Analysis of selected mining and energy complexes based on lignite in the context of the Gubin project
W. Naworyta 1  
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(4):175–188
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Based on the available information, this study examines the opportunities for the exploitation of lignite and energy production from this material in selected basins in Germany, the Czech Republic, Slovakia, and Hungary. A forecast was created to assess the competitiveness of the proposed mine and power plant in Gubin, Poland. Due to the schedule of construction for the mining and energy complex in Gubin, the analysis was restricted to the energy production centers which will still be in operation after 2030. Deposits and power plants located in the Lusatian basin developed by Vattenfall were carefully examined together with the mines in central Germany and in the Czech Republic. The analyses were performed while taking into account criteria like geology, mining, and technology, as well as the external conditions including social and environmental impacts. The Lusatian basin was acknowledged as a competitor to the Gubin project. The Lusatian region has large, documented reserves of lignite, the mines are characterized by a high level of technological development, and the power plants are modern facilities. A common feature of the analyzed mining centers was the low degree of social acceptance, which makes the development of new deposits questionable in many cases. The available information shows that the production of energy from lignite at the analyzed sites in the long term will see a decline.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza wybranych zagranicznych kompleksów górniczo-energetycznych opartych na węglu brunatnym w kontekście projektu Gubin
węgiel brunatny, prognoza wydobycia, energetyka, liberalizacja rynku energii
Na podstawie dostępnych informacji przeanalizowano możliwość eksploatacji węgla brunatnego i produkcji energii z tego surowca w wybranych zagłębiach w Niemczech, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Prognozę wykonano dla oceny konkurencyjności projektowanej kopalni i elektrowni na złożu Gubin. Ze względu na harmonogram budowy nowego kompleksu górniczo-energetycznego analizę ograniczono do ośrodków produkcji energii, które będą funkcjonowały po roku 2030. Dokładnie przeanalizowano złoża i elektrownie w zagłębiu łużyckim zagospodarowane przez koncern Vattenfall, kopalnie zagłębia środkowoniemieckiego oraz kopalnie czeskie. Analizy wykonano z uwzględnieniem kryteriów geologicznych, górniczych, technologicznych oraz uwarunkowań zewnętrznych w tym społecznych i środowiskowych. Jako konkurencyjne wobec projektu Gubin uznano zagłębie łużyckie. W regionie tym udokumentowano duże zasoby węgla brunatnego, kopalnie cechują się wysokim poziomem technicznym, a elektrownie są nowoczesne. Wspólną cechą analizowanych ośrodków jest niski stopień akceptacji społecznej, co sprawia, że udostępnianie nowych złóż w wielu przypadkach stoi pod znakiem zapytania. Z dostępnych informacji wynika, że produkcja energii z węgla brunatnego w analizowanych ośrodkach w dłuższej perspektywie będzie spadać.
 
REFERENCES (15)
1.
Abschlussbericht - Betrachtung der Auswirkungen auf die Umwelt, fur die Szenarien des Gutachtens „Grundlagen fur die Erstellung der Energiestraterie 2030, GEOS - Ingenieur Gesellschaft mbH na zlecenie Ministerstwa Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumenta kraju związkowego Brandenburgia, Halsbrücke 2011.
 
2.
DEBRIV 2013 - Braunkohle in Deutschland 2013, Profil eines Industriezweiges, DEBRIV Bundesverband Braunkohle.
 
3.
KASIŃSKI J., 2012 - Złoże węgla brunatnego „Gubin" jako rezerwa zasobowa dla nowego zagłębia górniczo-energetycznego, Węgiel Brunatny, Nr 3/80.
 
4.
KLOCEK G., 2009 - Braunkohlenplanung aus der Sicht der Wirtschaft, Konferencja pn. Regionalplanertag Sachsen 23/24 kwietnia 2009, Lipsk.
 
5.
KRZYKOWSKI M., 2009 - Reforma wspólnotowych rozwiązań prawnych w zakresie elektroenergetyki. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2.
 
6.
MAJCHRZAK H., 2012 - Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025. Energetyka Nr 6, s. 280-284.
 
7.
NAWORYTA W., BADERA J., 2012 - Diagnoza uwarunkowań społeczno-gospodarczych dla projektowanego zagospodarowania złoża Gubin. Polityka Energetyczna t. 15, z. 4.
 
8.
UBERMAN R., NAWORYTA W., 2012 - Eksploatacja węgla brunatnego w warunkach ograniczeń przestrzennych i ekologicznych, studium przypadku złoże Gubin. Polityka Energetyczna 1.15, z. 4.
 
9.
WIDERSKI R., 2013 - Liberalizacja rynku energii elektrycznej szansą na rozwój usług. Polityka Energetyczna t. 16, z. 1.
 
10.
SCHUSTER R., 2007 - Zur Zukunft der Lausitzer Braunkohle, Kohlebedarf des konventionellen Kraftwerparks sowie Folgen fur den Klimatschutz und die Inanspruchnahme von Siedlungen, Eine Studie im Aftrag von Die Linke im Bundestag, Cottbus.
 
11.
KNIPFER A., 2011 - Unterstützung der Betriebsführung von Braunkohlentagebauen mit hoher Lager-stättenvariabilität auf Grundlage des markscheiderischen Datenmanagements, TU Bergakademie Freiberg, Wissenschaftlichen Schriftenreihe im Markscheidewesen, z. 25.
 
12.
 
13.
 
14.
http://www.euracoal.be - European Association for Coal and Lignite.
 
15.
http://www.sdas.cz/ - Severoceskie Doly a.s.
 
ISSN:1429-6675