Occurrences of uranium ore in Poland and possibilities for prospecting for uranium deposits
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):435-451
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The review of the state of knowledge of uranium ore in Poland suggests the possibilities of finding concealed uranium deposits. The respective study of their possible mode of occurrences, reconnaissance and preliminary prospecting in preliminary designed areas should be undertaken. Such areas exist in Sudety Mountains and in North East Poland. In Sudety Mt. The vein intragranitic, alkaline metasomatite related and sandstone type (in upper Carboniferous and Cretaceous formation) deposit could be expected. On Foresudetic monocline, Żary pericline and Peribaltic syneclise sandstone type deposits in Triassic sandstone may occur. More advanced study on their possible mode occurrence and prospecting premises are recommended. Known low quality deposits Rajsk in the Ordovician dictyonema shales in North East Poland, Okrzeszyn in carbonaceous shales and coals in Intrasudetic depression and Wambierzyce-Radków in walchia shales contains ore resources which utilization would be possible if considerable progress will be gained in uranium recovery from such lean ores.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Występowanie rud uranu i perspektywy ich poszukiwań w Polsce
złoża uranu, poszukiwania, Polska
Analiza stanu znajomości złóż uranu i perspektyw ich poszukiwania w Polsce pozwala na sformułowanie poglądu o celowości podjęcia prac badawczych i bardziej zaawansowanych prac poszukiwawczych rekonesansowych oraz poszukiwawczych wstępnych w wytypowanych obszarach. W Sudetach można oczekiwać złóż związanych z metasomatytami alkalicznymi, śródgranitowych oraz piaskowcowych (w osadach najwyższego karbonu i kredowych). Na monoklinie przedsudeckiej, peryklinie Żar i w syneklizie perybałtyckiej można oczekiwać złóż piaskowcowych w utworach triasu. Wskazane jest podjecie prac badawczych w celu potwierdzenia lub wykluczenia możliwości ich występowania.Złoża udokumentowane, ubogie: Rajsk w ordowickch w łupkach dictyonemowych, na Podlasiu, Okrzeszyn w łupkach węglistych i węglach wdepresji wewnętrznosudeckiej, Wambierzyce-Radków w łupkach walchiowych, stanowią potencjalna bazę zasobową, możliwą do zagospodarowania jeśli nastąpi istotny postęp w technologii wykorzystywaniu tego typu rud.
 
REFERENCES (42)
1.
BANAOE M., KUCHA H., 1978 – Złoże toru i niobu w metasomatytach obszaru Bogatyni. Zesz. Nauk. AGH Geologia (bez nr), Kraków, s. 7–58.
 
2.
BANAŚ M., MOCHNACKA K., 1986 – The two uranium deposits in the polish part of Sudety Mountains. In:Vein type uranium deposits. IAEA-TECDOC-361, Vienna, p. 335–357.
 
3.
BANAŚ M., JASKÓLSKI S., MOCHNACKA K., SALAMON W., 1978 – Przejawy mineralizacji uranowej w rejonie pasma kamienieckiego (Pogórze Izerskie). Zesz. Nauk. AGH Geologia (bez nr), Kraków, s. 105–165.
 
4.
BAREJA E., 1978 –Metalonośność łupków dictyonemowych w NE części obniżenia podlaskiego. Kwart. Geol. t. 22, nr 2.
 
5.
BAREJA E., 1988 –Możliwość zastosowania podziemnego ługowania uranu w złożach piaskowcowych metodą wiertniczą. Przegl. Geol. nr 5, s. 272–273.
 
6.
BAREJA E., PRZENIOSŁO S., 1986 – Geologiczne przesłanki i koncepcje poszukiwań pierwiastków promieniotwórczych w Polsce. W: Problemy badań i poszukiwań surowców mineralnych. I polsko-jugosławiańskie sympozjum. NOT SIiTG Warszawa, s. 19–39.
 
7.
BERNARD J.H., POUBA Z., 1986 – Rudni ložiska a metalogeneze československé části Českého masivu. Vyd. UUG, Praha.
 
8.
BORUCKI J., GŁOWACKI Z., MASŁOWSKI W., SAŁDAN M., UBERNA J., ZAJĄCZKOWSKI W., 1967 – Ocena perspektyw poszukiwawczych złóż rud uranu w Polsce. Prace IG. Wyd.Geol. Warszawa.
 
