The Influence of "Energy Road Map 2050" on the socio-economic development of Poland
J. Bednorz 1  
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(3):115–128
 
KEYWORDS
ABSTRACT
EU policy makers in general give priority to attempts to reduce greenhouse gas emissions. However, without questioning the need to insure a better climate, they seem oblivious to the economic risks across the EU and individual member's burdens from making hasty decisions and placing unreasonable restrictions. Despite the lack of transnational agreements, politicians increasingly promote programs of CO2 reduction and decarbonisation of the economy, placing their hopes in unproven technologies and renewable energy sources. Poland supports the Community decision-makers in part, but cannot agree to terms which propose increases in the living costs for families, deterioration in the competitiveness of companies, and a rise in unemployment. The Polish Government is of the view that measures to protect the climate cannot be made at the expense of the well being of society. It points out the shortcomings of the EU's analysis and the need to prioritize the use of indigenous raw materials, instead concentrating on energy efficiency, the market for energy, and new technologies for fossil raw materials usage. The indicated decarbonisation, dependence on imported supplies of raw materials, and higher energy prices will increase the burden on family budgets, increase their maintenance costs, and exacerbate the phenomenon of "fuel poverty". This is confirmed by analyses such as those conducted by "EnergSys" Sp. z o.o, McKinsey & Company, and the World Bank.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ „Energy Road Map 2050" na rozwój społeczno-gospodarczy Polski
road map 2050, rozwój, gospodarka, ekologia, społeczeństwo
Decydenci unijni w sposób priorytetowy traktują próby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Pomimo braku ponadnarodowych porozumień politycy lansują programy coraz większej redukcji CO2, dekarbonizacji gospodarki, pokładają nadzieje w niesprawdzonych technologiach czy promocji Odnawialnych Źródeł Energii. Polska częściowo popiera działania wspólnotowych decydentów, ale nie może pogodzić się z proponowanym przez nich wzrostem kosztów utrzymania rodzin, pogorszenia się kondycji przedsiębiorstw czy wzrostu bezrobocia. Dekarbonizacja, uzależnienie od dostaw surowców, wzrost cen energii zwiększy obciążenia budżetów rodzinnych, powiększy koszy ich utrzymania oraz pogłębi zjawisko „ubóstwa energetycznego".
 
REFERENCES (14)
1.
Badania Systemowe „EnergSys" Sp. z o.o., 2011 - Wstępna ocena wpływu ustanowienia celów redukcji emisji wg dokumentu KE „Roadmap 2050" na sektor elektroenergetyczny, gospodarkę i gospodarstwa domowe w Polsce. Synteza. Wersja z dn. 21 września 2011, s. 4.
 
2.
Badania Systemowe „EnergSys" Sp. z o.o., 2012 - Ocena wpływu ustanowienia celów redukcji emisji wg dokumentu KE „Roadmap 2050" na sektor elektroenergetyczny, gospodarkę i gos¬podarstwa domowe w Polsce. Synteza. Raport końcowy. Wersja z dn. 15 lutego 2012, s. 4-20.
 
3.
Bank Światowy. Departament Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką. Region Europa i Azja Centralna, 2011 - Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Luty 2011, s. 4-13.
 
4.
European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Energy Roadmap 2050, COM(2011) 885 final, 15.12.2011.
 
5.
European Commission, 2012 - Energy roadmap 2050, Luxembourg: Publications Office of the European Union, s. 6-9.
 
6.
Europe in figures - Eurostat yearbook 2011. Eurostat, 2011, Publications Office of the European Union, Luxemburg, s. 538.
 
7.
Energy, transport and environment indicators. Eurostat, 2011 edition, Publications Office of the European Union, Luxemburg, s. 25-31.
 
8.
Główny Urząd Statystyczny 2013, Sytuacja gospodarstw domowych w 2012 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 2013 r., 5.
 
9.
JURDZIAK L., 2012 - Czy grozi nam ubóstwo? Analiza potencjalnych skutków unijnej polityki walki z globalnym ociepleniem dla gospodarstw domowych w Polsce. Polityka Energetyczna t. 15, z. 3, s. 42.
 
10.
LORENZU., OZGA-BLASCHKE U., STALA-SZLUGAJ K., GRUDZIŃSKI Z., OLKUSKI T., 2012-Wpływ katastrofy w Fukushimie na światowy popyt na węgiel energetyczny. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, nr 82, s. 59.
 
11.
McKinsey&Company, 2009 - Ocena Potencjału Redukcji Emisji Gazów Cieplarniach w Polsce. Podsumowanie, s. 10-11.
 
12.
OLKUSKI T., 2009 - Obecny stan energetyki jądrowej w Unii Europejskiej oraz źródła zaopatrzenia w uran. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2, s. 203.
 
13.
OLKUSKI T., 2013 - Sposoby poprawy negatywnego skutku oddziaływania węgla na środowisko przyrodnicze poprzez stosowanie alternatywnych metod jego wykorzystania. Rocznik Ochrona Środowiska, t. 15, s. 1475-1476.
 
14.
Stanowisko Rządu RP, 2012 - Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: plan działania w zakresie energii do roku 2050, s. 3.
 
ISSN:1429-6675