ORIGINAL PAPER
Natural gas supplies as an instrument of geopolitical conflict between the Russian Federation and Ukraine
 
 
More details
Hide details
1
Department of Economics of the Faculty of Management,, Rzeszow University of Technology, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Mariusz Ruszel   

Department of Economics of the Faculty of Management,, Rzeszow University of Technology, Powstancow Warszawy 8, 35-959, Rzeszow, Poland
Submission date: 2019-04-30
Final revision date: 2019-06-03
Acceptance date: 2019-06-03
Publication date: 2019-06-24
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2019;22(2):33–46
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The natural gas supply is used from Russia Federation as a political instrument in the geopolitical and territorial conflict with Ukraine. The effectiveness of Russian strategy towards Ukraine is due to the fact that power in Kiev is also exercised by the pro-Russian politicians and supported on the part of Ukrainian oligarchs. The two countries are interdependent in terms of energy by means of the existing gas infrastructure and long-term contracts, because Ukraine guarantees the Russian Federation the transit of natural gas to Europe through its system of transmission gas pipelines, and Russia pays for the transit and used to supply the agreed amount of gas to Ukraine. For the first time – in 2016 – Ukraine didn’t import natural gas directly from the Russia Federation. This article attempts to obtain an answer to the research question, whether Ukraine actually strives to diversify its natural gas supply. What part of this policy is the Ukrainian political instrument in terms of Russia, and what part is the real political objective? Especially in the context of the gas contract between both States, ending in 2019. What role will be played the underground gas storage in the geopolitical struggle? Despite Nord Stream II the Russian Federation still needs the Ukrainian pipelines to fulfill contractual obligations in gas supplies to Europe. What are the strategic goals of the energy policy of Ukraine and Russia? The geopolitical as well as geo-economic theories will be applied. Moreover, a factor analysis as well as a decision-making analysis will be used. The political analysis method and the forecasting technique are applied to obtain, not only theoretical, but also practical input.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dostawy gazu ziemnego jako instrument geopolityczny pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą
gaz ziemny, gazociągi, geopolityka, Ukraina, Federacja Rosyjska
Dostawy gazu ziemnego są wykorzystywane przez Federację Rosyjską jako instrument polityczny w geopolitycznej rywalizacji z Ukrainą. Skuteczność rosyjskiej strategii wobec Ukrainy wynika z faktu, że władza polityczna w Kijowie sprawowana jest również przez prorosyjskich polityków i wspierana przez ukraińskich oligarchów. Obydwa państwa pozostają względem siebie w relacji współzależności energetycznej poprzez istniejącą infrastrukturę gazową oraz kontrakty długoterminowe, gdyż Ukraina gwarantuje Federacji Rosyjskiej tranzyt gazu ziemnego poprzez swój system gazociągów przesyłowych do Europy, zaś Rosja płaci za tranzyt oraz dostarczała zakontraktowaną ilość gazu na Ukrainę. W 2016 roku po raz pierwszy Ukraina nie importowała gazu ziemnego bezpośrednio z Federacji Rosyjskiej. W tym artykule podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie badawcze, czy Ukraina rzeczywiście dąży do dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. W jakiej części ta polityka staje się instrumentem politycznym Ukrainy wobec Rosji i jaki jest jej prawdziwy cel polityczny? Zwłaszcza w kontekście kończącego się w 2019 r. kontraktu gazowego między oboma państwami. Jaką rolę w walce geopolitycznej odegrają podziemne magazyny gazu? Pomimo Nord Stream II Federacja Rosyjska nadal potrzebuje ukraińskich rurociągów do wypełnienia zobowiązań umownych w zakresie dostaw gazu do Europy. Jakie są strategiczne cele polityki energetycznej Ukrainy i Rosji? W artykule zastosowano teorię geopolityczną, a także podejście geoekonomiczne. Ponadto wykorzystano analizę metody czynnikowej oraz analizę decyzyjną. Metoda analizy politycznej i technika prognozowania znajdują zastosowanie w wymiarze teoretycznym oraz praktycznym.
 