9.
BORZĘCKI R., 2004 – Górnictwo uranu w Polsce. Otoczak nr 31, s. 28–43.
 
10.
Commission of the European Communities, 2008 – The raw materials initiative – meeting our critical needs for growth and jobs in Europe. COM(2008) 699, SEC(2008) 2741.
 
11.
CWOJDZIŃSKI S. i in., 2009 – Ocena perspektyw występowania złóż rud metali w Sudetach i na bloku przedsudeckim w nawiązaniu do aktualnych modeli geotektonicznych. Arch. PIG, Warszawa-Wrocław.
 
12.
GATZWEILER R., SCHMELING B., 1981 – Exploration of the Key lake uranium deposits, Saskatchewan, Canada. In: Uranium exploration case histories. IAEA, Vienna, p.195 –220.
 
13.
GEDDES W.P., 1983 – In situ leaching uranium mining. A review. In: Energy exploration and exploitation. London.
 
14.
JASKÓLSKI S., 1967 – Polimetaliczna mineralizacja tlenkowo-siarczkowa w granitognejsach gór Izerskich (Dolny Śląsk) i jej pochodzenie. Prace Geologiczne PAN, nr 43. Wyd. Geol. Warszawa.
 
15.
JAWOROWSKI K., 1986 – Source of uranium in the Elbląg formation (Upper Buntsandstein): sedimentological approach. Przegl. Geol. nr 4, s. 184–188.
 
16.
JELIŃSKI A., 1965 – Geochemia uranu w granitowym masywie Karkonoszy z uwzględnieniem innych masywów granitoidowych Dolnego Śląska. Biul. IG 193, Z badań złóż kruszców t. 5, s. 5–110.
 
17.
JĘCZALIK A., 1970 – Geochemia uranu w uranonośnych węglach kamiennych w Polsce. Biul. IG 224, s. 103–204.
 
18.
KANASIEWICZ J., SAŁDAN M., UBERNA J., 1965 – Uranonośność pstrego piaskowca okolic Pasłęka. Biul. IG 193, Z badań złóż kruszców t. 5, s.171 –205.
 
19.
KLICH J., CYRNEK C., NIEĆ M., UBERMAN R., ŁUCKI Z., FRANIK T., HAJDO S., ZIĘBA A., LANDZIANOWSKI A., 1988 –Analiza danych geologicznych i geofizycznych o mineralizacji uranowej w triasie syneklizy perybałtyckiej pod kątem przydatności do oceny warunków geologiczno-górniczych występowania mineralizacji. Cz. II. Określenie możliwości technologicznych eksploatacji złóż uranu na podstawie oceny warunków geologiczno-górniczych. PIG Warszawa, CPBR 1.7, CPPGSMiE PAN, Kraków.
 
20.
KLICH J., NIEĆ M., UBERMAN R., CYRNEK C., ŁUCKI Z., FRANIK T., HAJDO S., STRZELSKA-SMAKOWSKA B., 1990 – Wstępne studium założeń geologiczno-technicznych dla eksploatacji uranu w utworach triasu rejonu gdańskiego. Cz. II. Określenie wstępnych założeń technicznych do eksploatacji podziemnej i otworowej złóż uranu w syneklizie perybałtyckiej. PIG Warszawa, CPBR 1.7, CPPGSMiE PAN, Kraków.
 
21.
LIS J., 1970 – Geochemia niektórych pierwiastków w granitoidowym masywie Karkonoszy. Biul. IG 224, s. 6–102.
 
22.
LIS J., SYLWESTRZAK H., 1979 – Episjenity a perspektywy występowania śródgranitowych złóż uranu w masywie Karkonoszy. Przegl. Geol. nr 4.
 
23.
MADZIARZ M., 2009 – Kopalnie „Czarnów”, „Miedzianka” i „Stara Góra” w poszukiwaniach okruszcowania uranowego oraz rud metali w latach 40. i 50. XX w. W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury. Oficyna Wyd. Polit. Wrocł. Wrocław, s. 166–193.
 
