A sustainable energy economy in rural areas in Poland
M. Woźniak 1  
 
More details
Hide details
1
Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii, Rzeszów
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2018;21(1):69–84
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Rural areas cover more than 93% of Poland, with almost 40% of the country’s population. The increase in energy demand in these areas, coupled with increased consumption by agriculture, forces rural people to use it more efficiently and politicians to develop energy security strategies for Polish rural areas. This is possible by creating a sustainable energy policy using renewable energy sources. Rural areas are largely interpreted with food production and processing, where agricultural holdings are important. They should now be seen on the one hand as an energy user and on the other as a producer of energy or final energy components based on renewable energy sources, bearing in mind, however, that natural or legally protected areas should not be used for the production of energy from renewable sources. Therefore, an important role in the field of sustainable energy management in rural areas is attributed to the energy policy, which takes care of the environment of these areas and preserves their biodiversity. Residents of the village, and above all, farmers should change their image, mainly related to the consumer of energy to the consumer and at the same time the producer of energy, and prosumer and distributed energy should become important not only for economic but also for environmental reasons. It is necessary to point out the importance of sustainable rural development, based on renewable energy sources and the related improvement of the environmental conditions of the Polish countryside, as well as the quality of life of their inhabitants. The aim of the article is to indicate the direction of development of sustainable energy management in rural areas of Poland, taking the energy used in modern agriculture into account, with an emphasis on renewable energy sources.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zrównoważona gospodarka energetyczna na obszarach wiejskich w Polsce
zrównoważona gospodarka energetyczna, obszar wiejski, rolnictwo, odnawialne źródła energii
Obszary wiejskie zajmują ponad 93% terytorium Polski, na którym mieszka blisko 40% ludności kraju. Wzrost zapotrzebowania na energię na tych obszarach, w połączeniu ze zwiększonym jej zużyciem przez rolnictwo, wymusza na mieszkańcach wsi efektywniejsze jej wykorzystanie, a na politykach opracowanie strategii bezpieczeństwa energetycznego polskiej wsi. Wieś w dużym stopniu związana jest z produkcją oraz przetwórstwem żywności, w którym to istotne znaczenie przypisuje się gospodarstwom rolnym. Obecnie powinny być one postrzegane z jednejstrony jako użytkownik energii, a z drugiej jako producent komponentów do produkcji energii lub energii finalnej, na podstawie odnawialnych źródeł energii. Dlatego ważną rolę w aspekcie zrównoważonej gospodarki energetycznej na obszarach wiejskich przypisuje się polityce energetycznej, uwzględniają- cej dbałość o środowisko naturalne tych obszarów oraz zachowanie ich bioróżnorodności. Mieszkańcy wsi, a przede wszystkim rolnicy, powinni zmienić swój wizerunek, związany głównie z użytkownikiem energii na konsumenta i jednocześnie producenta energii, a energetyka prosumencka i rozproszona powinna stać się istotna nie tylko ze względów ekonomicznych, ale także środowiskowych. Konieczne jest podkreślenie znaczenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, opartego na odnawialnych źródłach energii i związanej z tym poprawie warunków środowiskowych polskiej wsi, a także jakości życia jej mieszkańców. Celem artykułu jest wskazanie kierunków rozwoju zrównoważonego gospodarki energetycznej na obszarach wiejskich Polski, uwzględniając energię wykorzystywaną we współczesnym rolnictwie, z akcentem położonym na odnawialne źródła energii.
 
REFERENCES (35)
1.
Bank... 2017 – Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny [Online] Dostępne w: https://bdl.stat.gov.pl/ [Dostęp: 15.01.2017].
 
2.
Drygas, M. i Nurzyńska, I. 2015. Zrównoważona intensyfikacja – mit czy realna szansa? [W:] Ł. Hardt, D. Milczrek-Andrzejewska red., Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana profesorowi Jerzemu Wilkinowi, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 336–350.
 
3.
Dubel, K. 1996. Ochrona i kształtowanie środowiska. Bytom: Wydanie Manago, 192 s.
 
4.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz.U. UE L 09.140.16.
 
5.
Dzikuć, M. 2013. Bezpieczeństwo energetyczne miast i wsi województwa lubuskiego. Rynek Energii Nr 1, s. 56–61.
 
6.
Energia... 2016 – Energia ze źródeł odnawialnych w 2015 r. 2016. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa, 72 s.
 
7.
Energia energy 2017 – Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 28 s.
 
8.
Fottorino, E. 1999. Człowiek Ziemi. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 188 s.
 
9.
Giovannucci i in. 2012 – Giovannucci D, Scherr S., Nierebeng N., Hebebrand C., Shapiro J, Milder J. i Wheleer K. 2012. Sustainable Development in the 21st Century. Food and Agriculture: The future of sustainable, United Nations of Economics and Social Affairs Division for Sustainable Development, s. 1.
 
