The role of the Minister of Economy and the Minister of Treasure in view of past law regulations in aspect of energy security
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):105-116
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper, analysis and evaluation of possibilities and effectiveness of past law regulations for assurance of energy security in relation to central organs of government - The Minister of Economy and The Minister of Treasure is shown. It was made in frames of ordered research project no. PBZ-MEiN-1/2/2006 "National energy security" by Consortium of Universities of Technology: Gdańsk, Silesian, Warsaw and Wroclaw. Law regulations for assurance of energy security which are contained in the Energy Law have multi-plane character and concern, among other things, The Minister of Economy by virtue of statutory tasks and responsibility for national energy policy and correct function of power industry and The Minister of Treasure by virtue of property supervision for energy enterprises and responsibility for property transformations in power industry. In this paper, analysis and evaluation of law regulations in aspect of energy security for each listed entities of the civil service is shown moreover, law solutions for improvement of existing state are proposed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rola Ministra Gospodarki i Ministra Skarbu w świetle obowiązujących regulacji prawnych w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego kraju
system elektroenergetyczny, bezpieczeństwo energetyczne, prawo, Minister Gospodarki, Minister Skarbu
W artykule przedstawiono analizę i ocenę możliwości i skuteczności dotychczasowych regulacji prawnych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w odniesieniu do naczelnych organów administracji rządowej: Ministra Gospodarki i Ministra Skarbu realizowaną w ramach projektu badawczego zamawianego nr PBZ-MEiN-1/2/2006 Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju przez Konsorcjum Politechnik: Gdańskiej, Śląskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej. Regulacje prawne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego zawarte w ustawie Prawo Energetyczne mają charakter wielopłaszczyznowy i dotyczą m.in. Ministra Gospodarki z racji jego ustawowych zadań i odpowiedzialności za politykę energetyczną państwa oraz prawidłowe funkcjonowanie sektora energetycznego oraz Ministra Skarbu z racji jego nadzoru właścicielskiego nad przedsiębiorstwami energetycznymi oraz odpowiedzialności za przekształcenia własnościowe sektora paliwowo-energetycznego. W artykule przedstawiono kolejno dla tych podmiotów administracji publicznej analizę i ocenę uregulowań prawnych w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego oraz zaproponowano rozwiązania legislacyjne w celu poprawy istniejącego stanu.
 
REFERENCES (18)
1.
Dyrektywa 2003/54/WE dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 98/30/WE (Dz.Urz. WE L 176 z 15.07.2003).
 
2.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625, nr 104, poz. 708, nr 158, poz. 1123, nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. nr 21, poz. 124, nr 52, poz. 343 i nr 115, poz. 790).
 
3.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. – O działach administracji rządowej (Dz.U. z 1997 r. nr 141, poz. 943 z późn. zm.).
 
4.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623 z dnia 29.05.2007).
 
5.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. nr 128, poz. 895 z dnia 18.07.2007).
 
6.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. nr 53, poz. 318 z dnia 28.03.2008).
 
7.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie przetargu na budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub na realizację przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną (Dz.U. nr 90, poz. 548 z dnia 26.05.2008).
 
8.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie przetargu na wyłonienie sprzedawców z urzędu dla paliw gazowych lub energii elektrycznej (Dz.U. nr 30, poz. 209 z dnia 24.02.2006).
 
9.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (Dz.U. nr 261, poz. 2187 z dnia 29.12.2005).
 
10.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (Dz.U. nr 205, poz. 1510 z dnia 15.11.2006).
 
11.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz.U. nr 39, poz. 338 z dnia 7.03.2003).
 
12.
GODECKI S., PANEK A., 2007 – Inwestycje w sektorze wytwórczym elektroenergetyki – zapaść czy odwilż. Biuletyn URE, nr 2.
 
13.
POPCZYK J., 2007 – Proponowane zmiany prawa energetycznego w zakresie elektroenergetyki. Energetyka.
 
14.
Praca zbiorowa: Mapa drogowa uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Biuletyn URE, nr 2, marzec 2008.
 
15.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2025 r. (Dz.U. nr 42, poz. 562 z dnia 22.07.2005).
 
16.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie sprawozdania z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w energię elektryczną (Dz.U. nr 95, poz. 1037 z dnia 19.12.2007).
 
17.
Program dla elektroenergetyki przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28.03.2006 r.
 
18.
Sprawozdanie z działalności Prezesa URE – 2007. Biuletyn URE, nr 3, maj 2008.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top