ORIGINAL PAPER
A review of the 2018 Polish capacity market auctions
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Aleksandra Komorowska   

Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Wybickiego 7A, 31-261, Kraków, Poland
Submission date: 2019-04-27
Final revision date: 2019-06-12
Acceptance date: 2019-06-12
Publication date: 2019-06-24
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2019;22(2):75–88
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The paper investigates the supply structure of the capacity market in Poland in the coming years. The results of the capacity auctions conducted in 2018 are analyzed for this purpose. Three auctions were held at that time. The products traded in the capacity market are capacity obligations for the following years: 2021, 2022 and 2023. The auctions were organized in accordance with (i) he Act of December 8, 2017 on the Capacity Market and the (ii) Capacity Market Regulations published by the Polish Power Grid. The source of data used in this study is the official information of the President of the Energy Regulatory Office on the final results of the main auctions for 2021–2023 delivery periods. The list of the capacity suppliers who won capacity auctions contains the type of capacity market units, the volume of capacity obligations, the duration of capacity agreements and the business name of the capacity suppliers. The conducted analysis indicates that the auction for 2021 was won mainly by existing units (45.81%) and refurbishing units (33.51%). In subsequent years, the share of existing generating units is significantly higher and amounts to 91.67% for 2022 and 84.54% for 2023. The results of the study carried out in this paper also show that one energy company, being the owner of power generating daughter companies, has a very high share in these capacity auctions. The PGE Capital Group contracted 51.95% for 2021, 69.92% for 2022 and 64.44% for 2023 of the total capacity obligation. The volume amounts to over 70% of their total installed capacity. The obtained results allow one to determine the supply structure of the capacity market in Poland in 2021–2023. The outcomes of this paper also provide input data for further research on the modeling of the Polish energy sector.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza wyników aukcji mocy przeprowadzonych w 2018 roku
rynek mocy, aukcja mocy, mechanizmy wynagradzania zdolności wytwórczych, struktura rynku
Celem niniejszego artykułu jest określenie struktury strony podażowej rynku mocy w Polsce w nadchodzących latach. Analizie poddano wyniki aukcji mocy przeprowadzonych w 2018 roku. W analizowanym okresie przeprowadzone zostały trzy aukcje mocy, na których przedmiotem wymiany handlowej był obowiązek mocowy na następujące lata dostaw: 2021, 2022 oraz 2023. Aukcje zostały przeprowadzone zgodnie z (i) Ustawą o rynku mocy oraz (ii) Regulaminem Rynku Mocy opracowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Dane wykorzystane do przeprowadzania analizy przedstawionej w artykule pochodzą z oficjalnych informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zawierających ostateczne wyniki aukcji głównej na lata 2021–2023. Przeprowadzona analiza wskazuje, że aukcję na 2021 rok wygrały głównie istniejące jednostki rynku mocy (45,81%) oraz jednostki modernizowane (33,51%). W kolejnych latach udział istniejących jednostek wytwórczych jest znacznie wyższy i stanowi kolejno: 91,67% dla 2022 roku i 84,54% dla 2023 roku. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują także na znaczący udział jednej grupy kapitałowej, w ramach której znajdują się przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną. Największa moc zakontraktowana została przez przedsiębiorstwa należące do Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna PGE SA: 51,95% całkowitego obowiązku mocowego na 2021 rok, 69,92% na 2022 rok i 64,44% na 2023 rok. Wolumen zakontraktowanej mocy wynosi dla każdego okresu dostaw ponad 70% całkowitej mocy zainstalowanej w Grupie Kapitałowej. Otrzymane wyniki analizy umożliwiają określenie struktury strony podażowej rynku mocy w latach 2021–2023 oraz stanowią dane wejściowe do dalszych prac w zakresie modelowania krajowego systemu paliwowo-energetycznego.
 
REFERENCES (21)
1.
ACER 2013. Capacity remuneration mechanisms and the internal market for electricity.
 
2.
Benalcazar, P. and Kamiński J., 2016. Capacity markets and cogeneration facilities: recommendations for Poland. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 20/3, pp. 61–76.
 
3.
Benalcazar, P. and Nalepka, P. 2017. The Polish capacity market proposal vs the British model. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 21/2, pp. 59–72.
 
4.
Bowring, J. 2013. Capacity Markets in PJM. Economics of Energy & Environmental Policy 2, pp. 47–67.
 
5.
Carare, O. and Rothkopf, M. 2005. Slow Dutch Auctions. Management Science 51, pp. 365–373.
 
6.
Cramton et al. 2013 – Cramton, P., Ockenfels, A. and Stoft, S. 2013. Capacity market fundamentals. Economics of Energy & Environmental Policy 2, pp. 27–46.
 
7.
Cramton, P. and Stoft, S. 2006. The Convergence of Market Designs for Adequate Generating Capacity. Report for California Electricity Oversight Board.
 
8.
Davis et al. 2013 – Davis, C.D., Gotham, D.J., Preckel, P. V. and Liu, A.L. 2013. Determining the impact of wind on system costs via the temporal patterns of load and wind generation. Energy Policy 60, pp. 122–131.
 
9.
De Wachter, B. and Buijs, P. 2012. Understanding Capacity Remuneration Mechanisms: Drivers and Basic concepts.
 
10.
Dz.U. 2018, poz. 1632. Regulations of the Minister of Energ regarding the parameters of the main auctions conducted for 2021–2023 delivery periods (Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023) (in Polish).
 
11.
IRENA 2018. Renewable Energy Statistics 2017. International Renewable Energy Agency.
 
12.
Joskow, P.L. 2008. Capacity payments in imperfect electricity markets: Need and design. Utilities Policy 16, pp. 159–170.
 
13.
KU Leuven Energy Institute 2013. Capacity Mechanisms.
 
14.
Mastropietro et al. 2018 – Mastropietro, P., Fontini, F., Rodilla, P. and Batlle, C. 2018. The Italian capacity remuneration mechanism: Critical review and open questions. Energy Policy 123, pp. 659–669.
 
15.
Saługa, P. and Kamiński, J. 2017. Capacity market in Poland: Pay-As-Clear vs. Pay-As-Bid auction. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 98, pp. 167–176.
 
16.
Szmitkowski et. al. 2019 – Szmitkowski, P., Zakrzeska S. and Gil-Świderska, A. 2016. Electrical energy infrastructure in Poland and its sensitivity to failures as part of the energy security system. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 22/1, pp. 59–80.
 
17.
Dz.U. 2018 poz. 9 – The Act of December 8, 2017 on the capacity market (Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy) (in Polish).
 
18.
URE 2018a – the Energy Regulatory Office. Final results of the main auction for 2021.
 
19.
URE 2018b – the Energy Regulatory Office. Final results of the main auction for 2022.
 
20.
URE 2019 – the Energy Regulatory Office. Final results of the main auction for 2023.
 
21.
Zamasz, K. 2015. Economic efficiency of a power company after the implementation of the capacity market (Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa energetycznego w warunkach wprowadzenia rynku mocy) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA (in Polish).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675