The regulations of geological and mining law (act of 1994) in order to effectiveness of using mineral resources
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):159–175
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper, author presents evaluation of selected regulations of the geological and mining law from the point of view of efficiency of mineral deposits reserves' utilization. He discusses definitions of some concepts, contents and procedures of licensing, mining use, mineral deposits ownership, as well as deposits' protection and site planning. Author gives also court judgements and cites literature connected with this topic. Remarks should be some contribution to the works on new regulations of the geological and mining law.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Regulacje prawa geologicznego i górniczego a efektywność wykorzystania zasobów złóż kopalin
kopalina, złoże, poszukiwanie, rozpoznawanie, obszar górniczy, złoże wielosurowcowe, własność złóż kopalin, koncesja, informacja geologiczna, użytkowanie górnicze, ochrona złóż, planowanie przestrzenne, opłata eksploatacyjna
Autor przedstawia w pracy ocenę wybranych przepisów prawa geologicznego i górniczego z punktu widzenia efektywności wykorzystania zasobów surowcowych. Między innymi zgłasza zastrzeżenia do definicji niektórych pojęć, treści i procedur koncesjonowania, użytkowania górniczego, rozstrzygnięć własnościowych oraz ochrony złóż i planowania. W pracy przywołuje i cytuje orzecznictwo sądowe uwzględniając też szeroko literaturę przedmiotu. Uwagi mają być przyczynkiem do prac nad nowymi rozwiązaniami regulacji działalności geologicznej i górniczej.
 
REFERENCES (44)
1.
AGOPSZOWICZ A., 1992 - Udostępnianie dokumentacji geologicznych. PPG.
 
2.
JASIŃSKI A., BANASZAK A., LIPIEŃ G., TOMANIK R., 2003 - Przekształcenia własnościowe a prawo do informacji geologicznej. XIII Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, IGSMIE PAN, Sympozja i Konferencje nr 60.
 
3.
JASIŃSKI A.W., BANASZAK A., TOMANIK R., LIPIEŃ G., 2003 - Zmiana zasad naliczania opłat eksploatacyjnych - skutki ekonomiczne i problemy interpretacyjne na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A. XIII Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, IGSMIE PAN, Sympozja i Konferencje nr 60.
 
4.
KNYSIAK-MOLCZYK H., 2006 - OSP 2007/4/42 -t.1 Glosa do wyroku NSA z dnia 6 czerwca 2006 r., II GSK 59/06.
 
5.
KULCZYCKA J., NIEĆ M., UBERMAN R., 2003 - Określenie ilości wydobytej kopaliny stałej przy naliczaniu opłaty eksploatacyjnej. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
6.
LIPIŃSKI A., MlKOSZ R., 1983 - Rozwój ustawodawstwa górniczego w Polsce w latach 1918-1939. PPG zeszyt 6.
 
7.
LIPIŃSKI A., MlKOSZ R., 1990 - Węzłowe problemy prawnej regulacji gospodarowania wnętrzem ziemi (uwagi de lege ferenda). PiP, zeszyt 2.
 
8.
LIPlŃSKl A., MlKOSZ R., 2000 - Uwagi de lege lata i de lege ferenda. PUG Nr 11.
 
9.
LIPIŃSKI A., MlKOSZ R., 2003 - Komentarz do pgig, nr 722, Dom Wydawniczy ABC, str. 52, Warszawa.
 
10.
LIPIŃSKI A.C., 1996 - Cywilnoprawne problemy geologii i górnictwa. Artykuł KPP 1996/4/651.
 
11.
MIEMIEC M., 1998 -FK 1999/2/70-t.l Glosa do wyroku NSA z dnia 16 kwietnia, II SA 195/98.
 
12.
MlKOSZ R., 2004 - Kilka uwag w kwestii własności złóż kopalin. WUG nr 5, 3. 47-51.
 
13.
NIEĆ M., 1985 - Uwagi do dokumentowania złóż. Gosp. Sur. Miner, tom l.
 
14.
NIEĆ M.,1994 - Błędy dokumentowania złóż kopalin. Górn. Odkryw., R. 36, nr 6.
 
15.
NIEĆ M., UBERMAN R., 1995 - Zwały jako antropogeniczne złoża wtórne. Gosp. Sur. Min. Nr 11. :,.
 
16.
NIEĆ M., UBERMAN R., 1996 - Antropogeniczne złoża surowców mineralnych - nowe spojrzenie na zwały niektórych odpadów przemysłu górniczego. I Forum Inż. Ekol. Lublin - Nałęczów.
 
17.
NIEĆ M., 1999 - Złoża Antropologiczne. Przeg. Geol. t. 47, nr l.
 
18.
NIEĆ M., 2002 - Problem dokumentowania granic złóż i jego znaczenie dla gospodarki złożem. Górn. Odkryw. nr 2-3.
 
19.
NIEĆ M., MYSZKA R., 2000 - Prognozowanie, dokumentowanie i ochrona złóż w warunkach gospodarki rynkowej. Górn. Odkryw. R. 42, nr 3-3.
 
