Shale gas production in the US and the country’s energy security
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Ekonomii Międzynarodowej
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2017;20(3):105–115
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article addresses the issue of unconventional hydrocarbons production and their impact on the energy security of the producer countries. Unconventional hydrocarbons have revolutionized the global energy markets, influencing the supply of resources and their prices. The often raised arguments on the impact of energy production on energy security have not so far reached the depth of economic analysis. The difficulty of this task is connected with the poor definition of the energy security concept. That poses an additional research challenge in the form of its quantification. Such a successful attempt to determine the energy security was undertaken by Erdal (2015). Therefore, the above study uses the Erdal approach. The analysis is based on the example of shale gas extraction in the US from 1983-2010. The study consists of several parts. The analysis opens with an introduction to a brief description of unconventional hydrocarbons’ production in the US and an explanation of the energy security phenomenon. In the second part of the paper, the author delivers a presentation of an adopted methodological approach. The third part is an empirical study based on a multiple regression model. The study ends with a summary supplemented with proposals for further research. The statistics used in the study come from the World Bank, the US Energy Information Administration, and the BP Statistical Review of World Energy. Studies used in the literature review constitute analyses of recognized research centers and international organizations.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wydobycie węglowodorów niekonwencjonalnych w USA a bezpieczeństwo energetyczne kraju
bezpieczeństwo energetyczne, węglowodór niekonwencjonalny, wydobycie krajowe
W artykule podjęto problem wydobycia węglowodorów niekonwencjonalnych i jego wpływu na bezpieczeństwo energetyczne krajów producentów. Wydobycie węglowodorów niekonwencjonalnych zrewolucjonizowało światowe rynki energii, zarówno w zakresie podaży surowców, jak również ich cen. Wielokrotnie powtarzane argumenty o wpływie wydobycia na bezpieczeństwo energetyczne nie doczekały się dotychczas pogłębionej analizy ekonomicznej. Trudność realizacji tego zadania wynika z faktu, iż bezpieczeństwo energetyczne jest słabo zdefiniowaną koncepcją, przez co ujęcie jej w kategoriach ilościowych stanowi wyzwanie badawcze. Podjęta z sukcesem próba określenia determinant bezpieczeństwa energetycznego przez Erdala (2015) została wykorzystana pod względem metodologicznym w niniejszym artykule. Analiza prowadzona jest na przykładzie wydobycia gazu łupkowego w USA w latach 1983–2010. Badanie składa się z kilku części. Pierwszą z nich stanowi wprowadzenie, w którym przedstawia się w syntetyczny sposób wydobycie węglowodorów niekonwencjonalnych w USA oraz problematykę bezpieczeństwa energetycznego. Drugim elementem opracowania jest objaśnienie przyjętego podejścia metodologicznego. Trzecią część stanowi badanie empiryczne oparte na modelu regresji wielorakiej. Opracowanie kończy podsumowanie uzupełnione o propozycje kierunku dalszych badań. Dane statystyczne wykorzystane w opracowaniu pochodzą z baz Banku Światowego, amerykańskiej Energy Information Administration oraz BP Statistical Review of World Energy. Opracowania wykorzystane w przeglądzie literatury stanowią analizy uznanych ośrodków naukowych oraz organizacji międzynarodowych.
 
REFERENCES (28)
1.
Ang i in. 2015 – Ang, B.W., Choong, W.L. i Ng, T.S. 2015. Energy security: Definitions, dimensions and indexes, Renewable and Sustainable Energy Reviews t. 42, s. 1077–1093.
 
2.
BP, 2015 – Statistical Review of World Energy 2015.
 
3.
Coq, CH. 2009. Russian gas supply and common energy policy, Baltic Rim Economies t. 2.
 
4.
Coq, CH. i Paltseva, E. 2009. Measuring the Security of External Energy Supply in the European Union, SITE Working Paper t. 2.
 
5.
Constantini, V. i Gracceva, F. 2004. Social Costs and Energy Disruption. Fondazione Enrico Mattei, September.
 
6.
Davis, M. i in. 2005 – Davis, M., Piontkivsky, R., Pindyyuk, O. i Ostojic, D. 2005. Ukraine – The impact of higher natural gas and oil prices. Washington, DC: World Bank. [Online] Dostępne w: http:// documents.worldbank.org/curate... [Dostęp: 27.06.2017).
 