24.
MIECZNIK J.B., 1990 – Koncentracje uranu w utworach karbonu górnego i permu w Depresji Śródsudeckiej. Biul PIG 364, s. 61–95.
 
25.
MIECZNIK J.B., STRZELECKI R., 1979 – Możliwości występowania mineralizacji uranowej w niektórych formacjach osadowych Sudetów. Przegl. Geol. Nr 6, s. 314–317.
 
26.
MOCHNACKA K., 1978 – Uranonośność strefy Kopańca i Małej Kamienicy (Pogórze Izerskie) na tle metalogenii bloku karkonosko-izerskiego. Zesz. Nauk. AGH Geologia (bez nr), Kraków, s. 59–103.
 
27.
NIEĆ M., 1968 – Mineralizacja złoża siarczków żelaza i syderytu w Rudkach w Górach Świętokrzyskich. Prace Geol. PAN 46, Kraków.
 
28.
NIEĆ M., MOTYKA J., NAŁĘCKI T., 1989 –Wstępne studium założeń geologiczno-technicznych dla eksploatacji uranu w utworach triasu rejonu gdańskiego. Cz. I. Wariantowe przedstawienie modeli złóż w ujęciu geologii inżynierskiej i hydrogeologii. PIG Warszawa, CPBR 1.7, CPPGSMiE PAN, Kraków.
 
29.
NIELUBOWICZ B., WRÓBLEWSKI T., 1963 – Przyczynek do znajomości okruszcowania uranowego w węglach warstw radwanickich na Dolnym Śląsku. Kwart. Geol. t.7, nr 1, s. 114–130.
 
30.
PAWŁOWSKA J., 1968 – Leukogranity Pogórza Izerskiego jako źródło surowca skaleniowego Biul. IG 223, s. 5–79.
 
31.
PIENIŃSKI D, BOGDANOW A., SZAFRANOW S., OWCZYNNIKOW A., 1958 – Orzeczenie grupy ekspertów radzieckich o zasobach rud uranowych i perspektywach poszukiwawczych i rozpoznaniu złóż w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W: Zdulski L. – Źródła do dziejów kopalnictwa uranowego w Polsce, s. 39–62.
 
32.
PRZENIOSŁO S., 1970 – Geochemia uranu w aluwiach wschodniej części obszaru metamorfiku Lądka i Śnieżnika Kłodzkiego. Biul. IG 224, s. 205–298.
 
33.
SAŁDAN M., 1965 – Metalogeneza uranu w utworach karbońskich Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Biul. IG 193, Z badań złóż kruszców t. 5, s. 111–169.
 
34.
SAŁDAN M., STRZELECKI R., 1980 – Uranium in the Bunter sediments of the polish area. Biul. IG 328, Geology of Poland 3, p. 95–104.
 
35.
SCHNEIDERHÖHN H., 1962 – Złoża rud. Wyd. Geol. Warszawa.
 
36.
SMOLARSKA I., 1974 – Studia nad okruszcowaniem triasu w Polsce. Prace Mineralog. PAN 47, Kraków.
 
37.
SOLECKI A. T., 2005 – Radioaktywność masywu granitowego Karkonoszy. W: Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek. Wyd. U. Wr. Wrocław, s. 261–270.
 
38.
SZECÓWKA M., 1987 – Mineralizacja uranowa w Rudkach koło Słupi Nowej (Góry Świętokrzyskie), Prace Geol. PAN 133, Kraków.
 
39.
SZUMILIN M.W., MUROMCEW N.M., BROWIN K.G., GRABOWNIKOW W.A., KAZARINOW B.P., UWAROW E.F., 1985 – Razwiedka miestorożdienij urana dla otrabotki metodom wyszczełacziwanija. Niedra. Moskwa.
 
40.
WOŁKOWICZ S., STRZELECKI R., 1993 – Prawda i mity o złożach uranu w Polsce. II Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi. Zakopane. Sympozja i Konf. CPPGSMiE PAN 9, s. 191–199.
 
41.
WRÓBLEWSKI T., 1962 – Przejawy mineralizacji uranowej w warstwach radwanickich. Kwart. Geol. t. 6, nr 4.
 
42.
ZDULSKI L., 2000 – Źródła do dziejów kopalnictwa uranowego w Polsce. Wyd. PiG, Warszawa.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top