldwide Database.
 
18.
WOŹNIAK J., 2012 - Wpływ kosztów wykupu pozwoleń na emisję CO2 na wzrost ceny energii elektrycznej w Polsce. Polityka Energetyczna t. 15, z. 4, s. 139-149.
 
ISSN:1429-6675