Biomass and waste as energy sources. Catalytic cracking
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):487–504
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Utilization of industrial and municipal waste in cement production industry, commercial power industry and municipal heat-generating plants should receive special attention. Quantity of waste stored on dumping grounds is enormous. The process of biodegradation (depending on the type of waste) lasts from several years to several centuries. In the area of large urban agglomerations there is a severe lack of land for dumping grounds. The following paper briefly presents waste utilization possibilities.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Biomasa i odpady jako źródło energii. Kraking katalityczny
biomasa, odpady, kraking katalityczny
Wykorzystanie odpadów przemysłowych i komunalnych w przemyśle cementowym, energetyce zawodowej oraz w ciepłowniach komunalnych należy potraktować z należytą powagą. Ilość odpadów składowanych na wysypiskach śmieci jest ogromna. Proces biodegradacji w zależności od odpadu to od kilku lat do kilku stuleci. W obrębie dużych aglomeracji miejskich brakuje terenów na składowiska śmieci. W referacie skrótowo przedstawiono możliwości wykorzystania odpadów.
 
REFERENCES (17)
1.
 
2.
KOWALEWICZ A., 2000 — Podstawy procesów spalania. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 
3.
WIOENIEWSKI S., 1995 — Termodynamika techniczna. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa; Stefanowski B.; Staniszewski B. 1951.
 
4.
WERSZKO D. 1999 — Wybrane zagadnienia z techniki cieplnej. Wydanie II poprawione, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
5.
ŻYGADłO M., 1999—Gospodarka odpadami komunalnymi. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Skrypt nr 346, Kielce.
 
6.
GROSSE-DALDRUP H., SCHEUBEL B., 1996 — Alternative fuels and their impact on refractory linings. World Cement No 3, p. 94—98.
 
7.
PIZANT J., GAUTHIER J.C. 1997a—Burning alternative fuels in rotary kilns. World Cement No 9, p. 64—75.
 
8.
PIZANT J., GAUTHIER J.C. 1997b — Solutions adapteses a la combustion de fuels alternatifs en fours rotatifs. Ciments Betons Pląters Cahux No 3, p. 179—187.
 
9.
JENKINS B.G., MATHER S.B., 1997 — Fuelling the demand for alternatives. The Cement Environmental Yearbook, p. 90—97.
 
10.
Best available techniques for the cement industry. Cembureau. Bruksela 1999.
 
11.
PAULIN F., 1998—Conveying, dosing and combustion of solid alternative fuels.World Cement No 7, p. 81—84.
 
12.
GAEBEL R., NACHTWEY W., 2001 — Running out of time. World Cement No 4, p. 59—64. 500.
 
13.
KOZAKIEWICZ J., MIROSŁAW J., SKOWRON H., 2003 — Doświadczenia RAFAKO S.A. w zakresie budowy instalacji spalania odpadów komunalnych—uwarunkowania wdrożeń w Polsce. Materiały Międzynarodowej Konferencji „Spalanie paliw alternatywnych w energetyce i przemyśle cementowym”, Opole, s. 107—124.
 
14.
PIECUCH T.,1998 — Termiczna utylizacja odpadów i ochrona powietrza przed szkodliwymi składnikami spalin. Wydawnictwa Politechniki Koszalińskiej, Koszalin;.
 
15.
PIECUCH T. i in., 2002 — Spalanie i piroliza odpadów oraz ochrona powietrza przed szkodliwymi składnikami spalin. Wydawnictwa Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 
16.
BECKER J. i in.,1995 — Przegląd termicznych metod utylizacji odpadów. International SymposiumWaste Management and Treatment, Strategies and Methods. Międzyzdroje.
 
17.
MOKRZYCKI E., ULIASZ-BOCHEŃCZYK A., 2004—Paliwa alternatywne dla przemysłu cementowego, Kraków.
 
ISSN:1429-6675