ORIGINAL PAPER
Challenges for the Polish energy policy in the field of offshore wind energy development
 
More details
Hide details
1
Logistic Department, University of Szczecin, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Wojciech Drożdż   

Logistic Department, University of Szczecin, Poland
Submission date: 2020-02-28
Final revision date: 2020-03-15
Acceptance date: 2020-03-16
Publication date: 2020-03-23
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(1):5–18
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Offshore wind power is a relatively new sector of the economy with a tremendous potential for development. Its main advantage is foreseeable production and a high capacity factor, estimated at 50% (with prospects to increase to 60%), which makes it the most efficient energy source of all renewable energy technologies. In the Baltic Sea Region, Poland has the largest potential for the development of offshore wind energy. This has been reflected in plans by investors interested in offshore investments within the Polish marine areas. European energy and climate strategies, which define principles and objectives for the transformation of the European energy sector in line with the principle of sustainable development, underline the importance of offshore wind in the effort to achieve climate neutrality of the EU economy and contribute to energy security in Europe. Decision-makers in Poland endeavor to create conditions favorable to the development of the offshore wind sector. The article presents European and Polish conditions for the development of the offshore wind energy. To assess threats and opportunities for the development of the technology in Poland, the article examines whether the offshore wind potential has been included in strategic policy papers related to the development of the Polish energy sector, as well as how the state intends to support the development of the technology. A particular emphasis has been put on the latest draft of the Energy Policy of Poland until 2040 due to the crucial role of the document, since it sets directions for the development of the Polish energy sector for the next 20 years.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wyzwania polskiej polityki energetycznej w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej
morska energetyka wiatrowa, morskie farmy wiatrowe, polityka energetyczna, odnawialne źródła energii
Morska energetyka wiatrowa jest stosunkowo nowym sektorem gospodarki o ogromnym potencjale. Jej główną zaletą jest przewidywalna produkcja i wysoki współczynnik wykorzystania mocy, szacowany na poziomie 50% (w przyszłości nawet 60%), co czyni ją najbardziej efektywnym źródłem energii spośród wszystkich technologii odnawialnych. Polska posiada największy potencjał rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w regionie Morza Bałtyckiego, co odzwierciedlają plany inwestorów przygotowujących się do realizacji inwestycji w polskich obszarach morskich. Europejskie strategie energetyczne i klimatyczne, kształtujące zasady i główne założenia transformacji europejskiego sektora energetycznego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, podkreślają znaczenie morskiej energetyki wiatrowej w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej gospodarki Unii Europejskie oraz jej wkładu dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy. Również w Polsce decydenci starają się stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi morskiej energetyki wiatrowej. Celem artykułu jest przedstawienie europejskich i polskich uwarunkowań rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Na potrzeby dokonania oceny szans i zagrożeń rozwoju tej technologii w Polsce przeanalizowano, czy potencjał morskiej energetyki wiatrowej został uwzględniony w kluczowych dokumentach strategicznych związanych z rozwojem polskiego sektora energetycznego, a także, w jaki sposób państwo planuje wspierać rozwój tej technologii. Szczególny nacisk położono na obecnie procedowany projekt Polityki Energetycznej Polski do roku 2040, z uwagi na nadrzędny charakter tego dokumentu, wyznaczającego kierunki rozwoju polskiej energetyki na kolejne 20 lat.
 
REFERENCES (19)
1.
Basof 2020. Information from official website. [Online] https://www.basof.eu [Accessed: 2020-02-04].
 
2.
Berkenkamp et al. 2016 – Berkenkamp, M., Götz, P. and Heddrich, M. 2016. Integration of European energy market. Poland and Baltic Sea Region (Integracja europejskiego rynku energii. Polska i region Morza Bałtyckiego). Frankfurt/Berlin: ADVISE2ENERGY – A2 ENERGY, BRAINPOOL (in Polish).
 
3.
Communication EC 2019. Communication From The Commission To The European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee of The Regions. The European Green Deal. Brussels: European Commission (EC), 2019.
 
4.
Draft PES 2019. Project of Polish Energy Strategy until 2040 (Projekt Polityki Energetycznej Polski do roku 2040). [Online] https://www.gov.pl/web/aktywa-... [Accessed: 2020-02-02] (in Polish).
 
5.
EC 2019. Study on Baltic Offshore Wind Energy Cooperation under BEMIP. Final Report. Luxemburg: European Commission (EC), 2019.
 
6.
EC, European Commission – information on official website. [Online] https://ec.europa.eu/energy/en... [Accessed: 2020-02-04].
 
7.
European Commission – information on official website. [Online] https://ec.europa.eu/energy/en... [Accessed: 2020-02-04].
 
8.
IEA 2019. Offshore Wind Outlook 2019. Paris: International Energy Agency (IEA), 2019.
 
9.
Maritime office in Słupsk – information on official website. [Online] http://www.umsl.gov.pl/index.p... [Accessed: 2020-02-02].
 
10.
McKinsey&Company 2016. Offshore wind energy development in Poland. Perspective and the impact assessment on the local economy (Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodarkę). Warszawa: McKinsey&Company 2016 (in Polish).
 
11.
MMA 1991. Act of 21 march 1991 on maritime areas of the Republic of Poland and maritime administration (Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej) (Journal of Laws 1991 No. 32, item 131 with amendments) (in Polish).
 
12.
PKEE 2016. Capacity market – how to avoid blackout. Analysis of the legitimacy of using the comprehensive application of the capacity market in Poland (Rynek mocy czyli jak uniknąć blackoutu. Analiza zasadności wdrożenia kompleksowego mechanizmu rynku mocy w Polsce). Warszawa: Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE), 2016 (in Polish).
 
13.
PSE SA – information on official website. [Online] www.pse.pl [Accessed: 2020-02-14] (in Polish).
 
14.
PSEW 2019. Future of offshore wind energy in Poland (Przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce). Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), 2019 (in Polish).
 
15.
Statista – information from official website. [Online] https://www.statista.com/stati... [Accessed: 2020-02-10].
 
16.
URE 2019. Information on investment plans for new generation capacity in the years 2018–2032 (Informacja na temat planów inwestycyjnych w nowe moce wytwórcze w latach 2018–2032). Warszawa: Urząd Regulacji Energetyki, 2019 (in Polish).
 
17.
WindEurope 03/2019. Boosting offshore wind energy in the Baltic Sea. Brussels: WindEurope, 2019.
 
18.
WindEurope 11/2019. Our energy, our future. How offshore wind will help Europe go carbon-neutral. Brussels: WindEurope, 2019.
 
19.
WindEurope 2020. The European offshore wind industry – key trends and statistics 2019. Brussels: WindEurope, 2020.
 
ISSN:1429-6675