Innovative solutions in energy sector - selection from the proposals presented in the White Paper of the National Programme of Emissions' Reduction
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2011;14(2):469–483
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper is devoted to the selected innovative solutions in energy sector contained in The White Paper of the National Programme of Emissions' Reduction. Author presents those solutions in the context of the Energy Policy of Poland performed according to the regulations and guidelines of the European Climate & Energy Package.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Innowacyjne rozwiązania w energetyce - wyciąg propozycji zawartych w Białej Księdze NPRE
polityka klimatyczno-energetyczna, redukcja emisji, emigracja przemysłu, dekapitalizacja infrastruktury
Referat jest poświęcony wybranym propozycjom rozwiązań innowacyjnych w energetyce zawartym w Białej Księdze Narodowego Programu Redukcji Emisji. Przedstawione przez autora rozwiązania omówione zostały w kontekście polityki energetycznej kraju realizowanej na podstawie wytycznych unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego.
 
REFERENCES (14)
1.
Biała Księga Narodowego Programu Redukcji Emisji. Praca zbiorowa Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, brudnopis, sierpień 2011.
 
2.
Dyrektywa LPC 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania, październik 2001.
 
3.
Dyrektywa NEC 2001/81/WE w sprawie krajowych limitów emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza, październik 2001.
 
4.
Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. z dnia 16 maja 2011 r.
 
5.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji Dz.U. z 2005 roku, Nr 260, poz. 2181, z późn. zm.
 
6.
Ustawa o systemie bilansowania i rozliczania emisji SO2 i NOx dla dużych źródeł spalania. Projekt rządowy, sierpień 2011.
 
7.
Strona internetowa Ministerstwa Środowiska http://www.mos.gov.pl/artykul/....
 
8.
Traktat Akcesyjny przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Dz. U. z 2004, Nr 90 poz. 846.
 
9.
Dyrektywa EU-ETS – 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
 
10.
Wytyczne do opcjonalnego stosowania artykułu 10c Dyrektywy 2003/87/WE Guidance document on the optional application of Article 10c of Directive 2003/87/EC.
 
11.
Raport ESPON The ESPON 2013 Programme, ReRisk Regions at Risk of Energy Poverty, Applied Research Project 2013/1/5, Draft Final Report ReRisk Draft Final Report 31-03-2010.pdf, listopad 2007.
 
12.
Zagrożenie problemem carbon leakage w Polsce, Raport Instytutu im E. Kwiatkowskiego, marzec 2011.
 
13.
Rocznik statystyczny GUS, Warszawa 2009.
 
14.
Plan Marshalla potrzebny energetyce, M. Kleiber, J. Steinhoff, K. Żmijewski, Rzeczpospolita z 9 października 2010.
 
ISSN:1429-6675