The forecast of Polish power production sector development by 2050 – coal scenario
 
More details
Hide details
1
Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki, Poznań
Publication date: 2019-06-05
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2016;19(3):5–18
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A great deal of attention has been paid to energy safety of Poland in recent years. At present, the final works on next version of the document entitled “Polityka energetyczna Polski” [Poland’s Energy Policy] are underway. The formulated document should clearly indicate our goals for the upcoming years and help energy investment enterprises in making decisions. At present, electrical energy generated in coal-fired power plants is a guarantee of the continuous work of the Polish National Power System. In previous years, the development of these plants has slowed down considerably, exposing the country to an insufficient power reserve. Poland has some of the largest coal deposits in Europe. This has implications on the choice of minerals as the main energy carrier. This article discusses issues related to energy security and the significant role of coal in the matter. It presents the potential coal resources that can be used in the future. It also looks at the share of coal in energy structure and the prospects for the coming years. The article conducts analysis of brown and hard coal reserves in Poland, along with the forecast of their future use. It also contains statistics about coal-fired power stations in Poland together with the plans of their development.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prognoza rozwoju polskiego sektora wytwórczego do 2050 roku – scenariusz węglowy
polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, mix energetyczny, elektrownie węglowe, węgiel kamienny, węgiel brunatny
W ostatnich latach zagadnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski poświęcono wiele uwagi. Obecnie trwają prace nad kolejną wersją dokumentu pt. „Polityka energetyczna Polski”. Powstający dokument powinien jasno wskazywać nasze cele na najbliższe lata i pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych firmom energetycznym. Obecnie gwarancją ciągłej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach parowych spalających węgiel. W ostatnich latach rozwój tych jednostek znacząco wyhamował, narażając kraj na niedostateczną rezerwę mocy. Polska posiada jedne z największych złóż węgla w Europie. Ma to wpływ na wybór tej kopaliny jako głównego nośnika energii. W artykule omówione zostały problemy związane z bezpieczeństwem energetycznym oraz znaczącą rolą węgla w tej kwestii. Przedstawiono potencjalne zasoby węgla, które będzie można wykorzystać w przyszłości, udział węgla w strukturze nośników energii oraz perspektywy na najbliższe lata. W artykule zaprezentowano analizę zasobów węgla brunatnego i kamiennego w Polsce, wraz z prognozą przyszłego wykorzystania. Zawarto również podstawowe informacje na temat elektrowni parowych opalanych węglem brunatnym i kamiennym w Polsce wraz z planami rozwojowymi tych jednostek.
 
REFERENCES (22)
1.
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki. 2014, nr 4 (90).
 
2.
Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants, JOINT RESEARCH CENTRE Institute for Prospective Technological Studies Sustainable Production and Consumption Unit European IPPC Bureau, Final Draft, 2016.
 
3.
Fakty: Węgiel – Energetyka w Polsce, 2016. [Online] Dostępne w: http://min-pan.krakow.pl/zakla... [Dostęp: 10.07.2016].
 
4.
Gawlik, L. red. 2013. Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku – analizy scenariuszowe. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Katowice.
 
5.
Kaproń, H. i Połecki, Z. 2012. Eksploatacja podsystemu wytwórczego w Polsce w latach 1995–2010. Rynek Energii nr 6, s. 3–9.
 
6.
Kasztelewicz, Z. i Patyk, M., 2015. Nowoczesne i sprawne elektrownie węglowe strategicznym wyzwaniem dla Polski. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 18, z. 4, s. 45–60.
 
7.
Mix energetyczny 2050. Analiza scenariuszy dla Polski. Warszawa 2011.
 
8.
Mix energetyczny dla Polski do roku 2060. Warszawa 2015.
 
9.
Olkuski i in. 2015 – Olkuski, T., Szurlej, A. i Janusz, P. 2015. Realizacja polityki energetycznej w obszarze gazu ziemnego. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 18, z. 2, s. 5–8.
 
10.
Olkuski, T. 2005. Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych w Polsce. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 8, z. 2, s. 107–120.
 
11.
Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016–2025. Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Konstancin–Jeziorna, 10 listopada 2015.
 
12.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 roku.
 
13.
PSE SA. 2016. Dane ze stron internetowych. [Online] Dostępne w: www.pse.pl [Dostęp: 10.07.2016].
 
14.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów, Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r., poz. 987.
 
15.
Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 24 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż, Warszawa, dnia 14 maja 2012 r., poz. 511.
 
16.
Statystyka elektroenergetyki polskiej, ARE SA. [Online] Dostępne w: www.are.waw.pl [Dostęp: 10.07.2016].
 
17.
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r. Warszawa 2014.
 
18.
Szczerbowski, R. 2015. Możliwości zastosowania ogniw paliwowych w układach hybrydowych w celu eliminacji negatywnego wpływu chimerycznych źródeł odnawialnych. Materiały IX Konferencji Naukowo-Technicznej ,,Optymalizacja w elektroenergetyce”, s. 189–199.
 
19.
Szuflicki i in. 2016 – Szuflicki, M., Malon, A. i Tymiński, M. 2016. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31 XII 2015 r., Państwowy Instytut Badawczy–Państwowy Instytut Geologiczny.
 
20.
Tokarski, S. 2013. Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. Materiały Forum „Energia-Efekt-Środowisko”, Zabrze. [Online] Dostępne w: http://www.kig.pl [Dostęp: 10.07.2016].
 
21.
Urząd Regulacji Energetyki. [Online] Dostępne w: http://www.ure.gov.pl/ [Dostęp: 10.07.2016].
 
22.
Zapewnienie mocy wytwórczych w elektroenergetyce konwencjonalnej, Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, KGP-4101-001-00/2014, Nr ewid. 17/2015/P/14/018/KGP.
 
ISSN:1429-6675