Analysis of the municipal and housing hard coal consumers
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2017;20(3):117–133
 
KEYWORDS
ABSTRACT
After the power industry, the municipal and housing sector is the second most important consumer of hard coal in Poland, using 10.3–14.3 million tons of coal (15–22% nationwide) in 2005–2015. Statistically, there are three groups of consumers: households, agriculture and so-called other consumers. The most significant of which are households (77–81% of annual consumption of coal across the sector). The share of agriculture was 12–14% (1.4–1.8 million tons of coal per year) and the remaining few percent – the other consumer group (0.9–1.1 million tons). Hard coal consumption across the sector as well as in each statistical group is varied in both and voivodships. In terms of volume, the largest amount of hard coal is spent on households in the N-E region (1.9–2.9 million tons). In the case of agriculture, these are northern regions (57–62%, total: 0.8–1.1 million tons of hard coal/year). The article also makes an estimate of the distribution of dwellings by the three main carriers used for heating purposes: solid fuels (hard coal), district heating and natural gas. It has been found that in terms of region, the two largest regions in Poland (S-W and N-E, 26%) have the highest share of hard coal-fired dwellings. The cost of heating an exemplary detached house in rural areas was also calculated. These are the energy vehicles that are most accessible to rural areas. As a result of the analysis, it was found that hard coal would be one of the cheapest fuels. The cost of heating the house a year with coarse coal or eco-pea coal will not exceed PLN 3 thousand (according to 2016 prices).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza sektora drobnych odbiorców węgla kamiennego
węgiel kamienny, zużycie, gospodarstwo domowe, rolnictwo
Po energetyce zawodowej sektor drobnych odbiorców jest drugim ważnym konsumentem węgla energetycznego w Polsce, w latach 2005–2015 zużywającym 10,3–14,3 mln ton węgla (15–22% w skali kraju). Statystycznie wyróżniane są w nim trzy grupy konsumentów: gospodarstwa domowe, rolnictwo oraz tzw. pozostali odbiorcy, z których najbardziej znaczącą rolę odgrywają gospodarstwa domowe (77–81% rocznego zużycia węgla przez cały sektor). Udział rolnictwa wynosił 12–14% (1,4–1,8 mln ton węgla na rok), a pozostałe kilka procent – grupa pozostałych odbiorców (0,9–1,1 mln ton). Zużycie węgla w całym sektorze, jak również w każdej z grup statystycznych zróżnicowane jest zarówno pod względem regionalnym, jak również wojewódzkim. Pod względem wolumenu największe zużycie węgla przypada na gospodarstwa domowe z regionu N-E (1,9–2,9 mln ton). W przypadku rolnictwa są to regiony północne (57–62%; łącznie: 0,8–1,1 mln ton węgla/rok). W artykule przeprowadzono także szacunkowy podział mieszkań wg trzech nośników głównych nośników energii zużytych w celach grzewczych: paliwa stałe (dominuje węgiel kamienny), ciepło sieciowe i gaz ziemny. Stwierdzono, że pod względem regionalnym największym udzia- łem mieszkań opalanych węglem kamiennym dysponują dwa regiony (reg. S-W i N-E; po 26%). Obliczono także koszty ogrzewania przykładowego domu jednorodzinnego położonego na wsi. Wzięto pod uwagę te nośniki energii, które są najbardziej dostępne dla obszarów wiejskich. W wyniku analizy stwierdzono, że węgiel kamienny byłby jednym z najtańszych paliw. Koszty rocznego ogrzewania domu węglem grubym, czy ekogroszkiem nie przekroczyłyby 3 tys. złotych/rok (wg cen z 2016 r.).
 
REFERENCES (29)
1.
Godlewska, J. 2011. Poradnik dobrych praktyk gospodarowania energią w gospodarstwie rolnym. Białystok: Wyd. Wyższa szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, s.55. ISBN 978-83-61-247-49-4.
 
2.
Grudziński, Z. i Kowalczyk, A. 2016. Ropa, gaz, węgiel – tendencje zmian cen. Zeszyty Naukowe nr 95, s. 7–21.
 
3.
Jurdziak, L. 2012. Czy grozi nam ubóstwo? Analiza potencjalnych skutków unijnej polityki walki z globalnym ociepleniem dla gospodarstw domowych w Polsce. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 3, s. 23–50.
 
4.
Klojzy-Karczmarczyk i in. 2015 – Klojzy-Karczmarczyk, B., Makoudi, S. i Staszczak, J. 2015. Szacowanie masy odpadów kierowanych do przetwarzania w części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP). Rocznik Ochrona Środowiska t. 17, s. 1162–1177.
 
5.
Lis i in. 2016 – Lis, M., Miazga, A., Sałach K., Szpor A., Święcicka K., 2016 – Ubóstwo energetyczne w Polsce – diagnoza i rekomendacje. Instytut Badań Strukturalnych. Policy Brief, Listopad 2016, s. 24 [Online] Dostępne w: http://ibs.org.pl/app/uploads/... [Dostęp: 25.07.2017].
 
