Systematic infrastructure of systems for power supply, technical information and automation technologies in the context of scenarios for further development of had coal mining industry
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):609–618
 
KEYWORDS
ABSTRACT
At the introduction of the paper there has been presented a model of production of hard coal whose a constant and commonly appearing element is a fundamental system infrastructure including a power supply, technical informatics and automation. There has been reminded that the eldest element of this model is a power supply, and the youngest one is automation. A significance of the infrastructure for safety of workers, operation of a mine, and effectiveness of extraction has been emphasized. There have been characterized the technical/technological conditions of a current level of infrastructure according to those the respective segments of the infrastructure are to be assessed. The trends in development of mining methods for hard coal seams with regard to the criterion of innovativeness determined by the forecasting "Delphi method" have been given. Some of the most important systems have been discussed and their impact on development of infrastructure has been emphasized. The conditions of use of solutions within a system power supply as well as a system informatics and automation have been described. There has been shown that within the power supply in each of main groups, i.e. supply equipment, switching devices, cables, protective equipment including accessories, the development is made in two primary directions: a safe and economical energy management as well as increase in power of winning machines. Next in technical informatics the development aims at expertise in applied measurements including more and more parameters relating to environment and operation of machines and devices. While the range of automation aims at development of longwall mechanization control systems to be applied under especially hard natural conditions. There has been emphasized in the summary that thanks to the research works carried out in the R&D units related to the mining industry, the problems which seamed to be difficult or even impossible to be solved just "yesterday", they have been solved successfully.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Infrastruktura systemowa zasilania, informatyki technicznej i automatyki w świetle scenariusza rozwoju technologii wydobycia węgla kamiennego
kopalnia, zagrożenia, bezpieczeństwo, zasilanie, informatyka techniczna, automatyka
We wstępie przedstawiono model procesu produkcji węgla kamiennego, którego stałym i powszechnie występującym elementem jest zasadnicza infrastruktura systemowa, na którą składają się: zasilanie, informatyka techniczna i automatyka. Przypomniano, że najstarszym segmentem jest zasilanie, a najmłodszym automatyka. Podkreślono znaczenie infrastruktury dla bezpieczeństwa pracowników i ruchu zakładu górniczego oraz efektywności eksploatacji. Scharakteryzowano uwarunkowania techniczno-technologiczne aktualnego poziomu infrastruktury, według których oceniane są jej poszczególne segmenty. Podano tendencje rozwoju systemów eksploatacyjnych pokładów węgla kamiennego pod względem ich innowacyjności, którą określono w badaniach prowadzonych metodą "delficką". Omówiono kilka najważniejszych systemów wskazując ich wpływ na rozwój infrastruktury. Opisano uwarunkowania stosowania rozwiązań z zakresu systemowego zasilania oraz systemowej informatyki i systemowej automatyki. Wskazano wybrane kierunki rozwoju infrastruktury systemowego zasilania, systemowej informatyki oraz systemowej automatyki. Pokazano, że w segmencie zasilania, w każdej z podstawowych grup, to jest w urządzeniach zasilających, aparaturze łączeniowej, kablach i przewodach wraz z osprzętem oraz w urządzeniach zabezpieczeniowych rozwój następuje w dwóch głównych kierunkach: bezpiecznego i oszczędnego gospodarowania energią oraz zwiększania mocy urządzeń służących do urabiania węgla. Z kolei w segmencie informatyki technicznej jest on ukierunkowany na pomiaroznawstwo stosowane obejmujące coraz większe obszary parametrów środowiska i parametrów pracy maszyn i urządzeń. Natomiast segment automatyki ukierunkowany jest na rozwój systemów sterowania ścianowych kompleksów mechanizacyjnych w szczególnie trudnych warunkach naturalnych. W podsumowaniu podkreślono, że dzięki badaniom prowadzonym w jednostkach badawczo-rozwojowych związanych z górnictwem udaje się zrealizować to, co "wczoraj" było trudne, czy wręcz niemożliwe do zrealizowania.
 
REFERENCES (12)
1.
CIERPISZ S., CIERPISZ T., 1999 – Komputerowe systemy dyspozytorskiej kontroli i sterowania w zakładach przeróbki węgla – aktualny stan i perspektywy. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 4–5, s. 109–114.
 
2.
ISAKOW Z., 2005 – Ocena zagrożeń sejsmicznych w kopalniach w systemach opracowanych przez Centrum EMAG. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 5, s. 41–46.
 
3.
KOT D., PAŃKÓW A., 2005 – Rozwój i wdrożenia systemów automatyki monitorowania oraz sterowania maszyn i urządzeń w zakładach górniczych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 5, 47–53.
 
4.
KRASUCKI F., 1997 – Elektryfikacja podziemi kopalń. Wyd. Śląsk, Katowice.
 
5.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Dz.U. z 2002 r., Nr 139 poz. 1169, z późn. zm.
 
6.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. Dz.U. z 2002 r. Nr 94 poz.841, z późn. zm.
 
7.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych. Dz.U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1003 z późn. zm.
 
8.
TRENCZEK S., 2005 – Automatyczna aerometria górnicza dla kontroli zagrożeń aerologicznych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 3, s. 11–20.
 
9.
TRENCZEK S., 2007 – Jakościowy poziom zasadniczej infrastruktury systemowej w kontekście warunków geologiczno-górniczych i zagrożeń występujących w ruchu zakładu. Prace Naukowe GIG Górnictwo i Środowisko, Wydanie specjalne, Katowice, ISSN 1643-7608, s. 289–301.
 
10.
TRENCZEK S., 2009 – Kierunki rozwoju infrastruktury systemowej zasilania, informatyki technicznej i automatyki. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej EMTECH 2009 „Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym” nt. Innowacyjność i bezpieczeństwo. Rawa Mazowiecka 10–13.05.2009. Wyd. CEiAG EMAG, s. 24–31.
 
11.
TRENCZEK S., 2008 – Ocena innowacyjności technologii stosowanych dotychczas w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego. Rozdział w monografii: „Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego”. Praca zbiorowa pod redakcją M. Turka. Wyd. GIG, Katowice, s. 176–222.
 
12.
WASILEWSKI S., 2003 – Kopalniane systemy dyspozytorskiego nadzoru. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 9, 72–79.
 
ISSN:1429-6675