The matrix model of local energy system in sustainable development of valuable nature areas
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):537–546
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The modelling of local energy system in conditions of sustainable development requires three elements: economic, environmental and social components. The proposed model that takes into account these three components has been constructed on the base of the scheme of input - output model. The model consists of three independent matrices equations. It allows to analyse in simple way the dependence of local energy system and different sections of economy as well as the influence on environment and the regional labour market.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Model macierzowy energetyki lokalnej w zrównoważonym rozwoju obszarów cennych przyrodniczo
rozwój zrównoważony, energetyka lokalna, model input-output
Modelowanie lokalnej energetyki w warunkach zrównoważonego rozwoju wymaga uwzględnienia trzech elementów: składnika ekonomicznego, środowiskowego oraz społecznego. Proponowany model uwzględniający te trzy składniki zbudowany został w oparciu o schemat modelu input - output. Model składa się z układu trzech niezależnych równań macierzowych. Pozwala w prosty sposób analizować zależności lokalnej energetyki i innych działów gospodarki oraz wpływu lokalnej energetyki na środowisko naturalne i lokalny rynek pracy.
 
REFERENCES (11)
1.
MIDILLI A., DlNCER L, AY M., 2006 - Green energy strategies for sustainable development. Energy Policy, 34, s. 3623-3633.
 
2.
QUADDUS M.A., SIDDIQUE M.A.B., 2001 - Modelling sustainable development planning: A multicriteria decision conferencing approach. Environment International 27, s. 89-95.
 
3.
ROSE A., 1996 - Multisector economic models for analyzing global climate change. Global and Planetary Change 11, s. 201-221.
 
4.
PLICH M., 2002 - Budowa i zastosowanie wielosektorowych modeli ekonomiczno-ekologicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
5.
HAWDON D., PEARSON P., 1995 - Input-output simulations of energy, environment, economy interactions in the UK. Energy Economics Vol. 17, No. l, pp. 73-86.
 
6.
Qiao-Mei LIANGA, Ying FANA, Yi-Ming WE, 2007 - Multi-regional input-output model for regional energy requirements and CO2 emissions in China. Energy Policy 35, pp. 1685-1700.
 
7.
KARKACIER O., GOKTOLGA Z.G., 2005 - Input-output analysis of energy use in agriculture, Energy Conversion and Management 46, pp. 1513-1521.
 
8.
RUSAK H., 2006 - Zużycie paliw i energii oraz analiza ekonomiczna wytwarzania energii w źródłach indywidualnych na cennych przyrodniczo obszarach polski północno-wschodniej. Polityka Energetyczna t. 9, z. spec., s. 377-388.
 
9.
ŁAKOMIEC L., 2003 - Szanse rozwoju rynku pracy dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, Gospodarka Paliwami i Energią, 2/2003.
 
10.
Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego do 2015 roku, Białystok - Hajnówka 2000, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2000.
 
11.
Wykorzystanie biomasy do ogrzewania budynków mieszkalnych, dokument elektroniczny, , http://www.kape.gov.pl/PL/Prog..., data pozyskania 2004.08.11. .
 
ISSN:1429-6675