7.
EIA, 2016 – strona internetowa Energy Information Agency, [Online] Dostępne w: http://www.eia.gov/ [Dostęp: 20.06.2016].
 
8.
Erdal, L. 2015. Determinants of Energy Supply Security: An Econometric Analysis for Turkey. EGE Academic Review t. 15, s. 153–163.
 
9.
Koyama, K. i Kutani, I. 2012. Study on the Development of an Energy Security Index and an Assessment of Energy Security for East Asian Countries, ERIA Research Project Report 2011 t. 13, s. 19–20.
 
10.
Komisja Europejska, 2014, Energy security strategy. [Online] Dostępne w: https://ec.europa.eu/energy/en... [Dostęp: 30.06.2016].
 
11.
Frei, C. 2004. The Kyoto Protocol: a victim of supply security? Energy Policy t. 32, s. 1253–1256.
 
12.
GOMES, I. 2015. Natural gas in Canada: what are the options of going forward?, OIES Paper t. 98. [Online] Dostępne w: https://www.oxfordenergy.org/w... [Dostęp: 20.06.2016].
 
13.
Huntington, H.G. 2004. Shares, gaps and the economy’s response to oil disruptions. Energy Economics t. 26, s. 415–424.
 
14.
IEA, 2014 – What is energy security? [Online] Dostępne w: http://www.iea.org/topics/ener... [Dostęp: 30.06.2016].
 
15.
INSTITUTE FOR 21st CENTURY ENERGY, 2016. Index of U.S. energy security risk, Washington, DC: U.S. Chamber of Commerce. [Online] Dostępne w: http://www.energyxxi.org/ [Dostęp: 30.06.2016].
 
16.
Jędrzejczak, A. i Rychlicki, S. Rodzaje niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i ich charakterystyka. [Online] Dostępne w: http://nafta.wnp.pl/rodzaje-ni... [Dostęp: 20.06.2016].
 
17.
Loeschel i in. 2010 – Loeschel, A., Moslener, U. i Ruebbelke, D.T.G. 2010. Indicators of energy security in industrialised countries. Energy Policy t. 38, s. 1665–1671.
 
18.
Mansson i in. 2014 – Mansson, A., Johansson, B. i Nilsson, L.J. 2014. Assessing energy security: An overview of commonly used methodologies. Energy t. 73, s. 1–14.
 
19.
Markandya i in. 2007 – Markandya, A., Gracceva, F., Constantini, V. i Vicini, G. 2007. Security of energy supply. Scenarios from the European Perspective. Energy Policy t. 35, s. 210–226.
 
20.
Neumann, A. 2004. Security of supply in liberalised European gas markets. Diplomarbeit, Viadrina Universitaet, Frankfurt.
 
21.
PIG 2016 – Państwowy Instytut Geologiczny, [Online] Dostępne w: http://www.pgi.gov.pl/instytut... [Dostęp: 20.06.2016].
 
22.
Sawter, R. i Awerbuch, S. 2003. Oil price volatility and economic activity: A survey and literature review. IEA Research Paper, August.
 
23.
Winzer, CH. 2012. Conceptualizing energy security. Energy Policy t. 46, s. 36–48.
 
24.
Sovacool, B. i Mukherjee, I. 2011. Conceptualizing and measuring energy security: A synthesized approach. Energy Policy t. 36, s. 5343–5355.
 
25.
Statista, 2016. [Online] Dostępne w: https://www.statista.com/stati... -the-united-states-since-1999/ [Dostęp: 12.08.2016].
 
26.
Stirling, A. 1999. On the Economics and Analysis of Diversity. SPRU Electronic Working Paper Series t. 28.
 
27.
Stirling, A. 2010. Multicriteria diversity analysis. A novel heuristic approach for appraising energy portfolios.Energy Policy t. 38, z. 4, s. 1622–1634.
 
28.
Turton, H. i Barreto, L. 2006. Long-term security of energy supply and climate change. Energy Policy t. 34, s. 2232–2250.
 
ISSN:1429-6675