The strategy of an energy company based on the example of Combined Heat and Power Plant KRAKÓW S.A
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):103-122
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper is an attempt to present practical applications of various issues connected with the strategy of an energy company based on the example of Elektrociepłownia KRAKÓW S.A. (EC Kraków). The strategy is indispensable for a long-term company development. The first part of the paper presents main strategic goals of EC Kraków and its guidelines of the Strategic Plan. The second part of the paper describes main strategic challenges for EC Kraków. In the third part are presented strategies for individual challenges. Amid the issues there are challenges on products markets, i.e. heat market and electricity market as well as environmental and technical challenges. The first group are heat market challenges which involve issues connected with competition (on the level of fuel and the level of central heat producers). Other challenges concern plans of building in Cracow waste fired, combined heat and power plant, which will be a new player on the heatmarket and also issues connected with absorptive power of the heat market. Another group are electricity market challenges that cover: high efficiency heat and power production (red certificates generation), heat and power production based on renewable energy sources i.e. concurrent combustion of biomass and coal (green certificates generations) and also issues connected with price competitiveness of electricity produced at the EC Kraków. The third group are environmental challenges and especially CO2, SO2, NOx and dust emissions as well as new EU directives connected with environment protection and energy business. The last fourth group are technical challenges concerning high efficiency maintenance of existing productions appliances at EC Kraków. Others involve the issues of building new installations and appliances which are supposed to increase the flexibility of work between the source and the net (regarding both the heat and electricity).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Strategia przedsiębiorstwa energetycznego na przykładzie Elektrociepłowni KRAKÓW S.A
cele strategiczne, wyzwania strategiczne, strategia, planowanie, EC Kraków
Artykuł stanowi próbę przedstawienia w praktyce zagadnień związanych ze strategią przedsiębiorstwa energetycznego na przykładzie Elektrociepłowni KRAKÓW S.A. jako niezbędnego elementu długookresowego rozwoju firmy. Po zaprezentowaniu głównych założeń oraz celów istnienia tego przedsiębiorstwa (część pierwsza) wytypowane zostały główne wyzwania strategiczne stojące przed Elektrociepłownią (część druga), dla których w kolejnym kroku podane zostały konkretne strategie (część trzecia). Wśród kluczowych wyzwań znalazły się wyzwania na rynkach produktów, to znaczy ciepła i energii elektrycznej oraz wyzwania środowiskowe, a także techniczne. Pierwszą grupę wyzwań stanowią wyzwania na rynku ciepła, a wśród nich występują: kwestie związane z konkurencją zarówno na poziomie nośników energii jak i na poziomie zcentralizowanych źródeł ciepła, kwestia powstania w Krakowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, który stanie się kolejnym graczem na rynku ciepła, oraz kwestie związane z chłonnością rynku ciepła. Druga grupę wyzwań stanowią wyzwania na rynku energii elektrycznej, wśród których wymienić można: kwestie wysokosprawnego wytwarzania energii w kogeneracji (generowanie czerwonych certyfikatów), zagadnienia wytwarzania energii opartej na odnawialnych źródłach energii tj. przy współspalaniu biomasy z węglem (generowanie zielonych certyfikatów), oraz kwestie konkurencyjności cenowej energii elektrycznej wytwarzanej w Elektrociepłowni KRAKÓW S.A. Trzecią grupą są wyzwania środowiskowe, a wśród nich: kwestie związane z emisjami CO2, SO , NO , pyłów oraz planowane do wdrożenia nowe inicjatywy ustawodawcze UE w zakresie ochrony środowiska. Ostatnią, czwartą grupę wyzwań stanowią wyzwania techniczne związane z utrzymaniem w możliwie wysokiej sprawności istniejących urządzeń wytwórczych Elektrociepłowni, a także kwestie budowy nowych instalacji i urzą- dzeń, które mają za zadanie zwiększyć potencjał techniczny oraz poprawić elastyczność pracy w układzie źródło–sieć (zarówno w odniesieniu do ciepła jak i energii elektrycznej).
 
REFERENCES (11)
1.
JENSEN M.C., 2001 - Foundations of Organizational Strategy. Harvard University Press, London.
 
2.
SADLER P., 2003 - Strategic Management (MBA Masterclass Series). Kogan Page Ltd., London.
 
3.
OLSEN E., 2007 - Strategic Planning for Dummies. Wiley Publishing Inc., Indianapolis.
 
4.
STÓS K., 2009 - Strategia a długofalowy rozwój przedsiębiorstwa energetycznego. Polityka Energetyczna t. 12, z. 1, Kraków.
 
5.
STABRYŁA A., 2007 - Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
6.
Raport roczny za rok 2008 Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.
 
7.
Założenia do planu zaopatrzenia gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Uchwała Nr XLVII/444/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2004 r.
 
8.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Dz.U. Nr 193, poz. 1423 z dnia 25 października 2006 r.
 
9.
Raporty Roczne Elektrociepłowni KRAKÓW S.A. za lata 1994-2008.
 
10.
Dyrektywa 2001/80/EC.
 
11.
Dyrektywa 96/61/EC.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top