Chosen problems of securing brown coal deposits in Poland for opencast mining activity
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):263–276
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article's goal is to indicate the chosen problems concerning security of brown coal deposits for opencast mining activity. These problems are particularly associated with the procedure of spatial planning on commune's level and with the assurance that the regions which have mineral deposits will be secured as the result of this planning. Furthermore the article brings up the case of deposits' ownership which - unfortunately - in Polish law is determined by the method of exploitation. Significant part of the article is dedicated to the issue of showing the position of opencast brown coal exploitation as a public goal in the understanding of estate management act. The presented problems focus on the imperfections in current law regulations and improper practices that are in use. An attempt to show more efficient solutions concerning the particular areas was made. The proposed solutions are based on such special areas of protection as Nature 2000 areas which are very efficiently protected by the nature protection act or agricultural and forest areas protected by the act about the protection of agricultural and forest areas. These solutions are shown as a hypothetical way to solve the problem of securing brown coal deposits. The article tries to explain what kind of situations that happen in practice minimize the possibility of running an opencast mining activity. The closing thesis shows the symptoms of changes direction. Because of the excess of bureaucratic procedures (namely numerous agreements, opinions) these changes are becoming necessary to enable the procedure of making brown coal deposits accessible and to run accompanying investments.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane problemy zabezpieczania złóż węgla brunatnego w Polsce dla odkrywkowej działalności górniczej
zabezpieczanie złóż, węgiel brunatny, górnictwo odkrywkowe
Artykuł ma na celu sygnalizację wybranych problemów dotyczących zabezpieczania złóż kopalin węgla brunatnego dla odkrywkowej działalności górniczej. Przedstawione problemy koncentrowały się na niedostatkach w obowiązujących regulacjach prawnych i niewłaściwych praktykach, jakie są stosowane. Podjęto próbę wskazania innych rozwiązań bardziej skutecznych w zakresie ochrony obszarów szczególnych, jakie są regulowane w ustawach odrębnych. Podano je jako hipotetyczny sposób na rozwiązanie problemu zabezpieczania złóż kopalin węgla brunatnego. Artykuł stara się wyjaśnić jakie sytuacje zdarzające się w praktyce minimalizują możliwość prowadzenia odkrywkowej działalności górniczej. Końcowe tezy artykułu to symptomy kierunków zmian, jakie coraz częściej się pojawiają w celu umożliwienia udostępnienia złóż węgla brunatnego.
 
REFERENCES (18)
1.
KASZTELEWICZ Z., PTAK M., 2009 – 10 postulatów branży węgla brunatnego w Polsce na tle aktualnych uwarunkowań. Materiały z VII Światowego Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego. Bełchatów.
 
2.
NEY R., GALOS K., 2008 – Bilans Polskich Surowców Mineralnych. Rekomendacja dla KPZK. IGSMiE PAN, Kraków.
 
3.
PTAK M., 2007 – Ochrona środowiska jako prawny, techniczny i ekonomiczny czynnik procesu projektowania odkrywkowego zakładu górniczego. Zarys problemu. Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego 1 (44), materiały Jubileuszowego Forum Górnictwa Kopalin Pospolitych. Wrocław.
 
4.
KASZTELEWICZ Z., GAWLIK L., PTAK M., ZAJĄCZKOWSKI M., 2008 – Wydobywanie węgla brunatnego jako nadrzędny interes publiczny. Kraków. Materiały niepublikowane.
 
5.
KASZTELEWICZ Z., i in., 2008 – Kompendium. Wykonanie optymalizacji ścieżki dojścia do uzyskania koncesji dla złoża węgla brunatnego „Legnica” wraz z opisem procedury postępowania w kontekście przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kraków. Materiały niepublikowane.
 
6.
UBERMAN R., 2005 – Wycena wartości złóż kopalin. Metody, Problemy, Praktyczne rozwiązania, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 
7.
PTAK M., 2007 – Sieć obszarów Natura 2000 w aspekcie działalności odkrywkowych zakładów górniczych; Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie WUG 6(154).
 
8.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
 
9.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm).
 
10.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. z 2005 r. Dz.U. Nr 28, poz. 1947 z późn. zm.).
 
11.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1990 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
 
12.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
 
13.
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz.U. Nr 97, poz. 1051 z późn. zm.).
 
14.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 92, poz. 880 z późn. zm.).
 
15.
Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 z późn. zm.).
 
16.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587).
 
17.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin (Dz.U. Nr 136, poz. 1151 ze zm.).
 
18.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska praz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675