Analysis of the effects of combining coke dry quenching with coal predrying
,
 
,
 
,
 
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
2
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
3
Promont Sp. z o.o.
4
ArcelorMittal Poland; Oddział Zdzieszowice
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(3):355–368
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Coke quality and increasing environmental protection requirements are the biggest challenges in the modern coke making industry. The best results are obtained by comprehensive actions. This work studied an example of such actions, focusing on combining the processes of coal predrying and coke dry quenching. Apart from the basic scenario, which included coke production involving dry quenching only, 3 combined scenarios were also examined. These included indirect drum predrying with steam, fluidized bed predrying with flue gases from coke oven gas combustion, and predrying in the direct IChPW dryer using coke oven flue gas. IRR, NPV, and NPVR parameters were used for the assessment of economic efficiency. Additionally, a sensitivity analysis was conducted. All analyzed scenarios resulted in positive economic effects. The combination of coke dry quenching with coal predrying in the direct IChPWdryer using coke oven flue gas proved to be the most promising, and was burdened with the lowest risk. These conclusions are valid assuming that, apart from changing the energy balance of a coking plant, coal predrying also increases the production capacity of the coking plant.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza efektów powiązania technologii suchego chłodzenia koksu z podsuszaniem wsadu węglowego
suche chłodzenie koksu, podsuszanie wsadu węglowego, koks, rachunek efektywności ekonomicznej
Do największych wyzwań wspólczesnego koksownictwa należą wysokie wymagania stawiane jakości koksu oraz wzrastające w zakresie ochrony środowiska. Najlepsze rezultaty można osiągnąć, stosując działania kompleksowe np. skojarzenie technologii podsuszania wsadu z operacją suchego chłodzenia koksu. W pracy przedstawiono analizę efektów skojarzenia podsuszania wsadu węglowego z suchym chłodzeniem koksu. Rozpatrywano wariant bazowy produkcji koksu z wykorzystaniem suchego chłodzenia koksu oraz trzy warianty technologiczne skojarzenia podsuszania wsadu węglowego z suchym chłodzeniem koksu (podsuszanie przeponowe parą wodną w suszarce bębnowej, podsuszanie fluidalne spalinami ze spalania gazu koksowniczego, podsuszanie spalinami ze spalania gazu koksowniczego w wielostrumieniowej suszarce wirowej). Do oceny efektywności ekonomicznej analizowanych wariantów wykorzystano metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Dla analizowanych wariantów wyznaczono wskaźniki IRR, NPV oraz NPVR, dokonano również analizy wrażliwoości. Wszystkie badane warianty podsuszania wsadu węglowego w koksowni prowadzą do pozytywnych efektów ekonomicznych. Wariant skojarzenia suchego chłodzeniem koksu z podsuszaniem wsadu węglowego spalinami ze spalania gazu koksowniczego w wielostrumieniowej suszarce wirowej uznać należy za rozwiązanie najbardziej obiecujące i obciążone najmniejszym ryzykiem.Wnioski takie są uprawnione przy założeniu, że efektem podsuszania, obok zmiany wskaźników bilansu energetycznego koksowni, jest wzrost jej zdolności produkcyjnych.
 
REFERENCES (6)
1.
CZAPLICKI, A. 2007. Podsuszanie wsadu przed koksowaniem. Karbo, wydanie specjalne, s. 47–57.
 
2.
KARCZ, A. i SIKORSKI, C. 2009. Wybrane uwarunkowania techniczno-technologiczne produkcji koksu w Polsce. Karbo, wydanie specjalne, s. 37–46.
 
3.
KARCZ, A. i STRUGA£A, A. 2008. Zwiększenie szans wykorzystania krajowej bazy węgli koksowych poprzez działania technologiczne w zakresie przygotowania mieszanek wsadowych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management t. 24, z. 1/1, s. 5–18.
 
4.
NOJIMA, Y. 2013. Entwicklung der japonischen Kokereitechnik in den letzten 50 Jahren. Fachtugung Kokereitechnik, Essen.
 
5.
ŻARCZYŃSKI i in. 2012 – ŻARCZYŃSKI, P., STRUGAŁA, A., SOBOLEWSKI, A. i SIKORSKI, C. 2012. Minimalizacja ryzyka wdrażania nowych technologii w przemyśle koksowniczym przez etapową realizację złożonego projektu badawczo-rozwojowego jako opcji rzeczowej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management t. 28, z. 3, s. 155–171.
 
6.
ŻARCZYŃSKI i in. 2013 – ŻARCZYŃSKI, P., STRUGAŁA, A., SOBOLEWSKI, A. i KACZMAREK, W. 2013. Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej procesu koksowania przez wdrożenie operacji podsuszania. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management t. 29, z. 3, s. 151–165.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675