The energetic basket willow's harvest - in the light of investigations
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):547–555
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the investigations was the assessment of the size of harvest of five energetic basket willow clones at a plantation of the Forest Inspectorate Brodła in the Malopolska voivodeship. The article shows that both in 2003 and in 2006 the highest crops of clone No. 1056 were obtained. However, due to the drought, the harvest in 2003 was lower (27 t/hectare) than that of 2006 (35 t/hectare). The willow Salix viminalis is a plant, which easily adapts to vegetation on any soil. The plant growing does not require any special agrotechnical treatment. The energetic willow cultivation can contribute to economic development of the country and the improvement of the farmer's profits, as well as can help to reduce unemployment. The most important is the fact that the largest demand for manpower in the willow plantation is in winter, i.e. in the time when much less manpower is required in traditional agriculture.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie wierzby wiciowej - w świetle badań
rośliny energetyczne, wierzba energetyczna, klony, plonowanie
Celem badań była ocena wielkości plonowania pięciu klonów wierzby energetycznej z plantacji w Nadleśnictwie Brodła, woj. małopolskie. W artykule wykazano, że zarówno w 2003 r., jak i w 2006 r. uzyskano najwyższe plonowanie klonu nr 1056. Jednakże, ze względu na bardzo suchy rok 2003, plonowanie tego klonu było wówczas niższe (27 Mg/ha) niż w 2006 r. (35 Mg/ha). Wierzba Salix viminalis jest rośliną przystosowaną do wegetacji na każdym gruncie. Uprawa wierzby nie wymaga szczególnych zabiegów agrotechnicznych. Przez zakładanie i prowadzenie plantacji wierzby energetycznej można przyczynić się do rozwoju wsi, zwiększenia dochodów rolniczych i zmniejszenia bezrobocia na wsi. Szczególnie ważny jest fakt, że największe zapotrzebowanie na siłę roboczą przy uprawie plantacji wierzby notuje się w okresie zimowym, czyli w okresie najmniejszego zapotrzebowania na siłę roboczą w tradycyjnym rolnictwie.
 
REFERENCES (7)
1.
BORKOWSKA H., STYK B., 1997 - Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita Rusby). Uprawa i wykorzystanie. Wyd. AR. Lublin.
 
2.
DARSKI J., KlCKI I, SOBCZYK EJ., 2001 - Raport o stanie gospodarki zasobami złóż węgla kamiennego, Studia, Rozprawy, Monografie nr 85, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
3.
Europejskie Centrum Energii Odnawialnej EC BREC, 2003 - Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego. Przewodnik dla samorządów terytorialnych i inwestorów.
 
4.
GRADZIUK P., WOJTASZEK Z., 2001 - Alternatywne wykorzystanie gruntów rolniczych na cele niezwiązane z produkcją żywności. SGGW, Warszawa.
 
5.
KOŚCIK B., 2003 - Rośliny energetyczne. Wydawnictwo Akademii Rolniczej. Lublin.
 
6.
MALADA A., SOBCZYK W., 2005 - Uprawa roślin energetycznych jako forma aktywizacji środowisk wiejskich. Zeszyty Naukowe Katedry Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego, zeszyt II, Opole, s. 92-98.
 
7.
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Krakowie, siedziba w Karniowicach, Karniowice 2003. Materiały dokumentacyjne przedsiębiorstwa.
 
ISSN:1429-6675