Will global CO2 emissions restrictions reduce fossil fuels reserves of mining companies and change their value?
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(4):321–333
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Market value of stock exchange companies depends strongly on their public image, created by publicized rating agencies reports, institutional forecasts of a given sector of economy and last but not least renowned experts' opinions. The history of economy knows a lot of examples of either underpricing of rising value of companies or strong overpricing of whole branches, commonly described as “stock exchange bubble”. Mining companies that among other assets hołd fossil fuel resources in recent years have to bear anti-ecological image responsible for C02 emission. Recently, despite rising production of fossil fuels, a negative campaign has been launched that wams the global community about the supposed another stock exchange bubble that could soon burst leading to the depreciation of intemational mining companies, which among their assets have fossil fuels. According to proponents of this view, sińce the world has decided to reduce C02 emissions by 2050 to a total amount of 1000 GT to keep the temperature rise within 2°C degree, 40-60% of reserves being at the disposal of those companies should remain underground and never be extracted. As a result, they should not be taken into account in the valuation of these companies. Investors uninformed about the risk of "climate" repricing of assets make the wrong decisions and inflate the valuation of their shares, and in consequence capitalization of "fossil fuels" comapnies is greatly overstated. According to estimates provided by Goldman Sachs economists reserves make up about 50% of the valuation of the company in the value-added chain, which means that mining comapnies can be overpriced by about 25%. Such statement seems to be a very rifm one and its automatic application could bring wide-ranging effects for the mining industy condiditon. The autors of this work are wondering if this reasoning is correct, whether Polish coal and energy companies also are overpriced and if their repricing is a real threat for us. There is no reason for automatic repricing of fossil fuel reserves following the intensified carbon limitations (these have been recently reduced since the European Parliament accepted the backloading). The rigorous analysis of costs of energy production from fossil fuels seems to be necessary.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Czy globalne ograniczenia emisji CO2 zmniejszą wielkość zasobów w dyspozycji firm eksploatujących paliwa kopalne i zmienią ich wycenę?
carbon bubble, backloading, wyznaczanie zasobów, wycena zasobów, wycena firm górniczych, walka z globalnym ociepleniem, carbon leakage
Rynkowa wartość spółek giełdowych w poważnym stopniu zależy od ich wizerunku, kształtowanego m.in. przez nagłaśniane oceny agencji ratingowych, instytucjonalne prognozy rozwoju danego sektora gospodarki, wreszcie opinie uznanych ekspertów. Historia gospodarcza zna wiele przykładów zarówno niedoszacowania wschodzącej wartości firm jak i znacznego przeszacowania całych branż, potocznie określanych mianem „bańki giełdowej". Kompanie górnicze, które pośród swoich aktywów mają zasoby paliw kopalnych, w ostatnich latach mają problemy z antyekologicznym wizerunkiem współodpowiedzialnych za emisję CO2. W ostatnim czasie, mimo rosnącego w skali globalnej wydobycia paliw kopalnych, zainicjowano kampanię negatywną, ostrzegającą globalną społeczność przed kolejną bańką giełdową związaną z domniemanym przeszacowaniem wartości zasobów paliw kopalnych, należących do międzynarodowych kompanii górniczych. Przesłanką tej tezy jest stwierdzenie, że skoro świat zdecydował się ograniczyć emisję CO2 do roku 2050 do łącznej ilości 1000 GT by utrzymać wzrost temperatury w granicach 2°C, to automatycznie około 40-60% zasobów paliw kopalnych w dyspozycji tych firm powinno pozostać pod ziemią i nigdy nie zostać wydobyte. W konsekwencji nie powinny być one brane pod uwagę przy wycenie tych firm. Inwestorzy niedoinformowani o ryzyku „klimatycznej" przeceny aktywów podejmują błędne decyzje i zawyżają wycenę ich akcji, przez co kapitalizacja firm „paliw kopalnych" jest znacznie zawyżona. Przyjmując, (według szacunków Goldman Sachs), że zasoby tworzą około 50% wyceny firmy w łańcuchu tworzenia jej wartości, oznacza to, że wartość kompanii górniczych może być przeszacowana nawet do 25% (w przypadku firm eksploatujących wyłącznie paliwa kopalne). To bardzo stanowcza teza, a jej automatyczne zastosowanie mogłoby mieć dalekosiężne skutki dla kondycji przemysłu wydobywczego. Autorzy tej pracy poddają w wątpliwość prawidłowość przyjętego wnioskowania, zastanawiają się też, czy polskie kompanie węglowe i energetyczne też są przeszacowane i czy grozi nam ich przecena. Nie ma uzasadnienia dla automatycznego przeliczania zaostrzanych limitów emisji CO2 (ostatnio Parlament Europejski ograniczył je poprzez uchwalenie backloadingu) na redukcję zasobów paliw kopalnych danej kompanii górniczej bez wnikliwej analizy kosztów produkcji energii elektrycznej z tych paliw.
 
