REVIEW PAPER
Energy security externalities – phenomenon description
 
More details
Hide details
1
SGH Warsaw School of Economics, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Honorata Nyga-Łukaszewska   

SGH Warsaw School of Economics, Poland
Submission date: 2019-09-30
Final revision date: 2019-12-30
Acceptance date: 2020-01-07
Publication date: 2020-03-31
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(1):19–36
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Energy security is one of the most frequently analysed phenomena in the energy markets. Great variety of scientifc efforts should have indicated clear definition of the phenomenon. However, those studies highlighted more than 80 different definitions of what energy security really is. Due to the fact, that energy security is analyzed by different scientific disciplines, studies have provided a comperehensive reflection on the phenomenon. The main objective of this paper is of the theoretical nature and focuses on showing energy security externalities. Author delivers an integrative review focusing on existing literature referring to the analyzed phenomena. Energy security is though studied only from the perspective of economics therefore interdisciplinary studies are out of the study scope. The reason for such scientific procedure stem from a belief that each discipline approach is different in terms of concepts, research methods and though results that are obtained. Therefore without undermining high value of interdisciplinary approaches to energy security, author decided to concentrate solely on economic perspective, which in energy security studies seems to be underestimated. Such approach in author’s belief helps achieve theoretical clarity of the below given analysis. Presented paper is of the theoretical nature and focuses on showing energy security externalities. Critical literature review shows the literature mainstream in which energy security externalities are depicted from the point of energy imports and disruption costs, in particular. Majority of identified externalities is of pecuniary nature, which means that they are not a symptom of market inefficiency. Paper presents also selected measures that aim at externality capturing.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Bezpieczeństwo energetyczne w kontekście efektów zewnętrznych – opis zjawiska
bezpieczeństwo energetyczne, efekty zewnętrzne, rynek gazu ziemnego
Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z najczęściej analizowanych zjawisk na rynkach energii. Dotychczasowe badania nie są jednoznaczne w zakresie tego, czym jest bezpieczeństwo energetyczne. Z uwagi na fakt, że bezpieczeństwo energetyczne jest analizowane przez różne dziedziny i dyscypliny nauki, badania dostarczyły kompleksowej refleksji na temat tego zjawiska. Główny cel tego artykułu ma charakter teoretyczny i koncentruje się na pokazaniu efektów zewnętrznych związanych z bezpieczeństwem energetycznym. Autorka dokonuje przeglądu literatury, koncentrując się na istniejącej literaturze odnoszącej się do analizowanych zjawisk. Bezpieczeństwo energetyczne jest jednak badane wyłącznie z punktu widzenia ekonomii, dlatego badania interdyscyplinarne są poza zakresem analizy. Przyczyną dla przyjęcia takiej perspektywy badawczej jest przekonanie, że każda dyscyplina jest inna pod względem koncepcji, metod badawczych i uzyskanych wyników. Dlatego, nie podważając wysokiej wartości interdyscyplinarnych podejść do bezpieczeństwa energetycznego, autorka postanowiła skoncentrować się wyłącznie na perspektywie ekonomicznej. Takie podejście pomaga uzyskać przejrzystość teoretyczną analizy. Prezentowany artykuł ma charakter teoretyczny i koncentruje się na pokazaniu efektów zewnętrznych związanych z bezpieczeństwem energetycznym. Krytyczny przegląd literatury pokazuje główny nurt literatury, w którym efekty zewnętrzne związane z bezpieczeństwem energetycznym są przedstawione w szczególności z punktu widzenia importu energii i kosztów zakłóceń. Większość zidentyfikowanych efektów zewnętrznych ma charakter pieniężny, co oznacza, że nie są one objawem nieefektywności rynku. W pracy przedstawiono również wybrane środki mające na celu uchwycenie efektów zewnętrznych.
 
REFERENCES (29)
1.
Ang et al. 2015 – Ang, B.W., Choong ,W.L. and Ng, T.S. 2015. Energy Security: Definitions, Dimensions and Indexes. Renewable and Sustainable Energy Reviews No. 42, pp. 1077–1093.
 
2.
American Research Council (2009). Hidden Costs of Energy: Unpriced Consequences of Energy Production and Use. [Online] http://www.ourenergypolicy.org... [Accessed: 2019-09-26].
 
3.
Bhattacharyya, S.C. 2011. Energy Economics. Concepts, Issues, Markets and Governance. London: Springer.
 
4.
Bohi, D.R. and Toman, M.A. 1996. The economics of energy security. Boston: Kluwer Academic Publishers (first edition).
 
5.
Broadman, H.G. and Hogan, W.W. 1988. Is and Oil Import Tariff Justified? An American Debate: 28 The Numbers Say ‘Yes’. The Energy Journal No. 9, pp. 7–29.
 
6.
Budnikowski, A. 2006. International economics (Międzynarodowe stosunki gospodarcze). Warszawa: PWE (III edition), 469 pp. (in Polish).
 
