Analysis of lignite deposit parameters for the purpose of a planned power plant
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(4):127–136
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Power plants producing energy from lignite are tied to the locations of lignite extraction – to lignite deposits. Unlike hard coal, raw lignite, because of its properties and water content, cannot be transported over long distances. Therefore, power plants built in the neighborhood of a deposit have to be adjusted to the properties of the lignite in the deposit. This article analyzes the parameters of a lignite deposit for the purpose of considering a new power plant. Three lignite parameters were selected – ash content Ad [%], calorific value Qir [kJ/kg], and sulfur content Std [%]. Based on the information from geological documentation and the lignite deposit development project, the analysis calculates relevant statistics of these lignite deposit parameters, taking into account the progress of the planned exploitation. The mean values as well as the standard deviation of the mean values are presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza parametrów złoża węgla brunatnego dla potrzeb projektowania elektrowni
analiza złoża, węgiel brunatny, parametry węgla brunatnego, elektrownia
Elektrownie produkujące energię opierającą się na węgielu brunatnym są ściśle związane z miejscem pozyskania surowca, czyli ze złożem.W przeciwieństwie do węgla kamiennego, węgiel brunatny w stanie surowym, ze względu na swoje właściwości, nie nadaje się do transportu na większe odległości. Budowane przy złożach elektrownie bazujące na tym surowcu muszą być dostosowane do właściwości dostępnej w pobliżu kopaliny. W artykule przedstawiono analizę jednego ze złóż węgla brunatnego pod kątem parametrów technologicznych projektowanej elektrowni. Do analiz wytypowano trzy parametry węgla: popielność Ad [%], wartość opałową Qir [kJ/kg] oraz zawartość siarki całkowitej w węglu Std [%]. Na podstawie informacji z dokumentacji geologicznej oraz projektu zagospodarowania złoża określono statystykę parametrów jakościowych węgla w złożu w funkcji postępu projektowanej eksploatacji. Oprócz wartości średnich przedstawiono wielkości możliwych błędów oszacowań wynikających ze zmienności złoża ale również z niedoskonałej informacji o złożu.
 
REFERENCES (11)
1.
BOGACZ i in. 2009 – BOGACZ, A., SAWICKA, K., SOKOŁOWSKI, M., i KWAŚNIEWSKA, S. 2009. Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego Gubin w kategorii B+C1+C2. Przedsiębiorstwo Geologiczne w Krakowie, CAG PIG nr 3090/2009, Warszawa.
 
2.
CHMIELNIAK, T. 2011. Szanse i bariery w rozwoju technologii energetycznych paliw kopalnych. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 14, z. 2, s. 23–34.
 
3.
KUNDE, L. i TRUMMER, D. 2009. Kohlenqualitätsmanagement, Braunkohlentagebau, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, s. 409–426.
 
4.
MAZUREK, S. 2003. Zależność wyników analiz zapopielenia węgla brunatnego od systemu wiercenia i opróbowania, a możliwości prognozowania parametrów dostaw – na przykładzie złóż konińskich. Węgiel Brunatny nr 2 (43).
 
5.
MUCHA i in. 2008 – MUCHA, J., NIEĆ, M., SAŁUGA, P., SOBCZYK, E.J. i WASILEWSKA, M. 2008. Ryzyko inwestycji w górnictwie węgla kamiennego jako funkcja dokładności oszacowań parametrów złożowych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Minerl Resources Management t. 24, z. 2/4, s. 161–173.
 
6.
MUCHA, J. i WASILEWSKA-BŁASZCZYK, M. 2013. Opróbowanie złóż do badań chemicznych i jego dokumentowanie – oczekiwania i rzeczywistość. Górnictwo Odkrywkowe R.54, nr 2, s. 52–57.
 
7.
NAWORYTA, W. 2013. Analysis of the sulfur content in the Gubin lignite deposit for assessing the need for sorbent and the quantity of REA gypsum produced. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Minerl Resources Management t. 29, z. 4, s. 47–58.
 
8.
NAWORYTA, W. i SYPNIOWSKI, Sz. 2012. Zagospodarowanie złoża węgla brunatnego Gubin – wybrane problemy projektowania kopalni. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 3.
 
9.
NAWORYTA i in. 2013 – NAWORYTA, W., SYPNIOWSKI, SZ. i BENNDORF, J. 2013. Analiza możliwości sterowania jakością strugi urobku na etapie planowania operacyjnego na przykładzie jednego ze złóż węgla brunatnego. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 4, s. 233–245.
 
10.
NIEĆ i in. 2012 – NIEĆ, M., MUCHA, J., SOBCZYK, E.J. i WASILEWSKA-BŁASZCZYK, M. 2012. Metodyka dokumentowania złóż kopalin stałych. Część IV: Szacowanie zasobów, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, s. 241.
 
11.
ZAPOROWSKI, B. 2011. Efektywność energetyczna i ekonomiczna elektrowni i elektrociepłowni dużej i średniej mocy. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 14, z 2, s. 455–468.
 
ISSN:1429-6675