The State Policy towards the Climate Package considering the Importance of Coal in the Polish Economy
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2010;13(2):43–61
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The climate protection is undoubtedly one of the most important areas of the contemporary world. The global warming is an unquestionable fact. The problem is the answer to the question what is the cause of this situation. Is it caused by the human activity or by the natural variability? The suggested positions concerning this issue are often quite different. The global actions that have been undertaken for decades have to be coordinated, so as dealing with one threat they managed to avoid causing another one, such as impoverishment of society. The newly introduced ways of dealing with the climate should include in their assumptions an even distribution of the responsibility between the highly developed countries and those just entering the path of modern development. That is of great significance to Poland, where the production of electricity and heat is mostly based on coal. That is why the issue concerning the climate protection and especially the costs connected with the reduction of greenhouse gases emission, acquire the priority significance. Imposing excessive costs on the society may lead to the pauperization of people and by the feedback it may even worsen the general economic balance.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Polityka państwa wobec pakietu klimatycznego z uwzględnieniem znaczenia węgla kamiennego w gospodarce Polski
ochrona klimatu, gazy cieplarniane, społeczeństwo, węgiel kamienny
Ochrona klimatu to bez wątpienia jedna z najważniejszych dziedzin współczesnego świata. Globalne ocieplenie jest faktem, który jest bezdyskusyjny. Problemem jest natomiast odpowiedź na pytanie, co jest jego przyczyną. Czy działalność człowieka czy naturalna zmienność? Stanowiska proponowane w tej kwestii są częstokroć całkowicie odmienne. Ogólnoświatowe działania podejmowane od dziesiątków lat muszą być tak skoordynowane, aby walcząc z jednym zagrożeniem nie spowodować innego, jakim jest zubożenie społeczeństwa. Wprowadzane nowe instrumenty walki z klimatem powinny zawierać w swoich założeniach równomierne rozłożenie obciążeń pomiędzy kraje wysokorozwinięte a te, które dopiero wchodzą na ścieżkę nowoczesnego rozwoju. Nabiera to dużego znaczenia dla Polski, gdzie produkcja energii elektrycznej i ciepła opiera się w większości na węglu. Z tego względu kwestie ochrony klimatu – a zwłaszcza kosztów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych – nabierają priorytetowego znaczenia. Obarczenie społeczeństwa nadmiernymi kosztami zwalczania tego zjawiska może spowodować pauperyzację ludności, a poprzez sprzężenie zwrotne pogorszyć ogólny bilans gospodarczy.
 
REFERENCES (23)
1.
BŁASZCZYK B., 2008 – Konsekwencje implementacji pakietu energetyczno-klimatycznego dla Polski. Konferencja Górnictwo, Materiały z archiwum autora.
 
2.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006, dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L140/114.
 
3.
Ernst & Young, Synteza analiz dotyczących skutków społeczno ekonomicznych pakietu energetyczno-klimatycznego UE, Wrzesień 2008.
 
4.
JACKIEWICZ A., 1959 – Górnictwo. Cz. I, Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze, Katowice.
 
5.
Komisja Europejska, Działania UE przeciwko zmianom klimatu. Europejski System Handlu Emisjami ETS, Wydanie 2009.
 
6.
Komitet Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Stanowisko Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w sprawie zagrożenia globalnym ociepleniem. Wrocław–Warszawa, 12 lutego 2009.
 
7.
ŁYKOWSKI B. – O naturalnych i antropogenicznych zmianach klimatu. Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW, Zakład Meteorologii i Klimatologii.
 
8.
MIŁEK M. – Problemy z pakietem klimatyczno-energetycznym. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie.
 
9.
Ministerstwo Gospodarki. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r., Warszawa.
 
10.
Ministerstwo Gospodarki. Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w grudniu oraz w 2008 r. (przed badaniem biegłych rewidentów), Warszawa, luty 2009.
 
11.
Ministerstwo Gospodarki. Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w 2009 r., Warszawa, marzec 2010.
 
12.
MITRĘGA M., 2004 – Pomoc publiczna dla sektora polskiego górnictwa węgla kamiennego wobec prawnych unormowań Unii Europejskiej. [W:] Polska w przededniu wejścia do Unii Europejskiej. Wybrane problemy, pod red. B. Łomnickiego, Wydawnictwo WSBi F, Bielsko-Biała.
 
13.
NEY R. (red.), 2006 – Strategia restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Doświadczenia i prognozy, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
14.
Porozumienie dla Klimatu – być albo nie być dla naszej planety. Kopenhaga 2009 postulaty Greenpeace.
 
15.
Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., Dz.U. 2005, Nr 203, poz. 1684).
 
16.
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UN FCCC) oraz Protokół z Kioto do tej Konwencji, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, styczeń 2006 r.
 
17.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 205 z dn. 02.08.2002).
 
18.
RÓŻAŃSKI K., 2001 – Antropogeniczne zmiany klimatu: mit czy rzeczywistość? Materiały XXXVI Zjazdu Fizyków Polskich – Toruń 2001 – Wykłady Sekcyjne.
 
19.
United Nations, General Assembly, A/RES/45/212, 71st plenary meeting, 21 December 1990.
 
20.
Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Bogdanka 2010.
 
21.
SZLĄZAK J., 2004 – Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990–2002. Analiza skuteczności realizowanych programów, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków.
 
22.
www.nettg.pl, www. wnp.pl.
 
ISSN:1429-6675