The importance of conventional energy carriers for energy policy of UE with a view a climate changes prevention
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 1):117–133
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The major challenges faced the UE, in a view climate protection, have been presented in the article. The possibilities of EU with respect to clean coal technology implementation, have been also described in the paper. Additionally, the current situation of Member States regarding its energy carries structure, with the special consideration of coal, has been also presented. A significant element of the paper consists also in discussion of the issues concerning the prospects of coal in a view of ensuring energy security of Poland as well as the European Community, implementation of clean coal combustion technologies and its chemical processing. The orientation of Polish's power industry towards clean coal technologies can guarantee the position of the energy safest country of European Community.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Znaczenie tradycyjnych nośników energii dla polityki energetycznej Unii Europejskiej w kontekście zapobiegania zmianom klimatycznym
technologie, czyste spalanie węgla, emisje C02
W artykule tym przedstawiono najważniejsze wyzwania przed jakimi stoi UE w kontekście zapobiegania zmianom klimatycznym. Przedstawiono możliwości UE co do wdrożenia koncepcji czystych technologii węglowych. Ponadto omówiono bieżącą sytuacje w krajach UE w odniesieniu struktury zużycia nośników energii ze szczególnym uwzględnieniem węgla. Istotnym elementem referatu są także zagadnienia dotyczące perspektyw węgla w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski jak i Wspólnoty Europejskiej, wdrażania technologii czystego jego spalania oraz chemicznego przetwórstwa. Ukierunkowanie polskiej energetyki na rozwój czystych technologii spalania węgla, może zagwarantować Polsce pozycje najbezpieczniejszego kraju Europy.
 
REFERENCES (10)
1.
1EA Energy Technology Essentials - materiały Międzynarodowej Agencji Energii.
 
2.
Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego - Zrównoważona produkcja energii z paliw kopalnych: cel - niemal zerowa emisja ze spalania węgla po 2010 r. - Bruksela 1001 2007 r.
 
3.
Materiały Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej; www.giph.com.pl.
 
4.
Model ekologicznego i ekonomicznego prognozowania wydobycia i użytkowania czystego węgla - Tom 2. Ekoefektywność technologii czystego spalania węgla. Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Czaplickiej i Marka Ściążko.
 
5.
LORENZ U., 2005 — Skutki spalania węgla kamiennego dla środowiska przyrodniczego i możliwości ich ograniczania. Mat. Szkoły Eksploatacji Podziemnej Sympozja i Konferencje nr 64, Kraków.
 
6.
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zagrożeń i problemów związanych z zaopatrzeniem przemysłu europejskiego w surowce - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny , Bruksela 5 lipca 2006.
 
7.
Projekt ustawy z dnia 2007-04-12 o instrumentach wspomagających redukcje emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.
 
8.
Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015, Warszawa, 15 maja 2007 r.
 
9.
World Energy Outlook 2005 - materiały Międzynarodowej Agencji Energii.
 
10.
„Zielona Księga Europejska strategia na rzecz zrównoważonej .konkurencyjnej i bezpiecznej energii"- KWE, Bruksela 8.03.2006, wersja ostateczna.
 
ISSN:1429-6675