6.
Lorenz, U. i Ozga-Blaschke, U. 2016. Wpływ zmieniających się warunków rynkowych na prognozowane ceny węgla kamiennego w handlu międzynarodowym. Przegląd Górniczy nr 5, s. 3–12.
 
7.
Olkuski i in. 2015 – Olkuski, T., Szurlej, A. i Janusz, P. 2015. Realizacja polityki energetycznej w obszarze gazu ziemnego. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 18, z. 2, s. 5–17.
 
8.
Pawlak, J. 2016. Wartość produkcji a nakłady i koszty energii w rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1 (346), s. 80–96.
 
9.
Rzeźnik, W. 2013. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń gazowych z tuczarni poprzez zastosowanie instalacji do odzysku ciepła. Inżynieria Rolnicza – Agricultural Engineering z. 3(136), t. 2, s. 331–339.
 
10.
Stala-Szlugaj, K. 2014. Konkurencja cenowa w aspekcie regionalnego zapotrzebowania na węgiel z importu w sektorze drobnych odbiorców. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 17, z. 4, s. 65–76.
 
11.
Stala-Szlugaj, K. 2015. Sektor drobnych odbiorców węgla kamiennego – trendy zmian popytu i  podaży w latach 1999–2013. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 18, z. 3, s. 49–60.
 
12.
Dyrektywa 2012/27/UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L315/1 [Online] Dostępne w: http://eur-lex.europa.eu/legal... [Dostęp: 25.07.2017].
 
13.
GUS – Badanie efektywności 2015 – Badanie efektywności energetycznej budynków administracji publicznej (rządowej i samorządowej) za lata 2007–2013. Raport. Centrum badań i edukacji statystycznej GUS, Warszawa, październik 2015, s. 136 [Online] Dostępne w: http://stat.gov.pl/files/gfx/p... [Dostęp: .25.07.2017].
 
14.
GUS – BDL 2017. Bank danych Lokalnych. Główny Urząd Statystyczny. [Online] Dostępne w: www.stat.gov.pl [Dostęp: 14.02.2017].
 
15.
GUS – Gospodarka 2006–2016 – Gospodarka paliwowo-energetyczna. Warszawa: GUS, wydania z lat 2006–2016.
 
16.
GUS – NSP2011 – Mieszkania…WOJ 2013–2014 – Zamieszkane budynki w województwie xxx. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Wyd. Urząd Statystyczny danego województwa, wydania z lat 2013–2014.
 
17.
GUS – NSP2011 Mieszkania – KRAJ 2013 – Zamieszkane budynki. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa: GUS, 2013, s. 3.
 
18.
GUS – Rocznik…. WOJ 2013–2016 – Rocznik statystyczny danego województwa. Wyd. Urząd Statystyczny w Warszawie, Wydania z lat 2013–2016.
 
19.
GUS – Zużycie energii… 2012–2017 – Zużycie energii w gospodarstwach domowych. Warszawa: GUS, wydania z lat: 2012, 2014 i 2017.
 
20.
GUS – Zużycie paliw… 2006–2016 – Zużycie paliw i nośników energii. Warszawa: GUS, wydania z lat 2006–2016.
 
21.
PN-EN 303–5:2012 – Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.
 
22.
Projekt 2016/09/23 – Projekt: Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe o mocy nie większej niż 500 kW [Online] Dostępne w: https://legislacja.rcl.gov.pl/... [Dostęp: 25.07.2017].
 
23.
Rozporządzenie… 2015 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w prawie metodologii wyznaczania świadectw charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Dz.U. z 2015, poz. 376 [Online] Dostępne w: www.isap.gov.pl [Dostęp: 25.07.2017].
 
24.
Uchwała RM – Krajowy Plan… 2015 – Uchwała Nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii”. Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r., M.P.2015, poz. 614 [Online] Dostępne w: www.isip.sejm.gov.pl [Dostęp: 25.07.2017].
 
25.
Uchwała… 2017a – Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. [Online] Dostępne w: http://edziennik.malopolska.uw... [Dostęp: 25.07.2017].
 
26.
Uchwała… 2017b – Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw [Online] Dostępne w: http://bip.slaskie.pl/dokument... [Dostęp: 25.07.2017].
 
27.
URE – Energetyka… 2016 – Energetyka cieplna w liczbach – 2015. Warszawa: Wyd. Urząd Regulacji Energetyki,, s. 95.
 
28.
Ustawa – charakterystyka energetyczna… 2014 – Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Dz.U. 2014, poz. 1200.
 
29.
Ustawa… 2015 – Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2015, poz. 1593. Tekst ogłoszony [Online] Dostępne w: www.isap.sejm.gov.pl [Dostęp: 25.07.2017].
 
ISSN:1429-6675