ORIGINAL PAPER
“Sea gas” inclinations for the Polish energetic system safety
 
More details
Hide details
1
DEPARTMENT OF COMMAND AND NAVAL OPERATIONS, POLISH NAVAL ACADEMY AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
RAFAŁ ANDRZEJ MIĘTKIEWICZ   

DEPARTMENT OF COMMAND AND NAVAL OPERATIONS, POLISH NAVAL ACADEMY AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, SMIDOWICZA 69, 81-127, GDYNIA, Poland
Submission date: 2019-05-14
Final revision date: 2019-06-04
Acceptance date: 2019-06-05
Publication date: 2019-06-24
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2019;22(2):47–60
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents the author’s considerations on the significance of the investment package diversifying natural gas supplies as part of the Northern Gate in ensuring Poland’s energy security. Data found in literature concerning the possibilities of importing the raw material by sea (terminals, gas pipelines) includes investments at various stages of concept development and construction. However, these documents lack cohesive information about a full investment package being implemented. The author has thus attempted at creating variants concerning the diversification capacities of the Republic of Poland in reference to several key offshore and onshore projects. A problem has therefore been formulated: To what extend will the Northern Gate investment package increase Poland’s energy security as a result of increased supply of natural gas from the sea? To answer this questions, researchers were forced to verify their working hypothesis which assumed that Northern Gate investments including a comprehensive package of projects had the potential of significantly improving the level of energy security in Poland by extending the possibility of importing natural gas. To solve the problem and verify the hypothesis, the researchers applied systemic analysis, deduction and variant analysis, which were used to estimate the possible import capacities of the raw material by sea. As a result of the works, the researchers created four variants including various investment projects assuming the import of 7.75 m3 to 30,95 B m3 of natural gas a year by sea. The variant which was adopted as the most probable indicates the possibility of importing 17.75 through 22.75 B m3 of gas a year, which is 111% of the average annual demand in Poland.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
„Gaz z morza” – inklinacje dla bezpieczeństwa energetycznego Polski
bezpieczeństwo energetyczne, gaz naturalny, Brama Północna
Artykuł prezentuje rozważania autora na temat znaczenia pakietu inwestycji dywersyfikujących dostawy gazu ziemnego, w ramach Bramy Północnej, dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Pojawiające się w literaturze przedmiotu dane dotyczące możliwości importowych surowca drogą morską (terminale, gazociągi) obejmują inwestycje będące na różnym poziomie koncepcji i realizacji. Brak przy tym w dokumentach spójnych informacji na temat pełnego pakietu inwestycji. Autor tym samym podjął próbę stworzenia wariantów dotyczących zdolności dywersyfikacyjnych Rzeczypospolitej w odniesieniu do kilku kluczowych projektów usytuowanych na morzu i polskim wybrzeżu. Tym samym postawiono pytanie problemowe:w jakim stopniu pełen pakiet inwestycji Bramy Północnej zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski w związku z rozwojem możliwości sprowadzenia gazu z kierunku morskiego? Odpowiedz na sformułowany problem badawczy wymagała weryfikacji hipotezy roboczej, w której założono, iż inwestycje Bramy Północnej, obejmujące szeroki pakiet inwestycji, są w stanie w znaczący sposób podnieść poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez rozbudowę możliwości sprowadzania gazu ziemnego. Rozwiązaniu sytuacji problemowej i weryfikacji hipotezy posłużyła metoda analizy systemowej, dedukcji oraz wariantowanie, które umożliwiło oszacowanie potencjalnych zdolności importowych surowca drogą morską. W wyniku przeprowadzonych prac udało się stworzyć cztery warianty obejmujące różne projekty inwestycyjne umożliwiające sprowadzenie drogą morską od 7,75 mld m3 po 30,95 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Przyjęty za najbardziej prawdopodobny wariant wskazuje na możliwości sprowadzania od 17,75 do 20,25, nawet po 22,75 mld m3 gazu rocznie, co dla średniej wartości stanowi 111% rocznego zapotrzebowania Polski.
 
REFERENCES (22)
1.
Baltic Pipe 2018. The gas pipeline on the bottom of the Baltic Sea (Gazociąg na dnie Morza Bałtyckiego). [Online] http://www.baltic-pipe.eu/pl/o... [Accessed: 2018-12-25] (in Polish).
 
2.
Dragan, M. 2018. PGNiG: thanks to Baltic Pipe, we will have direct access to our deposits (PGNiG: dzięki Baltic Pipe będziemy mieli bezpośredni dostęp do naszych złóż) [Online] http://www.portalmorski. pl/offshore/41157-pgnig-dzieki-baltic-pipe-bedziemy-mieli-bezposredni-dostep-do-naszych-zloz [Accessed: 2018-12-23] (in Polish).
 
3.
Dragan, M. and Krzyczkowski, W. 2018. Gaz-System: most of the research necessary to design Baltic Pipe made (Gaz-System: większość badań koniecznych do projektowania Baltic Pipe wykonana). [Online] htt://www.portalmorski.pl/offshore/40145-gaz-system-wiekszosc-badan-koniecznych-do-projektowania-baltic-pipe-wykonana [Accessed: 2018-12-25] (in Polish).
 
