Competitiveness of polish coal in the light of the eu conditions
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2004;7(Zeszyt specjalny 1):59–68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents the conditions forming the competitiveness of coal on the domestic market in relation to other fuels and referring to the conditions resulted from Council Regulation (EC) 1407/2002 on state aid to the coal industry in the years 2002-2010.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Konkurencyjność polskiego węgla w świetle uwarunkowań unijnych
polski węgiel, konkurencyjność, rentowność, ceny zbytu węgla, ceny w imporcie
W artykule omówiono warunki kształtujące konkurencyjność węgla na rynku krajowym w stosunku do innych paliw oraz w odniesieniu do uwarunkowań wynikających z Rozporządzenia Rady UE 1407/2002 w sprawie zasad świadczenia pomocy publicznej dla górnictwa w latach 2002 - 2010.
ISSN:1429-6675