REFERENCES (13)
1.
BEDNARCZYK J., 2008 - Perspektywiczne scenariusze rozwoju wydobycia i przetworzenia węgla brunatnego na energię elektryczną. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1, s. 73-88.
 
2.
GRUDZIŃSKI Z., 2012 - Sytuacja na giełdach handlu emisją a ceny energii elektrycznej. Polityka Energetyczna t. 15, z. 3, s. 77-90.
 
3.
IEA, 2013 - Redrawing the Energy-Climate Map. World Energy Outlook Special Report. International Energy Agency.
 
4.
JURDZIAK L., KAWALEC W., 2012 - Influence of power station efficiency and carbon costs on lignite resources and energy consumption in Poland. Continuous surface mining: latest developments in mine planning, eąuipment and environmental protection. Proceedings of the 11th International Symposium of Continuous Surface Mining, 25-27th June, 2012, University of Miskolc, Hungary. Faculty of Earth Science and Engineering, s. 125-135.
 
5.
JURDZIAK L., KAWALEC W., 2011 a - Wysokie ceny na rynku pozwoleń na emisję C02 zagrożeniem dla rozwoju kraju i przyczyną zmniejszenia zasobów węgla brunatnego. Przegląd Górniczy nr 10, s. 97-104.
 
6.
JURDZIAK L., KAWALEC W., 2011 b - Elektrownia jako zakład przeróbki kopalni węgla brunatnego - nowe możliwości optymalizacji łącznych działań. Górnictwo i Geoinżynieria R. 35, z. 3, s. 95-101.
 
7.
JURDZIAK L., KAWALEC W., 2010 - Wpływ wzrostu sprawności elektrowni oraz polityki CCS na wielkość zasobów bilansowych węgla brunatnego w warunkach bilateralnego monopolu kopalni i elektrowni. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2, s. 181-197.
 
8.
MEINSHAUSEN M., MEINSHAUSEN N., HARE W., RAPER S.C.B., FRIELER K., KNUTTI R., FRAME D.J. ALLEN M.R., 2009 - Greenhouse-gas emission targets for limiting global warming to 2 C. Lcttcr. Naturę, Vol 458|30 April 2009| doi:10.1038/nature08017.
 
9.
NAWORYTA W., MAZUREK S., 2010 - Zastosowanie parametru cenowego jako wstęp do projektowania zagospodarowania górniczego złóż węgla brunatnego. Polityka Energetyczna, t. 13, z. 2, s. 341-353.
 
10.
Raport z badań, 2013 - Unburnable Carbon 2013: Wasted Capital and strandęd assets. Carbon Tracker Initiative and the Grantham Research Institute of Climate Change and the Environment.
 
11.
The Economist 2013a - Climate science: A sensitive matter. The climate may be heating up less in response to greenhouse-gas emissions thąn was once thought. But that does not mean the problem is going away. March 30th.
 
12.
problem is going away. March 30th. The Economist 2013b - Energy firms and climate change: Unburnable fuel - Either govemments are not serious about climate change or fossil-fuel firms are overvalued. May 4th.
 
13.
Woźniak J., Jurdziak L., 2012 - Wpływ kosztów wykupu pozwoleń na emisję C02 na wzrost ryzyka poniesienia straty przy eksploatacji studialnego złoża węgla brunatnego. Polityka Energetyczna t. 15, z. 1, s. 45-58.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675