10.
Hurkała, T. 2013. Tania energia dla wsi. Zielony Sztandar [Online] Dostępne w: http://zielonysztandar.com.pl/... [Dostęp: 18.01.2017].
 
11.
IOE... 2016 – IEO: rolnik powinien być w energetyce podmiotem. 2016. [Online] Dostępne w: http://energetyka.wnp.pl/ieo-r... [Dostęp: 21.02.2017].
 
12.
Kania, J. 2009. Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich w jednoczącej się Europie. Aura nr 1, s. 810.
 
13.
Kokoszka, K. 2014. Ochrona środowiska na terenach wiejskich w świetle nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 2014–2020. [W:] A. Barteczek, A. Rączaszek red., Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 140–148.
 
14.
Krajowy... 2015 – Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO w układzie SNAP i NFR. Raport podstawowy. Instytut Ochrony Środowiska – Warszawa: Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, 2015, 42 s.
 
15.
Maciejewicz, P. 2016. Polska wieś nie żyje z roli. A rolnictwo mamy najmniej wydajne w Europie. Gazeta Wyborcza, 16 czerwca 2016. [Online] Dostępne w: http://wyborcza.biz/biznes/1,1... [Dostęp: 18.12.2016].
 
16.
Mataczyńska, E. 2017. Klastry energii – korzyści i szanse ich realizacji. Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. [Online] Dostępne w: http://www.instytutpe.pl/wp-co... [Dostęp: 5.02.2017].
 
17.
Matyka, M. 2011. Rolnictwo a odnawialne źródła energii – szanse i zagrożenia. [W:] S. Zegar red., Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym nr 11. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, s. 95–120.
 
18.
Obszary... 2016 – Obszary wiejskie w Polsce w 2014 r. 2016. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Warszawa–Olsztyn, 239 s.
 
19.
Odnawialne... 2017 – Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki na obszarach wiejskich. [Online] Dostępne w: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad... [Dostęp: 10.04.2017].
 
20.
Oniszk-Popławska i in. 2011 – Oniszk-Popławska, A., Cukrowski, A., Wiśniewski, G. i Dziamski, P. 2011. Energia w gospodarstwie rolnym. Warszawa: Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Instytut Energetyki Odnawialnej, s. 5–6.
 
21.
Otoliński, E. i Wielicki, W. 2003. Kierunki rozwoju wsi i gospodarstw rolnych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCVIII, s. 103–119.
 
22.
Piwowar, A. i Dzikuić, M. 2015. Proekologiczna gospodarka energetyczna w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce – stan aktualny i perspektywy rozwoju. Wieś i Rolnictwo nr 3 (168), s. 107–114.
 
23.
Podhajski, K. 2013. Inwestycje w niskoemisyjna energetykę. Warszawa: NEUF.
 
24.
The EU Environmental Implementation Review (EIR) package, Environmental Implemetation Report – United Kingdom 2017, s. 574–601. [Online] Dostępne w: http://ec.europa.eu/environmen... [Dostęp: 15.03.2017].
 
25.
Udział... 2017 – Udział kosztów energii w polskim rolnictwie zbyt wysoki. [Online] Dostępne w: http://energetyka.wnp.pl/udzia... [Dostęp: 8.03.2017].
 
26.
Ustawa... 2016 – Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 925.
 
27.
Ustawa... 1997 – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. Nr 54, poz. 348.
 
28.
Van Huylenbroeck I in. 2007 – Van Huylenbroeck, G., Vandermeulen, V., Mettepenningen, E. i Verspecht, A. 2007. Multifuncionality of Agriculture: A review of Definitions, Evidence and Institution. Living Reviews in Landscape Research Nr 3, s. 1–43.
 
29.
W Polsce... 2016 – W Polsce działa już ponad 7,2 tys. mikroinstalacji. [Online] Dostępne w: http://gramwzielone.pl/trendy/... [Dostęp: 8.12.2016].
 
30.
Wielewska, I. 2014. Rozwój OZE na obszarach wiejskich i ich wpływ na środowisko przyrodnicze w opinii doradców rolnych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego t. 14 (XXIX), z. 3, s. 186–195.
 
31.
Wilkin, J. 2011. Warsaw Declaration – ważna inicjatywa akademickich instytucji europejskich w sprawie udziału Unii Europejskiej w zaspokojeniu potrzeb żywnościowych świata. Wieś i Rolnictwo nr 4, s. 224–228.
 
32.
Wiśniewski, G. 2016. Zmiana paradygmatu w energetyce – rolnik podmiotem i producentem energii. Energetyka – Społeczeństwo – Polityka nr 1, s. 61–81.
 
33.
Wójcicki, Z. 2006. Poszanowanie energii i środowiska w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 2, s. 33–48.
 
34.
Zużycie... 2017 – Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2015 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 159 s.
 
35.
Żmuda, K. 2014. Możliwości rozwoju oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Kielce 7 marca 2014, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [Online] Dostępne w: https://www.minrol.gov.pl/pol/...... [Dostęp: 8.01.2017].
 
ISSN:1429-6675