REFERENCES (35)
1.
Ascari, S. 2011. An American Model for the EU Gas Market? EUI Working Paper RSCAS No. 39, Robert Schuman Centre for Advanced Studies at Florence School of Regulation.
 
2.
Bettzüge, M.O. and Lochner, S. 2009, The Russian-Ukrainian Gas Conflict in January 2009 – a Model-Based Analysis (Der russisch-ukrainische Gaskonflikt im Januar 2009 – eine modellgestützte Analyse). [In:] Energy industry daily questions (Energiewirtschaftliche Tagesfragen) Vol. 59(7), pp. 26–30 (in German).
 
3.
BiznesAlert 2018. Ukrainian gas storage facilities are tempting foreign companies. New contracts have been signed (Ukraińskie magazyny gazu kuszą zagraniczne spółki. Podpisano nowe umowy). [Online] http://biznesalert.pl/ukrainsk... [Accessed: 2018-08-25] (in Polish).
 
4.
Carr, E.H. 2001. The Twenty Years’ Crisis: An Introduction to the Study of International Relations. Basingstoke: Palgrave.
 
5.
Child, M. et al. 2017. The role of storage technologies for the transition to a 100% renewable energy system in Ukraine. Energy Procedia No. 135, pp. 410–423.
 
6.
Energetyka24 2018. Ukraine has revealed what kind of gas transit proposal it will present to Gazprom (Ukraina ujawniła jaką propozycję dotyczącą tranzytu gazu przedstawi Gazpromowi). [Online] https://www.energetyka24.com/u... [Accessed: 2018-07-16] (in Polish).
 
7.
Energy Charter Secretariat 2010. The role of underground gas storage for security of supply and gas markets. Occasional Paper, Energy Charter Secretariat, Brussels.
 
8.
Fedorov, Y. 2013. Continuity and change in Russia’s policy toward Central and Eastern Europe. Communist and Post-Communist Studies Vol. 46, pp. 315–326.
 
9.
Grabau, M. 2018. The change in European gas foreign policy as a result of the Ukrainian crisis (Der Wandel der europäischen Erdgasaußenpolitik infolge der Ukraine-Krise). Gas Games, Springer 2018. (in German).
 
10.
Goldthau, A. and Boersma, T. 2014. Ukraine-Russia crisis: Implications for energy markets and scholarship. Energy Research & Social Science Vol. 3, pp. 13–15.
 
11.
Kardaś, S. and Iwański, T. 2018. From vassalisation to emancipation. Ukrainian-Russian gas co-operation has been revised. [Online] https://www.osw.waw.pl/en/publ... [Accessed: 2018-07-10].
 
12.
Kardaś, S. and Konończuk, W. 2018. Naftogaz’s victory over Gazprom: The Arbitral Tribunal’s award on the transit contract. [Online] https://www.osw.waw.pl/en/publ... [Accessed: 2018-07-23].
 
13.
Kardaś, S. and Matuszak, S. 2018. Start of execution of Gazprom’s debt to Naftogaz (Początek egzekucji długu Gazpromu wobec Naftogazu). [Online] https://www.osw.waw.pl/pl/publ... [Accessed: 2018-08-21] (in Polish).
 
14.
Keohane, R.O. and Nye, J. 1977. Power and Interdependence: World Politics in Transition. Boston.
 
15.
Kost, P. 2018. It’s about gas transit to Europe. Ukraine keeps Russia in check? (Gra o tranzyt gazu do Europy. Ukraina trzyma Rosję w szachu?). [Online] https://www.energetyka24.com/g... [Accessed: 2018-07-05] (in Polish).
 
16.
Luttwak, E. 1990. From geopolitics to geoeconomics. Logic of conflict, grammar of comerce. The National Interest No. 20, 17 pp.
 
17.
Łoś-Nowak, T. 2000. International Relations. Theories – schemes – participants (Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy). University of Wrocław (in Polish).
 
