The position and role of the Południowy Koncern Energetyczny S.A. on domestic power generation system
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2004;7(Zeszyt specjalny 1):69–88
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Południowy Koncern Energetyczny S.A. in Katowice, until recently the biggest entity functioning on Polish power industry electrical and heat market, has been functioning in the existing organizational shape for less than four years. Awareness of the role, which it is playing in the domestic power generation system, in a time of deep restructuring transformation that are taking place in Polish economy, fell upon it the weight of responsibility for looking of power industry functioning model in Poland, providing safety of power supply from one side, and development of such directions of power industry privatisation from another side, which would facilitate its dynamic development in prospect of minimum the next a few dozen of years. The complete realization of Południowy Koncern Energetyczny S.A. strategy, predicting rise on PKE S.A. basis modern, consolidated vertically multi-energetic entity, concentrating in the frame of one structure fuel supplying companies, power generation, sale and also the whole accompanying its heat distribution, maintenance and complex issue from multi-utility group gives guarantee, that PKE on European market will win a right position in group of other entities.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Miejsce i rola Południowego Koncernu Energetycznego S.A. w krajowym systemie elektroenergetycznym
Południowy Koncern Energetyczny, krajowy system elektroenergetyczny, wytwarzanie energii
Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach, do niedawna największy z podmiotów funkcjonujących na polskim rynku wytwórców energii elektrycznej i ciepła, w obecnym kształcie organizacyjnym funkcjonuje już od niespełna czterech lat. Świadomość roli, jaką odgrywa w krajowym systemie elektroenergetycznym w okresie głębokich przeobrażeń restrukturyzacyjnych, jakie zachodzą w całości polskiej gospodarki, nakazuje mu wzięcie na siebie ciężaru poszukiwania modelu funkcjonowania energetyki w Polsce, uwzględniającego zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju z jednej strony, z drugiej zaś wypracowanie takich kierunków prywatyzacji energetyki, które będą sprzyjać jej dynamicznemu rozwojowi w perspektywie, co najmniej najbliższych kilkudziesięciu lat. Pełna realizacja strategii Południowego Koncernu Energetycznego, przewidującej powstanie na bazie PKE S.A. nowoczesnego, skonsolidowanego pionowo, podmiotu multienergetycznego, skupiającego w ramach jednej struktury zakłady sektora paliwowego, wytwarzanie energii oraz jej zbyt, a także całość towarzyszącego jej zaplecza przesyłu ciepła, remontów i kompleksu zagadnień z grupy multi - utility, da gwarancję, że PKE na europejskim rynku zdobędzie właściwą pozycję w gronie innych podmiotów.
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675