The biomass - ecological and renewable fuel of the 21st century
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2004;7(1):37–119
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the classification of the biomass according to the sources of its origin. The biomass potential in Poland has been estimated. Methods of harvesting of particular biomass assortments have been presented. The article also characterizes the biomass con- version to heat and the electricity.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Biomasa - ekologiczne i odnawialne paliwo XXI wieku
biomasa drewna, rośliny energetyczne, biomasa słomy, biogaz z odpadów zwierzęcych, biogaz z odpadu ściekowego, biogaz z odpadów komunalnych, biopaliwa
W artykule dokonano klasyfikacji biomasy według źródeł jej pochodzenia. Oszacowano potencjał biomasy w Polsce. Scharakteryzowano metody pozyskiwania poszczególnych sortymentów biomasy oraz techniki konwersji na energię elektryczną i ciepło.
ISSN:1429-6675