The influence of clusters on Sustainable energy development in Poland
B. Fraś 1  
,   O. Ivashchuk 2
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
2
Politechnika Krakowska, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2017;20(2):25–40
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of each government is to create good conditions for the sustainable development of the energy sector, which in turn is linked to the development of a country’s economy. Individual models for managing the energy sector are adopted in individual states. In Poland more and more attempts are being made to define a new energy strategy model that meets the expectations of the consumers, while fulfilling the requirements of the European Union. This article analyzes the clusters functioning in the domestic market. They point to their common and different characteristics, and underline their role in the sustainable development of the economy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rola klastrów w zrównoważonym rozwoju energetyki w Polsce
klaster, zrównoważony rozwój, energia, odnawialne źródła energii
Celem każdego rządu jest stworzenie dobrych warunków dla zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego, co wiąże się z kolei z rozwojem gospodarki danego kraju. W poszczególnych państwach przyjmuje się indywidualne modele zarządzania sektorem energetycznym. W Polsce coraz częściej podejmowane są próby określenia nowego modelu strategii energetycznej, spełniającego oczekiwania odbiorców, przy jednoczesnym wypełnieniu wymogów stawianych przez Unię Europejską. W niniejszym artykule przeanalizowano klastry funkcjonujące na krajowym rynku. Wskazano ich wspólne i odmienne cechy, a także podkreślono ich rolę w zrównoważonym rozwoju gospodarki.
 
REFERENCES (28)
1.
Bałtycki…– Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny. Zielona Alternatywa dla Makroregionu Polski Północnej. [Online] Dostępne w: http://www.imp.gda.pl/bkee/ [Dostęp: 22.10.2016].
 
2.
Bioalians. [Online] Dostępne w: http://www.bioalians.pl/ [Dostęp: 18.10.2016].
 
3.
Centrum Technologii Energetycznych. [Online] Dostępne w: http://cte.fea.pl/ [Dostęp: 15.03.2017].
 
4.
Cluster – Cluster. Energia. Ekonomia. Innowacje. [Online] Dostępne w: http://klaster-eei.pl/content/... [Dostęp: 18.10.2016].
 
5.
Cooke i Huggings 2002 – Cooke, P. i Huggings, R. 2002. High technology Clustering in Cambridge. [W:] A. Aming, S. Goglio and F. Sforzi, (eds) The Institution of Local Development, London, UK.
 
6.
Dworzecki i Żłobińska 2002 – Dworzecki, Z. i Żłobińska, A. 2002. Regionalne sieci przedsiębiorstw jako globalna szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Dworzecki Z. red., Przedsiębiorstwo kooperujące, Euro Expert Grupa Doradcza, Warszawa.
 
7.
Energy Production and Imports 2017 – Energy Production and Imports 2017 [Online] Dostępne w: http://ec.europa.eu/eurostat/s... [Dostęp: 10.01.2017].
 
8.
Energy… 2016 – Energy, transport and environment indicators, Statistical books, Eurostat, 2016, s. 41, [Online] Dostępne w: http://ec.europa.eu/eurostat/ web/energy/data/shares [Dostęp: 22.03.2017].
 
9.
GUS 2016 – Główny Urząd Statystyczny, Zużycie paliw i nośników energii w 2015 roku. Warszawa, s. 8.
 
10.
Innowacyjny Klaster… – Innowacyjny Klaster Generacji i Użytkowania Energii w Mega i Nano Generacji [Online] Dostępne w: http://www.klaster-energia.wro... [Dostęp:18.10.2016].
 
11.
Inwestycje energetyczne do 2030. [Online] Dostępne w: http://www.msp.gov.pl/pl/mapy/... [Dostęp: 11.01.2017].
 
12.
Komunikat… – Komunikat KOMISJI EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu [Online] Dostępne w: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf... [Dostęp: 20.12.2016].
 
13.
Mapa klastrów PARP. [Online] Dostępne w: www.mapaklastrow.pi.gov.pl/Kla... [Dostęp: 20.10.2016].
 
14.
Mrozowicz 2010 – Mrozowicz, K. 2010. Klastry przedsiębiorczości z perspektywy teorii organizacji, Kwartalnik Nauka i Gospodarka 2010, s. 65.
 
15.
OECD 2000 – OECD. Local partnership, cluster and SME globalisation, Bologna 2000.
 
16.
Parto 2008 – Parto S. Innovation and Economic Activity: an Institutional Analysis of the Role of Clusters in Industrializing Economies. Journal of Economic Issues t. 42, nr 4, s. 1005–1030.
 
17.
Piwowarczyk-Ściebura i Olkuski 2016 – Piwowarczyk-Ściebura, K. i Olkuski, T. 2016. Wdrażanie polityki klimatyczno-energetycznej w TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 19, z. 2 , s. 93–108.
 
18.
Portal innowacji 2016. [Online] Dostępne w: http://www.pi.gov.pl/PARP [Dostęp: 28.12.2016].
 
19.
Porter 2001 – Porter M.E. Porter o konkurencji. Warszawa 2001.
 
20.
Przybylska 2007 – Przybylska, K. 2007. Polityka rozwoju klastrów. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, nr 6/2007, s. 88.
 
21.
Raport KSE 2015. – Raport KSE 2015. [Online] Dostępne w: www.pse.pl/index.php?did=2870 [Dostęp: 06.10.2016].
 
22.
Renewable Energy in the EU 2017. [Online] Dostępne w: http://ec.europa.eu/eurostat/d... [Dostęp: 22.03.2017].
 
23.
Rosenfeld 1997 – Rosenfeld, S.A. 1997. Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development. European Planning Studies t. 5, nr 1.
 
24.
SHARES 2015 – SHARES 2015 result. [Online] Dostępne w: http://ec.europa.eu/eurostat/w... [Dostęp: 22.03.2017].
 
25.
Szczerbowski 2015 – Szczerbowski, R. 2015. Polityka energetyczna wybranych krajów europejskich a strategia energetyczna Polski. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 18, z. 3, s. 4–14.
 
26.
Ustawa OZE… – Ustawa OZE a klastry energetyczne – Opinia Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej [Online] Dostępne w: http://www.sceo.info/ustawa-oz... [Dostęp: 20.10.2016].
 
27.
Ustawa z dnia … – Ustawa z dnia 20.02.2015 o odnawialnych źródłach energii (Dz.U., nr 2015, poz. 478 z późn. zm.).
 
28.
Zielone Podhale. [Online] Dostępne w: http://www.zielonepodhale.agh.... [Dostęp: 9.03.2017].
 
ISSN:1429-6675