ORIGINAL PAPER
Using multicurrency cash pooling in the liquidity management of a capital group
 
More details
Hide details
1
Department of Finance of Capital Group, ENEA S.A., Poland
 
2
Department of Logistics, Univeristy of Szczecin, Poland
 
 
Submission date: 2019-06-17
 
 
Final revision date: 2019-09-01
 
 
Acceptance date: 2019-09-03
 
 
Publication date: 2019-09-27
 
 
Corresponding author
Dawid Ciężki   

Department of Finance of Capital Group, ENEA S.A., Gorecka, 1, Poznan, Poland
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2019;22(3):137–150
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Financial management in a capital group is very important for its growth and operation. Liquidity risk management can be analyzed regarding their static and dynamic dimensions. The process can also be facilitated by cash management products offered by financial institutions. One of the mechanisms influencing the increase in cash management efficiency of a capital group examined in this article is cash pooling, notably multicurrency cash pooling. This type of product is based frequently on the virtual consolidation. Its essence is the consolidation of cash available on the accounts of individual system participants. Using this solution the capital group can manage surpluses and shortages achieving the “economies of scale” (cost reduction and maximization of interest income). Available one the banking services market solutions offer consolidation in USD, EUR, CHF, GBP. The article presents the definition of cash pooling and the essence of its operation. Based on the literature analysis, the article lists types of cash pooling and benefits associated with it. Following on from the solution described, the article presents a model of multicurrency cash pooling in a capital group, including steps necessary to implement it and proposed technical solutions. The solution is described, can be also successfully applied in capital groups of energy sector. Using multicurrency consolidation is very useful solution in deposits management for transactions concluded in international commodities exchanges.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie cash poolingu wielowalutowego w zarządzaniu płynnością grupy kapitałowej
grupa kapitałowa, cash pooling, zarządzanie płynnością, ryzyko płynności, limit intraday
Zarządzanie finansami w grupie kapitałowej pełni istotną rolę dla jej rozwoju oraz działalności. Jednym z istotnych elementów zarządzania finansami jest zarządzanie ryzykiem płynności. Proces ten może być analizowany w wymiarze statycznym oraz dynamicznym, jak również wspomagany oferowanymi przez instytucje finansowe produktami z grupy cash management. Jednym z mechanizmów mających wpływ na wzrost efektywności zarządzania środkami pieniężnymi w grupie kapitałowej jest cash pooling, w ramach którego wyróżniamy m.in. cash pooling wielowalutowy. Produkt wykorzystuje najczęściej konsolidację wirtualną. Jego istotą jest konsolidacja środków pieniężnych dostępnych na rachunkach poszczególnych uczestników systemu. Dzięki wykorzystywanemu rozwiązaniu grupa kapitałowa może wspólnie zarządzać nadwyżkami oraz niedoborami osiągając „efekt skali”. Dostępne na rynku usług bankowych rozwiązania oferują konsolidację walut takich jak USD, EUR, CHF, GBP. Celem artykułu jest przedstawienie istoty zarządzania płynnością w grupie kapitałowej z wykorzystaniem cash poolingu wielowalutowego. W artykule przedstawiono definicję cash poolingu oraz istotę jego funkcjonowania. Na podstawie analizy literaturowej wskazano rodzaje oraz korzyści związane z jego wdrożeniem. Odnosząc się do opisanego w artykule rozwiązania przedstawiono model wdrożenia cash poolingu wielowalutowego w grupie kapitałowej, określając zakres prac niezbędny do przeprowadzenia wdrożenia oraz propozycję rozwiązań technicznych. Opisywane rozwiązanie może być również zastosowane z powodzeniem w grupach kapitałowych sektora energetycznego. Wykorzystanie konsolidacji w wielu walutach pomaga rozwiązać problem związany z zarządzaniem depozytami w związku z transakcjami zawieranymi na międzynarodowych giełdach towarowych.
 
REFERENCES (16)
1.
Cicirko, T. 2010. Foundations of liquidity management in a company (Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa). Oficyna Wydawnicza, Warsaw School of Economics, Warsaw (in Polish).
 
2.
Dąbrowska, M. 2010. Cash pool service – efficient joint liquidity management in a capital group. [In:] Active company liquidity management (Usługa cash pool – efektywne zarządzanie wspólną płynnością finansową w grupie kapitałowej. [W:] Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa), ed. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warsaw (in Polish).
 
3.
Franczak, I. 2016. Cash Pooling as a modern liquidity management of a capital group (Cash Pooling jako nowoczesna strategia zarządzania płynnością finansową grupy kapitałowej). ZN WSH Zarządzanie 2016 (3), p. 71–80, Częstochowa.
 
4.
Głuchowski, J. 2001. Lexicon of finance (Leksykon finansów). Warsaw: PWE (in Polish).
 
5.
Grabowska, M. 2012. Liquidity management in companies (Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw). Warsaw: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe (in Polish).
 
6.
Grzywacz, J. and Lipski, M. 2008. Cash pooling as an instrument of efficient cash management in a company. (Cash pooling jako instrument efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie). Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów No. 89, Warsaw School of Economics, Warsaw (in Polish).
 
7.
MSSF 10. International Financial Reporting Standard 10 Consolidated financial statements.
 
8.
Orliński, B. 2013. The use of “cash pooling” in capital groups comprising small and medium-sized enterprises (Wykorzystanie “cash poolingu” w grupach kapitałowych małych i średnich przedsiębiorstw), Ekonomiczne Problemy Usług No. 102.
 
9.
PEKAO. [Online] https://www.pekao.com.pl/corpo..., [Accessed: 2018-11-15].
 
10.
PKO BP. Szumielewicz W. and Firląg A. 2018. Hit in liquidity management of a capital group (Hit zarządzania płynnością w grupie kapitałowej). Prezentacja z Konferencji PCTA, Toruń, 19–21 April 2018 (in Polish).
 
11.
Remlein, M. 2014. Cash pooling as an cash management instrument in a capital group (Cash pooling jako instrument zarządzania środkami pieniężnymi w grupie kapitałowej). Scientific Journals of Szczecin University No. 830, Finance, Financial Markets, Insurance No. 70/2014 (in Polish).
 
12.
Sałdyka, P. 2011. Cash flow account in practice. Drafting techniques (Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce. Techniki sporządzania). Wrocław: UNIMEX (in Polish).
 
13.
Sierpińska, M. and Wędzki, D. 1999. Liquidity management in a company (Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie). Warsaw: PWN (in Polish).
 
14.
Panfil 2008. Financing of company development. Case Studies (Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków), ed. M. Panfil, Difin, Warsaw (in Polish).
 
15.
Trocki, M. 2004. Capital groups. Establishment and operation (Grupy Kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie). Warsaw: PWN (in Polish).
 
16.
Zawal-Kubiak, H. 2004. Cash pooling – consequences for income tax (Cash pooling – skutki w podatku dochodowym), Przegląd Podatkowy No. 2 (in Polish).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675