4.
EL 1997. The Energy Law of 10 April 1997 (consolidated act of 25 November 2018) (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne), 7 pp. (in Polish).
 
5.
Energinet 2018. Baltic Pipe: gas pipeline, connecting Denmark and Poland with Norway’s gas fields [Online] en.energinet.dk/Infrastructure-Projects/Projektliste/BalticPipe [Accessed: 2018-12-23].
 
6.
Gaz System 2017. Ten-year national plan for the development of the transfer system. Development plan to satisfy the current and future demand for gaseous fuels for 2018–2027, Excerpt. Warsaw: Gaz System, pp. 16.
 
7.
Lotos 2018. LOTOS is building the second Polish gas pipeline on the Baltic Sea (LOTOS buduje drugi polski gazociąg na Bałtyku) [Online] http://www.lotos.pl/322/p,341, n,4813/grupa_kapitalowa/nasze_spolki/lotos_petrobaltic/aktualnosci/lotos_buduje_drugi_polski_gazociag_na_baltyku [Accessed: 2018-12-25] (in Polish).
 
8.
ME 2018. Energy Policy of Poland until 2040 (PEP2040) draft. Warszawa: Ministry of Energy (ME), 4 pp. (in Polish).
 
9.
ME 2009. Fuel and energy demand forecast by 2030, Appendix 2. To the Energy Policy of Poland until 2030 (Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, Załącznik 2. Do Polityki energetycznej Polski do 2030 roku). Warszawa: Ministry of Energy (ME), pp. 1–19 (in Polish).
 
10.
Miętkiewicz, R. 2017a. Terminal FSRU Gdańsk as an element of diversification of strategic supplies (Terminal FSRU Gdańsk jako element dywersyfikacji dostaw surowca o znaczeniu strategicznym). Gospodarka Materiałowa & Logistyka 12. (CD), pp. 703–712 (in Polish).
 
11.
Miętkiewicz, R. 2017b. The use of unmanned surface systems to create an maritime situation picture (Wykorzystanie bezzałogowych systemów morskich w tworzeniu obrazu sytuacji morskiej). Gospodarka Materiałowa & Logistyka 12. (CD), pp. 713–721 (in Polish).
 
12.
Miętkiewicz, R. 2018. The use of unmanned surface vessels in the protection of marine critical infrastructure facilities (Wykorzystanie bezzałogowych jednostek nawodnych w zabezpieczeniu morskich obiektów infrastruktury krytycznej). Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej, 18 pp. (in Polish).
 
13.
Nowakowski, Ł. 2016. Diversification of crude oil and natural gas supplies as part of Poland’s energy security policy (Dywersyfikacja dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego jako element polityki bezpieczeństwa energetycznego Polski). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 14, 4(37), 11 pp. (in Polish).
 
14.
Oksiuta, A. 2018. Naimski: Baltic Pipe according to the schedule (Naimski: Baltic Pipe zgodnie z harmonogramem). [Online] http://www.portalmorski.pl/off... [Accessed: 2018-12-23] (in Polish).
 
15.
PAP 2018. Jakóbik: Baltic Pipe is to give cheaper gas (Jakóbik: Baltic Pipe ma dać tańszy gaz). [Online] http:// www.pap.pl/aktualnosci/news%2C375636%2Cjakobik-baltic-pipe-ma-dac-tanszy-gaz.html [Accessed: 2018-12-25] (in Polish).
 
16.
PGNiG 2018. The Norwegian company PGNiG part is closer to drilling the first exploration well as a concession operator (Norweska spółka PGNiG bliżej wiercenia pierwszego otworu poszukiwawczego jako operator koncesji). [Online] http://www.pgnig.pl/aktualnosc... [Accessed: 2018-12-25] (in Polish).
 
17.
Regulation CM 2017. Regulation of the Council of Ministers of 24 April 2017 on the minimum level of diversification of natural gas import from abroad (Journal of Laws, item 902) Council of Ministers (CM), § 3.1.
 
18.
Report ME 2018. Report on the results of monitoring of the security of gaseous fuel supplies between January 1, 2017 and December 31 (Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.). Warszawa: Minister of Energy (ME). Warsaw, 6 pp. (in Polish).
 
19.
Ruszel, M. 2017. Evaluation of the Security of Natural Gas Supplies to Poland: the Present State and the 2025 Perspective (Ocena bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski – stan obecny i perspektywy do 2025 r.). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 20, 1, 17 pp. (in Polish).
 
20.
Strategy 2016. Strategy of Gas System S.A. until 2025 (Strategia Gaz System S.A. do 2025 roku). [Online] http://www.gaz-system.pl/filea... [Accessed: 2019-06-04] (in Polish).
 
21.
Strategic 2017. Strategic perspective of development of GAZ-SYSTEM 2017–2022 (Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM 2017–2022). [Online] http://en.gaz-system.pl/filead... [Accessed: 2019-06-04].
 
22.
Wuprohyd 2018. Construction of an external port in the port of Gdynia. Navigational analysis, stage I and II of the port construction (Budowa portu zewnętrznego w porcie Gdynia. Analiza nawigacyjna, etap I i II budowy portu), own materials of Biuro Projektów “Wuprohyd” Sp. Z o.o. Gdynia, pp. 12, 66–68 (in Polish).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675