The condition of the ecosystem in the Huczywa River drainage area and its' energetic utilization
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):557–567
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Not only in the polish development strategy for energetics in the area of renewable energy sources, but also in the directives of EU, utilization of ecological energy sources is of great importance. Full and complex utilization of renewable sources should take into account the well-being of the drainage areas' ecosystem. The condition of the ecosystem is estimated with the Shannon's entropy scale, which includes the usage of the drainage area and especially the area of forests which contribute significantly to the well-being of an ecosystem. Instead of a forestation with seedlings, the plantations of energetic plants should be considered. Obtained in this way biomass can be proceeded on site what would decrease the unemployment rate. The atmosphere contamination would decrease due to usage of pellets for heating purposes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stan ekosystemu zlewni rzeki Huczwy a możliwości energetycznego jej wykorzystania
ekosystem, rzeka Huczwa, odnawialne źródła energii
W polskiej "Strategii rozwoju energetyki odnawialnej" w zakresie wzrostu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, jak również dokumentach przyjętych prze Unię Europejską jest położony szczególny nacisk na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Pełne i kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł powinno uwzględniać zachowanie dobrego stanu ekosystemu zlewni małej rzeki. Ocenę stanu ekosystemu zlewni dokonano w oparciu o metodę entropii Shannona, uwzględniając wykorzystanie powierzchni zlewni, a szczególnie udział powierzchni lasów które szczególnie przyczyniają się do poprawy stanu ekosystemu. Jako element poprawy stanu ekosystemu w miejsce zalesień tradycyjnymi sadzonkami drzew przyjęto zakładanie plantacji energetycznych i pozyskiwanie biomasy. Pozyskana w ten sposób biomasa może być przerobiona na miejscu co daje możliwość zmniejszenia bezrobocia i utworzeni nowych miejsc pracy, jak również zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery poprzez znaczny udział uzyskanych z przerobu pelet w domowych systemach grzewczych lub elektrociepłowniach w postaci energetyki rozproszonej.
 
REFERENCES (8)
1.
ROMANÓW M.W., 2003 - Termodynamiczeskij podchod dlja obespieczenja ujstojcziwogo rozwitja prirodno - chazjastwiennych sistern. Sankt - Petersburg. Izdatielstwo SPBGPU.
 
2.
SEREDA S., 2001 - Próba przygotowania zasad klasyfikacji zlewni małych rzek na przykładzie rzeki Huczwy. Praca magisterska. Politechnika Lubelska, Lublin.
 
3.
SOBIECH P., 2000 - Zasoby hydroenergetyczne województwa lubelskiego. Praca inżynierska. Politechnika Lubelska, Lublin.
 
4.
Źródła wyżyny Lubelskiej i Roztocza. Pod redakcją Z. Michalczyka. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.
 
5.
[5J Pilotowy program wykonawczy do strategii rozwoju energetyki odnawialnej w zakresie wzrostu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej na lata 2003-2005. Ministerstwo Środowiska. Warszawa 2002.
 
6.
Komitet Wspólnot Europejskich. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie promocji elektryczności ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii elektrycznej. Bruksela 10.05.2000 r.COM(2000)279 Finał.
 
7.
STOLARSKI M., 2005 - Pelety z biomasy wierzby i ślazowca. Czysta energia nr 6, str. 36-38.
 
8.
LARSSON S., 2005 - Wierzba energetyczna w Europie. Czysta energia nr 2, str. 14-15.
 
ISSN:1429-6675