The importance of environmental conditions for mining accessibility of lignite deposits in Poland
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):423–433
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Mining projects, especially lignite opencast exploitation, are usually neglected by a society. The social acceptance for development of new lignite deposits and for new lignite-based power plants is very low. These is caused by impression of "enormous environmental impact" of extractive industry usually recalled by environmental organizations. The paper presents the discussion with arguments used by opponents of lignite mining. As a background for discussion the polish energy production and demand was described. The efficiency improvement of power generation, the environment protection measures implemented in lignite power plants and successful reclamation measures in opencast mines were recalled. The contribution of lignite industry for regional prosperity and live standard of residents was shown. Due to increasing nature protection above the polish lignite deposits many of them became not accessible. In consequence the polish lignite reserves should be verified. As an example for the analyze a case study, basing on one lignite deposit, was presented. In summary the need of lignite deposits protection due to, guaranteed by polish law, sustainable development was stressed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ uwarunkowań środowiskowych na możliwości racjonalnej gospodarki zasobami złóż węgla brunatnego w Polsce
węgiel brunatny, akceptacja społeczna, ochrona zasobów złóż kopalin, rozwój zrównoważony
Inwestycje górnicze a szczególnie odkrywkowa eksploatacja węgla brunatnego natrafiają na znaczący sprzeciw społeczny. Brak społecznej zgody dla eksploatacji węgla brunatnego, a nawet postulat rezygnacji z energetyki opartej na węglu brunatnym wynika z przekonania o nadzwyczajnej szkodliwości branży dla środowiska naturalnego. Artykuł jest próbą polemiki z przeciwnikami eksploatacji górniczej. Argumenty przedstawiono w kontekście zapotrzebowania na energię oraz na tle postępu technologicznego i ekologicznego w dziedzinie wytwarzania energii z węgla. Przedstawiono również wpływ górnictwa na standard życia w regionach górniczych. Ze względu na ochronę przyrody terenów złożowych zaproponowano zweryfikowanie podejścia do ilości dostępnych krajowych zasobów węgla brunatnego. Analizę ilustruje studium przypadku wykonane na przykładzie jednego ze złóż węgla brunatnego. W podsumowaniu wskazano na konieczność realizacji gwarantowanej w Art. 5. Konstytucji RP ochrony zasobów naturalnych w tym, rozumianą przez pryzmat rozwoju zrównoważonego, ochronę zasobów kopalin.
 
REFERENCES (10)
1.
DYLĄG J., BEREDA T., 2008 –Węgiel brunatny. Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, www.pgi.gov.pl/surowce_mineral....
 
2.
KALTENBACH E., MAAßEN U., 2009 – Braunkohle. Wyd. spec. BWK Das Energie-Fachmagazin 4, DEBRIV Bundesverband Braunkohle.
 
3.
KASIŃSKI J., MAZUREK S., PIWOCKI M., 2006 – Waloryzacja i ranking złóż węgla brunatnego w Polsce. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego CLXXXVII, Warszawa.
 
4.
KOZYDRA Z., PIWOCKI M., 1983 – Dokumentacja geologiczna złoża węgla brunatnego Wola Owadowska. Centralne Archiwum PIG, Warszawa.
 
5.
MARZEC M., 1987 – Dokumentacja geologiczna złóż węgla brunatnego Głowaczów i Owadów, gminy Jastrzębia i Głowaczów, woj. radomskie. Centralne Archiwum PIG, Warszawa.
 
6.
MICHOŃ J., 2009 – A wody w jeziorach coraz mniej, Angora nr 15.
 
7.
PIETRZYK-SOKULSKA E., 2009 – Ostoje sieci Natura 2000 jako element środowiskowych uwarunkowań eksploatacji kopalin. Górnictwo Odkrywkowe 2–3, Wrocław.
 
8.
UBERMAN R., 1987 – Warunki oraz sposoby udostępniania małych złóż i wydobycie węgla brunatnego dla potrzeb lokalnych (w ramach problemu resortowego R.I.1: Analiza możliwości wykorzystania lokalnych złóż gazu ziemnego i węgla brunatnego jako surowca dla potrzeb regionalnych). Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 3, z. 2, Kraków.
 
9.
UBERMAN R., OSTRĘGA A., 2007 – Skutki wprowadzenia obszarów Natura 2000 dla działalności górniczej. Górnictwo Odkrywkowe 5–6, Wrocław.
 
ISSN:1429-6675