20.
Pod kier. M. NlEClA 2002 - Zasady dokumentowania złóż kopalin stałych. Ministerstwo Środowiska; Dep. Geologii i Koncesji Geol., Warszawa.
 
21.
NIEĆ M., 2003 - Problemy ochrony złóż kopalin. Przegl. Geol. Tom. 51, nr 10.
 
22.
NIEĆ M., PRZENIOSŁO S., 2004 - Problemy gospodarki złożami kopalin. Gosp. Sur. Min. t. 20, Z. 1.
 
23.
NIEĆ M.,2005 - Dylematy prawa własności złóż. Gosp. Surow. Min. t. 21, z. spec. 1.
 
24.
NIEĆ M., SZWED E., GÓRECKI J., KAWULAK M., SALOMON E., 2005 - Niekoncesjonowana eksploatacja kopalin - problem do rozwiązania. Gosp. Sur. Miner. t. 21, z. spec. l.
 
25.
NIEĆ M., 2006 - Czy w Polsce możliwa jest racjonalna gospodarka złożami kopalin? Górn. Odkryw. R.48 nr 3-4.
 
26.
NIEĆ M., JĘDRZEJEWSKA A., SAŁACIŃSKI R., STEFANOWICZ J.A., UBERMAN R., 2007 - Problemy prawa geologicznego i górniczego oraz możliwe i niezbędne kierunki jego zmian. Przeg. Geol. vol. 55, nr 2.
 
27.
SZYDŁO M. - St. Prawn. 2002/5/85 - t. 1 Kontrola koncesjonowanej działalności gospodarczej.
 
28.
SAŁACIŃSKI R., 2006 - Złoża antropogeniczne - problemy praktyczne i prawne. Górn. Odkryw., R.48, nr 1-2.
 
29.
SAŁACIŃSKI R., 2006 - Teraźniejszość i przyszłość złóż antropogenicznych. Górn. Odkryw. Nrl.
 
30.
SAŁACIŃSKI R., 2002 - Funkcjonalność prawa geologicznego i górniczego w odniesieniu do gospodarki złożami. Górn. Odkryw. nr 2-3.
 
31.
SAŁACIŃSKI R., 2005 - Czyją własnością w Polsce są złoża kopalin i użytkowanie kopalin? Górn. Odkr.
 
32.
SAŁACIŃSKI R., 2004 - Prawo własności złóż kopalin - problem nierozwiązywalny? Górn. Odkryw. R. 46, nr 3-4.
 
33.
SAŁACIŃSKI R., 2005 - Złoża kopalin jako element mienia Skarbu Państwa. Gosp. Sur. Miner, t. 21, z. spec. 1.
 
34.
STEFANOWICZ J.A., 1994 - Nowe regulacje prawa geologicznego i górniczego, a procesy prywatyzacji przedsiębiorstw wydobywczych. V Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, IGSMIE PAN, Sympozjum i Konferencje nr 14; por. szerzej A. Agopszowicz 1974: "Zarys systemu prawnego górnictwa", Warszawa.
 
35.
STEFANOWICZ J.A., 2003 - Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego - konieczność zmian. XIII Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, IGSMIE PAN, Sympozjum i Konferencje nr 60.
 
36.
STEFANOWICZ J. A., JĘDRZEJEWSKA A., 2004 - Własność złóż i użytkowanie górnicze kopalin. WUG nr l-4.
 
37.
STEFANOWICZ J.A., 2006 - Wybrane problemy własności złóż surowców energetycznych. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, IGSMIE PAN, XVI Sympozjum i Konferencje nr 68.
 
38.
SZAMAŁEK K., 2001 - Kopaliny towarzyszące - wydobywanie, składowanie i zbywanie w świetle obowiązującego prawa. Górn. Odkr., Tom XLIII, zeszyt 2-3.
 
39.
SZEWC A., 2004 - Odstąpienie od sporządzenia planu miejscowego dla terenu górniczego. ST 2004/10/63-t.1.
 
40.
TESSAROWICZ-KRAWCZYK M., WOJTCZAK K., 2002 - Nowe rozwiązania dotyczące działalności geologicznej i górniczej wynikające z noweli pgig oraz innych ustaw. Przeg. Geol. nr 50.
 
41.
UBERMAN R., 2002 - Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin w propozycjach nowelizacji pgig. Górn. Odkr., R. 44 nr 1.
 
42.
UBERMAN R., 2004 - Skutki prawne i finansowe przyjęcia metody eksploatacji jako kryterium dla ustalania własności złóż kopalin. Górn. Odkr. R. 46, nr 3-4.
 
43.
WIŚNIEWSKI W., 1998 - Granice zagospodarowania złóż kopalin w aspekcie zagospodarowania przestrzennego i ochrony złóż. [W:] Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń. Wyd. Centrum PPGSMiE , Kraków.
 
44.
WIŚNIEWSKI W., 2000 - Zagospodarowanie kopalin towarzyszących. W KWB Bełchatów od przedsiębiorstwa państwowego do spółki akcyjnej.
 
ISSN:1429-6675