7.
Egging et al. 2009 – Egging, R., Holz, F., Von Hirschhausen, Ch. and Gabriel, S. 2009. Representing Gaspec with the World Gas Model. The Energy Journal, Special Issue „World Natural Gas Markets and Trade: A Multi-Modeling Perspective“, pp. 97–117.
 
8.
Externe-Pol 2005. [Online] https://pdfs.semanticscholar.o.... [Accessed: 2019-09-26].
 
9.
Gabriel et al. 2012 – Gabriel, S.A., Rosendahl, K.E., Egging, R., Avetisyan, H.G. and Siddiqui, S. 2012. Cartelisation in gas markets: studying the potential for a “Gas OPEC”. Energy Economics Vol. 34, Iss. 1, January 2012, pp. 137–152.
 
10.
Garbicz, M. and Staniek, Z. 2010. Microeconomics. Market failure problems (Mikroekonomia. Problemy zawodności rynku). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, 212 pp. (in Polish).
 
11.
Greene, D.L. and Leiby, P.N. 2006. The oil security metrics model: A Tool for Evaluating the Prospective Oil Security Benefits of DOE’s Energy Efficiency and Renewable Energy R&D Programs. Oak Ridge National Laboratory, May 2006. 119 pp.
 
12.
Golombek et al. 2014 – Golombek, R., Irarrazabal, A.A. and Ma, L. 2014. Opec’s market power: An empirical dominant firm model for the oil market. Working Paper Norges Bank Research No. 3, pp. 1–42. [Online]: http://www.norges-bank.no/cont... [Accessed: 2019-06-25].
 
13.
Hardin, G. 1968. The Tragedy of the Commons Science. Science Vol. 162, no. 3859, pp. 1243–1248. [Online]: http://www.jstor.org/stable/17... [Accessed: 2019-09-26].
 
14.
Hedenus et al. 2010 – Hedenus, F., Azar, C. and Johansson, D.J.A. 2010. Energy security policies in EU-25 – The expected cost of oil supply disruptions. Energy Policy No. 38, pp. 1241–1250.
 
15.
Howard, M. 2001. Public sector economics for developing countries. Kingston: University of West Indies Press. 318 pp.
 
16.
Huntington, H.G. 2004. Shares, gaps and the economy’s response to oil disruptions. Energy Economics No. 26(3), pp. 415–424.
 
17.
IEA 2020. [Online] https://www.iea.org/areas-of-w... [Accessed: 2019-12-30].
 
18.
Leiby et al. 1997 – Leiby, P.N., Jones, D.W., Curlee, T.R. and Lee, R. 1997. An Oil Imports: An Assessment of Benefits and Costs. Oak Ridge National Laboratory. [Online] http://www.esd.ornl.gov/eess/e... [Accessed: 2015-04-25].
 
19.
Leiby, P.N. 2007. Estimating the Energy Security Benefits of Reduced U.S. Oil Imports. Oak Ridge National Laboratory. [Online] http://citeseerx.ist.psu.edu/v... [Accessed: 2019-09-26].
 
20.
Mankiw, G. and Taylor, M.P 2006. Microeconomics. London: Thomson, 474 pp.
 
21.
Markandya, A. and Hunt, A. 2004. The externalities of energy security (Externe-Pol No. final report) (pp. 1–34). UK: Bath University. [Online] http://www.externe.info/extern... [Accessed: 2019-09-25].
 
22.
Metcalf, G. 2013. The economics of energy security, NBER Working Paper Series, 19729. [Online] https://www.nber.org/papers/w1... [Accessed: 2019-09-25].
 
23.
Nyga-Łukaszewska, H. 2009. Can the main gas producers’ agreement become an OPEC style organisation in the international gas market? (Czy porozumienie głównych producentów gazu ma szanse stać się nowym OPEC w światowym handlu gazem ziemnym?). Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH No. 26, pp. 127–148 (in Polish).
 
24.
Nyga-Łukaszewska, H. 2019. Energy security in the international gas market (Bezpieczeństwo energetyczne na międzynarodowym rynku gazu ziemnego). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 148 pp. (in Polish).
 
25.
Paoli et al. 2016 – Paoli, L., Sacco, M. & Pochettino, N. 2016. Evaluating Security of Energy Supply in the EU: Implications for project appraisal. [Online] https://institute.eib.org/wp-c... [Accessed: 2019-09-26].
 
26.
Papandreu, A.A. 1998. Externality and Institutions. Oxford: Clarendon Press, 304 pp.
 
27.
Parry, I.W.H. and Darmstader, J. 2003. The costs of US oil dependency. Resources for the Future. Discussion Paper 03–59. [Online] https://pdfs.semanticscholar.o... [Accessed: 2019-09-26].
 
28.
Silvestre, J. 2012. Public microeconomics. Efficiency and Equity in Public Policy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 224 pp.
 
29.
Stiglitz, J. and Rosengard, J. 2015. Economics of the public sector. New York: W.N. Norton&Company. Inc. (fourth edition), 960 pp.
 
ISSN:1429-6675