18.
Malinowski, D. 2019. Gazprom supplied almost 200 billion m3 of gas to Europe (Gazprom dostarczył do Europy prawie 200 mld m3 gazu). [Online] https://gazownictwo.wnp.pl/gaz... [Accessed: 2019-08-27] (in Polish).
 
19.
Matuszak, S. 2012. Oligarchic democracy. Influence of business groups on Ukrainian politics (Demokracja oligarchiczna. Wpływ grup biznesowych na ukraińską politykę). Warsaw: Ośrodek Studiów Wschodnich, 54 pp.
 
20.
Morgenthau, H. 1956. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York.
 
21.
Naftogaz 2017. Naftogaz wins the gas sales arbitration case against Gazprom on all issues in dispute. [Online] http://www.naftogaz.com/www/3/...& [Accessed: 2018-03-18].
 
22.
Naftogaz 2018. Ukraine imported 14.1 bcm of gas from Europe in 2017 (+27%). [Online] https://naftogaz-europe.com/ar... [Accessed: 2018-08-24].
 
23.
Neumann, A. et al. 2018. Natural gas supply: no need for another Baltic Sea pipeline. DIW Weekly Report, No. 27, DIW, pp. 242–248.
 
24.
Niebuhr, R. 1960. Moral Man and Immoral Society: A Study in Ethics and Politics. Washington: Library of Theological Ethics.
 
25.
Paniuszkin, W. and Zygar M. 2008. Gazprom Russian Weapon (Gazprom rosyjska broń). Warsaw: W.A.B., pp. 181–205.
 
26.
Rana, W. 2015. Theory of Complex Interdependence: A Comparative Analysis of Realist and Neoliberal Thoughts. International Journal of Business and Social Science Vol. 6, No. 2, pp. 290–297.
 
27.
Roson, R. and Hubert, F. 2014. Bargaining Power and Value Sharing in Distribution Networks: A Cooperative Game Theory Approach. Centre for Research on Energy and Environmental Economics and Policy at Bocconi University.
 
28.
Ruszel, M. 2014. Energy security of Poland: theoretical and practical aspects (Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wymiar teoretyczny i praktyczny). Warsaw: Rambler, pp. 16–183 (in Polish).
 
29.
Ruszel, M. 2015. The influence of the Russian-Ukrainian gas crises on the EU energy policy – theoretical approach (Wpływ rosyjsko-ukraińskich kryzysów gazowych na politykę energetyczną UE – ujęcie teoretyczne). Przegląd Politologiczny No. 2/2015, Poznań: WNPiD UAM, pp. 49–58 (in Polish).
 
30.
Stępiński, P. 2018. Talks about gas transit through Ukraine without a breakthrough (Rozmowy o tranzycie gazu przez Ukrainę bez przełomu). [Online] http://biznesalert.pl/ke-ukrai... [Accessed: 2018-07-18] (in Polish).
 
31.
Szeptycki, A. 2008. Relations between the Russian Federation and Ukraine in the gas sector (Stosunki pomiędzy Federacją Rosyjską i Ukrainą w sektorze gazowym). [In:] Wyciszkiewicz, E. ed. Geopolitics of pipelines. Energy interdependence and interstate relations in the post-Soviet area (Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postpowieckim), Warsaw: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, pp. 103 (in Polish).
 
32.
Ukrtransgaz 2018. Ukrtransgaz Today. [Online] http://utg.ua/en/utg/company/u... [Accessed: 2018-08-06].
 
33.
Waltz, K. 1993, The emerging structure of international politics. “International Security” No. 2, pp. 52–67.
 
34.
Yergin, D. 2012. The Quest. Energy, security and the remaking of the modern world. Penguin Books, pp. 341.
 
35.
Zaniewicz, M. 2018. Poland is third largest gas supplier to Ukraine (Polska trzecim dostawcą gazu na Ukrainę). [Online] https://www.energetyka24.com/p... [Accessed: 2018-04-24] (in Polish).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675