The Polish capacity market proposal vs the British model
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2017;20(2):59–72
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Recently there has been a significant debate about the possible implementation of a centralized capacity mechanism in Poland. Despite the fact that capacity adequacy is currently being discussed at the national level as a long-term issue, the lack of sufficient capacity and insufficient demand flexibility has already been observed on a number of occasions. In July 2016, the Polish Ministry of Energy expressed its support for the implementation of a market-wide capacity mechanisms. In view of these recent events, the aim of this paper is to shed some light on the possible implementation of a capacity market in Poland. The paper presents a brief overview of the key problems that the Polish power sector faces and provides a comparative analysis between some of the main elements of the Polish capacity market proposal and the GB capacity market.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Propozycja polskiego rynku mocy vs model brytyjski
mechanizm wynagradzania zdolności wytwórczych, rynek mocy, adekwatność zasobów
W ostatnim czasie rozpoczęła się ważna debata na temat możliwego wdrożenia scentralizowanego mechanizmu mocowego w Polsce. Mimo tego że adekwatność zasobów jest obecnie omawiana na szczeblu krajowym jako kwestia długoterminowa, wielokrotnie podkreślano brak wystarczającej mocy i niewystarczającą elastyczność popytu. W lipcu 2016 roku polskie Ministerstwo Energii wyraziło poparcie dla wdrożenia mechanizmów mocy o zasięgu rynkowym. Biorąc więc pod uwagę ostatnie wydarzenia, celem niniejszego artykułu jest rzucenie światła na możliwość wdrożenia rynku mocy w Polsce. Praca prezentuje zwięzłe omówienie kluczowych problemów polskiego sektora wytwarzania i dostarcza analizy głównych elementów propozycji polskiego rynku mocy w kontekście rozwiązań wdrożonych w Wielkiej Brytanii.
 
REFERENCES (27)
1.
ACER 2016 – Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity Markets in 2015. Agency for the Cooperation of Energy Regulators, Ljubljana.
 
2.
ARE 2016 – Statystyka Elektroenergetyki Polskiej. Agencja Rynku Energii. 2016.
 
3.
Benalcazar, P. & Kamiński, J. 2016. Capacity markets and cogeneration facilities: recommendations for Poland. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 19, No. 3, pp. 61–76.
 
4.
European Commission 2014 – Communication from The Commission Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014–2020 (2014/C 200/01) [Online] Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal... [Accessed: 3.4.2017].
 
5.
European Commission 2015 – Energy: New market design to pave the way for a new deal for consumers. [Online] Available at: http://europa.eu/rapid/press-r... [Accessed 4.25.17].
 
6.
Cramton, P. & Ockenfels, A. 2012. Economics and Design of Capacity Markets for the Power Sector. Zeitschrift für Energiewirtschaft Vol. 36, No. 2, pp. 113–134.
 
7.
Cramton et al. 2013 – Cramton, P., Ockenfels, S. & Stoft, S. 2013. Capacity Market Fundamentals. Economics of Energy & Environmental Policy Vol. 2, No. 2, pp. 27–46.
 
8.
European Parliament 2010 – Directive 2010/75/EU of The European Parliament and of The Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and  control) [Online] Available at:http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUr....
 
9.
Deloitte 2017 – Perspektywy rynku mocy w Polsce. Deloitte. Energoprojekt-Katowice 2017 [Online] Available at: https://www2.deloitte.com/pl/p... [Accessed: 3.04.2017].
 
10.
Gawlik et al. 2015 – Gawlik, L., Szurlej, A. & Wyrwa, A. 2015. The impact of the long-term EU target for renewables on the structure of electricity production in Poland. Energy, 92, 172–178. [Online] Available at: https://doi.org/10.1016/j.ener... [Accessed: 4.04.2017].
 
11.
Hancher et al. ed. 2015 – Hancher, L., De Hauteclocque, A. & Sadowska, M. ed. 2015. Capacity Mechanisms in the EU Energy Market. Ed. 1. Oxford University Press, Oxford, 65 pp.
 
12.
Kamiński, J. 2009. The impact of liberalisation of the electricity market on the hard coal mining sector in Poland. Energy Policy, 37(3), 925–939. [Online] Available at: https://doi.org/10.1016/j. enpol.2008.10.027 [Accessed: 6.04.2017].
 
13.
Kukuła, W. & Stoczkiewicz, M. 2017. The Polish Draft Act on the Capacity Market in light of EU law. ClientEarth, Warsaw.
 
14.
IEA 2005 – Lessons from Liberalised Electricity Markets. International Energy Agency, Paris.
 
15.
Ministry of Energy 2016a – Ocena skutków regulacji. Rządowe Centrum Legislacji.2016 [Online] Available at: http://legislacja.rcl.gov.pl/d... [Accessed: 6.04.2017].
 
16.
Ministry of Energy 2016b – Rozwiązania funkcjonalne rynku mocy, Ministerstwo Energii 2016 [Online] Available at: http://www.me.gov.pl/node/2648... [Accessed: 24.03.2017].
 
17.
Ministry of Energy 2016c –Projekt ustawy o rynku mocy z dnia 30.11.2016. 2016 [Online] Available at: http://legislacja.rcl.gov.pl/d... [Accessed: 7.04.2017].
 
18.
Newbery, D. 2002. Regulatory Challenges to European Electricity Liberalisation. Swedish Econ. Policy Rev. 9, 9–43.
 
19.
PKEE 2016 – Capacity Market as means to avoid blackouts. Assessment of the impact of implementation of a comprehensive capacity market mechanism in Poland. The Polish Electricity Association. 2016 [Online] Available at: http://www.pkee.pl/upload/file... Capacity_Market_PEA_Report_min.pdf [Accessed: 4.04.2017].
 
20.
PSE 2015 – Information on the situation in the Polish power system. Polskie Sieci Elektroenergetyczne. 2016 [Online]. Available at: http://www.pse.pl/index.php?dz... [Accessed 4.25.17].
 
21.
PSE 2016 – Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016 – 2035.Polskie Sieci Elektroenergetyczne.2016 [Online] Available at: http://www.pse.pl/index.php?mo... [Accessed: 3.04.2017].
 
22.
Spees et al. 2013 – Spees, K., Newell, S. & Pfeifenberger, J. 2013. Capacity Markets–Lessons Learned from the First Decade. Economics of Energy & Environmental Policy vol. 2, no. 2, pp. 1–26.
 
23.
TFEU 2012 – Consolidated Version of The Treaty in the Functioning of the European Union [Online] Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal... [Accessed 30.03.2017].
 
24.
Yiakoumi, D. & Rouiax, A. 2016. Understanding the new Capacity Market implemented in the UK. University of Aberdeen, Aberdeen.
 
25.
Van Nuffel et al. 2016 – Van Nuffel, L., Rademaekers, K., Yearwood Travezan, J., Post, M., Hoogland, O. & Lopez, P. 2016. Energy Union: Key Decisions for the Realisation of a Fully Integrated Energy Market. Brussels. doi:10.2861/784219.
 
26.
Wierzbowski et al. 2017 – Wierzbowski, M., Filipiak, I. & Lyzwa, W. 2017. Polish energy policy 2050 – An instrument to develop a diversified and sustainable electricity generation mix in coal-based energy system. Renew. Sustain. Energy Rev. 74, 51–70. doi:10.1016/j.rser.2017.02.046.
 
27.
Zamasz et al. 2014 – Zamasz, K., Kamiński, J. & Saługa, P. 2014. Rynki mocy w warunkach krajowego sektora wytwórczego. Rynek Energii vol. 6, pp. 10–15.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675