Strategic conditions for the future of brown coal mining in Poland
,
 
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
AGH University of Science and Technology in Kraków
2
Wrocław University of Technology
Publication date: 2018-12-31
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2018;21(4):155–178
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The national power industry is based primarily on its own energy mineral resources such as hard and brown coal. Approximately 80% of electrical energy production from these minerals gives us complete energy independence and the cost of its production from coal is the lowest in comparison to other sources. Poland has, for many decades had vast resources of these minerals, the experience of their extraction and processing, the scientific-design facilities and technical factories manufacturing machines and equipment for own needs, as well as for export. Nowadays coal is and should be an important source of electrical energy and heat for the next 25–50 years, because it is one of the most reliable and price acceptable energy sources. This policy may be disturbed over the coming decades due to the depletion of active resources of hard and brown coal. The conditions for new mines development as well as for all coal mining sector development in Poland are very complicated in terms of legislation, environment, economy and image. The authors propose a set of strategic changes in the formal conditions for acquiring mining licenses. The article gives a signal to institutions responsible for national security that without proposed changes implementation in the legal and formal process it, will probably not be possible to build next brown coal, hard coal, zinc and lead ore or other minerals new mines.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Strategiczne uwarunkowania dla przyszłości górnictwa węgla brunatnego w Polsce
górnictwo, węgiel brunatny, węgiel kamienny, energetyka węglowa, doktryna górniczo-energetyczna, uwarunkowania formalno-prawne, bezpieczeństwo energetyczne
Krajowa energetyka oparta jest w głównej mierze na własnych surowcach energetycznych takich jak węgiel kamienny i brunatny. Produkcja ponad 80% energii elektrycznej z tych kopalin daje nam pełną niezależność energetyczną, a koszty produkcji energii z tych surowców są najmniejsze w stosunku do innych technologii. Polska posiada zasoby tych kopalin na wiele dziesiątków lat, doświadczenie związane z ich wydobyciem i przeróbką, zaplecze naukowo-projektowe oraz fabryki zaplecza technicznego produkujące maszyny i urządzenia na własne potrzeby, a także na eksport. Węgiel jest i winien pozostać przez najbliższe 25–50 lat istotnym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło, gdyż stanowi jedno z najbardziej niezawodnych i przystępnych cenowo źródeł energii. Polityka ta w okresie następnych dekad może być zachwiana z powodu wyczerpywania się udostępnionych zasobów węgla. Uwarunkowania dla budowy nowych kopalń, a tym samym dla rozwoju górnictwa w Polsce są bardzo złożone zarówno pod względem prawnym, środowiskowym, ekonomicznym, jak i wizerunkowym. Autorzy proponują zmiany, które rozwiązywałyby problemy w przedmiocie uzyskiwania koncesji wydobywczych. Artykuł sygnalizuje instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo Polski, że bez wprowadzenia zaproponowanych istotnych zmian w procesie formalnoprawnym jest mało prawdopodobne, aby wybudowano, tak potrzebne kopalnie węgla brunatnego, kamiennego, rud cynku i ołowiu czy innych kopalin.
 
REFERENCES (9)
1.
Gabryś, H. 2014/2015/2016. Conference materials – unpublished works.
 
2.
Jurdziak et al. 2014 – Jurdziak, L., Kawalec, W. and Woźniak J. 2014. Monography: The impact of the cost of buying CO2 emission allowances on the price of electrical energy in Poland. Consequences for the economy and society. Ed. Tomasz Szulc. Warsaw: Fundacja Energetyka-Bezpieczeństwa-Rozwój, 175 p.
 
3.
Kasiński, J. 2008. The future of brown coal -based mining and energy in Poland and Europe. The Polish Geological Institute – National Research Institute, Warsaw, pp. 1–7.
 
4.
Kasztelewicz, Z. and Ptak, M. 2014. Public charges and taxes paid by the mining industry in Poland. Brown Coal no. 4/89.
 
5.
Kasztelewicz, Z. 2015/2016/2017: Conference materials – unpublished works.
 
6.
Kasztelewicz Z. and Patyk, M. 2015. The modern and efficiently coal power plants strategic challenge for Polish (Nowoczesne i sprawne elektrownie węglowe strategicznym wyzwaniem dla Polski). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal vol. 18, iss. 4, pp. 45–59 (in Polish).
 
7.
Kasztelewicz et al. 2016a – Kasztelewicz Z., Ptak M. and Sikora M. 2016a. Milestones of Polish energy doctrine for the development of lignite industry in the 21-st century in Poland (Kroki milowe polskiej doktryny energetycznej dla rozwoju branży węgla brunatnego w XXI wieku w Polsce). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal vol. 19, iss. 4, pp. 5–19 (in Polish).
 
8.
Kasztelewicz et al. 2016b – Kasztelewicz Z., Ptak M. and Sikora M. 2016b. A government task as a formal and legal instrument in the procedure for obtaining a license for brown coal mining. Scientific Papers of the Institute for Mineral Resources and Energy, The Polish Academy of Sciences no. 96, pp. 119–131.
 
9.
Tajduś et al. 2014 – Tajduś, A., Kaczorowski, J., Kasztelewicz, Z., Czaja, P., Cała, M., Bryja, Z. and Żuk, St. 2014. Brown coal – an offer for the Polish energy sector. The possibility of developing brown coal mining in Poland until 2050. The Mining Committee of the Polish Academy of Sciences, Krakow.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675