The Polish mining industry in the 1st decade of the XXI century - challenges and threats
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 1):93–116
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the specificity of the current situation and the potential of the mining industry to grow, with particular focus on the branches which impact on the energy safety of Poland. The need to increase expenditure on projects related to mining of such energy minerals as coal, oil and natural gas is stressed. Natural hazards inherent to underground coal mining are discussed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Polskie górnictwo w I dekadzie XXI wieku - wyzwania i zagrożenia
górnictwo, bezpieczeństwo energetyczne, restrukturyzacja, surowce energetyczne, techniki eksploatacji kopalin, zagrożenia naturalne
W artykule przedstawiono uwarunkowania aktualnej sytuacji i perspektywy rozwoju górnictwa ze szczególnym uwzględnieniem branż decydujqcych o bezpieczeństwie energetycznym Polski. Zwrócono uwagę na fakt konieczności wzrostu nakladów inwestycyjnych zwiqzanych z realizacją wydobycia takich surowców jak: węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny. Omówiono ksztaltowanie się zagrożeń naturainych w górnictwie węgla kamiennego.
 
REFERENCES (15)
1.
KROWIAK A., 2000 — Kryteria ekonomiczne likwidacji kopalń węgla kamiennego. GIG, Katowice.
 
2.
JAGIELSKA W., — Zagadnienia prawne związane z likwidacją zakładów górniczych. Artykuł z miesięcznika WUG „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".
 
3.
SZLĄZAK J., 2004 — Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2002. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków.
 
4.
Program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003-2006 z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalń, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 20.11.2002 roku.
 
5.
GAŁĘZIOWSKI M., 2002 — Uwarunkowania i dylematy fazy polikwidacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Konferencja organizowana przez GIG, Katowice, 20 czerwca.
 
6.
KWIATEK J., 2002 — Zagrożenia terenów pogórniczych. Konferencja organizowana przez GIG, Katowice, 20 czerwca.
 
7.
KROWIAK A., 2002 — Rozwój jako cel fazy polikwidacyjnej przedsiębiorstwa górniczego.Konferencja organizowana przez GIG, Katowice, 20 czerwca.
 
8.
FUDALI J., GlSMAN P., 2004 — Likwidacja zakładów górniczych aspekty prawne i praktyczne. X Jubileuszowa Konferencja Przedstawicieli Urzędów Górniczych Krajów Europejskich, Wrocław, czerwiec 2004 r.
 
9.
LISOWSKI A., 2003 — Transformacja polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 1990-2002 - dyskusja i konkluzje. Materiały VI Górniczego Forum Dyskusyjnego - „Problemy krajowej gospodarki paliwowo-energetycznej", Katowice, maj 2003.
 
10.
REINISH R., 2000 — Wybrane, istotne aspekty Podziemnych Magazynów Gazu. Wy d. PLJ, Warszawa.
 
11.
MIGDA J., KRAWCZYK M., KASPRZYK A., 2006 — Bezpieczeństwo pracy w zakładach górnictwa odkrywkowego. Górnictwo odkrywkowe nr 3-4, Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR, Wrocław.
 
12.
NATER R., SOZAŃSKI J., 2003 — Nafta ludzie i fakty. Wydawca: Handel-Usługi-Wydawnictwa, Lesko.
 
13.
WAGNER R., POKORSKI J., — W poszukiwaniu ropy i gazu. PGI - Państwowy Instytut Geologiczny.
 
14.
GALOS K., 2007 — Rozwój rynku kruszyw naturalnych łamanych w Polsce. Kwartalnik Surowce i Maszyny Budowlane 2 (345) maj, Wydawca BMP Sp. z o.o.
 
15.
TAJDUŚ A., DUBIŃSKI J., ROGUT J., 2007 — Górnictwo węglowe jako siła napędowa rozwoju zaawansowanych technologii XXI wieku. V Międzynarodowy Kongres górnictwo Węgla Brunatnego, Bełchatów, 11-13 czerwca 2007 r.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675