Analysis of social and economic conditions for planned development of the Gubin lignite deposit
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2012;15(3):107–118
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article has been prepared in connection with the plans for a new mine and power plant based on the resources of the Gubin lignite deposit in Lubuskie province. The planned open pit mine will affect an area including two communes – Gubin and Brody. The project is important for the Polish power system and has been considered in strategic documents of the Polish government; however, it still has not been adequately accepted by the local community. The deposit, which will be exploited by open pit mining and overburden dumping over a period of approximately 50 years, has an area of 8.5 thousand ha. As a consequence of mining activity, land use in the affected area will becompletely changed. Based on commonly accessible sources, the article presents analysis of social and economiccircumstances, and conditions for the planned mining and [energetic complex energy production facilities. The characteristics of the Gubin and Brody communes are compared with data for both the Lubuskie province and Poland as a whole. Key demographic factors are as follows: the number of inhabitants, population density, age, and migration characteristics. Economic analysis includes factors like the income of inhabitants, employment opportunities, and the unemployment rate. Companies working in the area were characterized together with their importance for the income of the communes. The land use in the deposit area was inventoried, e.g. the number of houses, their age and condition, the road network, water supply network, public facilities, and historic buildings. A separate chapter provides a short diagnosis of social acceptance for the planned project. It emphasizes the need for the investor to continuously and actively provide information in order to minimize social conflicts associated with the project. The presented social and economic characteristics can be used as a basis for cost and profit analysis for the planned mining energy complex in the community of the affected area.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Diagnoza uwarunkowań społeczno-gospodarczych dla projektowanego zagospodarowania złoża Gubin
węgiel brunatny, uwarunkowania społeczne, uwarunkowania gospodarcze, kopalnia odkrywkowa
Artykuł powstał w związku z prowadzonymi przygotowaniami do budowy kompleksu górniczo-energetycznego opartego na zasobach złoża węgla brunatnego Gubin w województwie lubuskim. Projektowana kopalnia odkrywkowa obejmie swym zasiegiem tereny gmin Gubin i Brody. Ważna dla krajowego systemu energetycznego inwestycja, uwzgledniona w strategicznych dokumentach rządowych, budzi wiele kontrowersji wśród społeczności lokalnej. Teren nad złożem, który w około 50-letnim okresie funkcjonowania kopalni bedzie sukcesywnie zajmowany przez przemieszczające sie wyrobisko i zwałowisko nadkładu, obejmuje powierzchnie około 8,5 tys. ha. W wyniku działalnooci kopalni tereny te zmienił całkowicie swoje dotychczasową funkcje. W artykule, opartym na ogólnie dostepnych źródłach, przedstawiono analizę warunków społeczno-gospodarczych panujących obecnie na terenach planowanej kopalni. Dla porównania wyniki przedstawiono na tle województwa lubuskiego i kraju. Uwzgledniono wskaźniki demograficzne, w tym: ilość mieszkanców, gęstością zaludnienia, wiek, migracje. W części dotyczącej sytuacji gospodarczej przeanalizowano: przychody ludnooci i ich źródła, wskaźniki bezrobocia. Przedstawiono charakterystyke podmiotów gospodarczych oraz dochody gmin. Zinwentaryzowano stan zagospodarowania terenów nad złożem, w tym: liczebność i stan zabudowy mieszkaniowej, sieć komunikacyjną, sieć wodociągową, obiekty użytecznooci publicznej oraz zabytkowe. W osobnym rozdziale przedstawiono krótką diagnozę akceptacji społecznej dla planowanej inwestycji. Zwrócono uwage na potrzebe kontynuowania działań informacyjnych, mających na celu minimalizowanie konfliktów społecznych powodowanych przez projekty, które naruszają istniejący stan zagospodarowania terenów. Przedstawiona w artykule charakterystyka uwarunkowan społeczno-gospodarczych może być podstawą do analizy strat i korzyoci bedących konsekwencją planowanej inwestycji w odniesieniu do terenów przedmiotowych gmin.
 
REFERENCES (12)
1.
BADERA J., 2010 – Konflikty społeczne na tle środowiskowym związane z udostępnianiem złóżkopalin w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 26, z. 1, s. 105–125.
 
2.
FRYCZEK P., 2011 – Przeciwdziałanie konfliktom lokalizacyjnym w sektorze energii. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2, s. 65–78.
 
3.
GREINERT A., 2012 – Węgiel brunatny szansą dla rozwoju województwa lubuskiego. [W:] Konferencja „Rola i miejsce węgla brunatnego w krajowej energetyce XXI wieku”, Senat RP, Warszawa, 29 maja 2012. Publ. elektr. na stronach www.senat.gov.pl.
 
4.
Koncepcja… 2011 – Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Załącznik do Uchwały Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r., Monitor Polski 2012, poz. 252.
 
5.
NAWORYTA W., 2012 – Zagospodarowanie złoża „Gubin” Czy warto? Dlaczego? [W:] Konferencja„Rola i miejsce węgla brunatnego w krajowej energetyce XXI wieku”, Senat RP, Warszawa, 29 maja 2012. Publ. elektr. na stronach www.senat.gov.pl.
 
6.
NAWORYTA W., 2011 – Analiza uwarunkowań geologiczno-górniczych oraz ograniczeń zewnętrznych dla zagospodarowania złoża węgla brunatnego Gubin. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2, s. 291–304.
 
7.
NAWORYTA W., CHODAK M., 2010 – Analiza możliwości zagospodarowania złóż węgla brunatnego w rejonie Gubina ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych (przyrodniczych, społecznych, kulturowych). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 137, Seria: Inżynieria Środowiska – 17, s. 45–55.
 
8.
NOWAK A., MODRZEJEWSKI S., 2010 – Ogólna charakterystyka stanu zagospodarowania przestrzennego oraz uwarunkowań środowiskowych w rejonie złoża węgla brunatnego Gubin. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 138, Seria: Inżynieria Środowiska – 18, s. 40–49.
 
9.
Polityka… 2009 – Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z 10 listopada 2009 r.
 
10.
Projekt… 2012 – Projekt zagospodarowania złoza Gubin, Etap I i II, Fundacja dla AGH, Kraków – nie publ.
 
11.
UBERMAN R., 2011 – Waloryzacja złóż węgla brunatnego dla prawnej ich ochrony. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2.
 
12.
UBERMAN R., NAWORYTA W., 2012 – Eksploatacja złóż węgla brunatnego w warunkach ograniczeń przestrzennych i ekologicznych, studium przypadku złoże Gubin. Polityka Energetyczna [oddane do druku].
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675