Utilization of price parameters for lignite deposit exploitation plan
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2010;13(2):341–353
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The utilization of price parameters Cj, CM and CR for planning process of lignite deposit exploitation was presented. Case study for utilization of price parameters was shown based on lignite deposit Głowaczów. The formula for price parameters was constructed using price calculation method between mining concern and power station. Price parameters maps were calculated based on maps of lignite quality parameters: calorific value (Q), ash content (A) and sulfur content (S). For quality parameters maps geostatistical methods were used. The reliability of maps was analyzed and discussed based on kriging standard deviation maps. The interpretation of results was presented. Utilization possibilities of price parameters for mine planning process were suggested.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie parametru cenowego jako wstęp do projektowania zagospodarowania górniczego złóż węgla brunatnego
parametry złoża, wartość kopaliny w złożu, projektowanie górnicze, geostatystyka
Na przykładzie złoża węgla brunatnego Głowaczów zaprezentowano zastosowanie parametrów cenowych Cj, CM i CR do rozwiązywania zadań w procesie projektowania eksploatacji. Wzory do konstruowania parametrów cenowych opracowano na bazie formuły stosowanej do rozliczeń. Mapy zmienności parametrów cenowych złoża wykonano na bazie map zmienności parametrów jakościowych, tj. wartości opałowej (Q), popielności węgla (A) oraz zawartości siarki (S). Modelowanie zmienności parametrów jakościowych wykonano metodą krigingu punktowego. Na podstawie map odchylenia standardowego krigingu przeanalizowano stopień wiarygodności uzyskanych obliczeń. Przedstawiono sposób interpretacji i zasugerowano możliwości wykorzystania map zmienności parametrów cenowych w procesie planowania zagospodarowania górniczego złóż węgla brunatnego.
 
REFERENCES (13)
1.
BARTUŚ T., SŁOMKA T., 2009 – Geostatystyczna estymacja parametrów jakości węgla brunatnego w polu Bełchatów wykorzystująca znajomość zmienności lokalnej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 25, z. 2, IGSMiE PAN, Kraków.
 
2.
GRUDZIŃSKI Z., 1997 – Koncepcja systemu cen dla węgla brunatnego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 13, z. 3, IGSMiE PAN, Kraków.
 
3.
GRUDZIŃSKI Z., LORENZ U. (praca zbior. pod red.), 2008 – Opracowanie metodyki tworzenia systemu cen węgla brunatnego. Wyd. Instyt. GSMiE PAN, Kraków.
 
4.
JURDZIAK L., KAWALEC W., 2010 – Studium optymalizacji scenariuszy technologicznych kopalni węgla brunatnego Legnica. Górnictwo i Geoinżynieria, Kwartalnik AGH, R. 34, z. 3.
 
5.
MARZEC M., 1987 – Dokumentacja geologiczna złoża węgla brunatnego Głowaczów i Owadów, gmina Jastrzębia i Głowaczów, woj. radomskie. Centralne Archiwum PIG, Warszawa.
 
6.
MAZUREK S., 1997 – Cena kopaliny jako główny parametr złożowy. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 13, z. 1, IGSMiE PAN, Kraków.
 
7.
MAZUREK S., 1997 – Zasoby przemysłowe kopaliny jako funkcja ceny kopaliny i kosztów wydobycia. Górnictwo Odkrywkowe, XXXIX, 3.
 
8.
MAZUREK S., 2000 – Wartość rynkowa zasobów złóż węgla brunatnego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 18, z. specj., IGSMiE PAN, Kraków.
 
9.
MUCHA J., WASILEWSKA-BŁASZCZYK M., 2010 – Geostatystyka jako narzędzie wspomagające badania polskich złóż – główne kierunki zastosowań. Biuletyn PIG nr 439 (2), Warszawa.
 
10.
NAWORYTA W., 2008 – Analiza zmienności parametrów złożowych węgla brunatnego pod kątem sterowania jakością strumienia urobku. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 24, z. 2/4, IGSMiE PAN, Kraków.
 
11.
NAWORYTA W., 2006 – Analiza i modelowanie danych geologicznych z wykorzystaniem narzędzi geostatystycznych dla celów projektowania górniczego. Górnictwo Odkrywkowe, R. 48, nr 1–2, Wrocław.
 
12.
UBERMAN R., 2010 – Prawo własności i wartość złóż węgla brunatnego. Materiał opublikowany w niniejszym zeszycie.
 
13.
UBERMAN Ryszard, UBERMAN Robert, 2008 – Podstawy wyceny wartości złóż kopalin. Teoria i praktyka. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
ISSN:1429-6675