Rational use of the lignite as a factor of energy safety determination of the country
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2004;7(Zeszyt specjalny 1):49–58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The lignite takes an important position in a fuel-energy balance in Poland. The lignite to a large extent ensures an energy safety. Not only keeping on the present level but a development of the lignite mining is justified by a technical level of extraction, which is achieved in the Polish mines, big reserves in the substantiated and perspective deposits as well as higher economic efficiency of energy production comparing to other fuels. Arguments that justify the expressed opinions are presented in the paper. Additionally, the noticed abroad tendency of increasing role of this fuel are stated. Attention is paid on different limitations and difficulties, first of all formal-legal, but also ecological, organisational and financial. Above mentioned problems are important difficulties in the operating mines functioning and might be essential obstacles in building new ones.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Racjonalne wykorzystanie węgla brunatnego czynnikiem determinującym bezpieczeństwo energetyczne kraju
węgiel brunatny, bezpieczeństwo energetyczne, zagospodarowanie złóż, ograniczenia ekologiczne i przestrzenne
Węgiel brunatny należy w Polsce do paliw zajmujących znaczącą pozycję w bilansie paliwowo-energetycznym. Zapewnia w dużym stopniu bezpieczeństwo energetyczne. Osiągnięty w polskich kopalniach poziom techniczny wydobycia, duże zasoby w złożach udokumentowanych i perspektywicznych, oraz większa w porównaniu z innymi paliwami efektywność ekonomiczna produkcji energii elektrycznej, uzasadniają nie tylko utrzymanie ale i rozwój górnictwa węgla brunatnego. W artykule zaprezentowano argumenty potwierdzające wyrażony pogląd, przywołując dodatkowo na poparcie obserwowane zagranicą tendencje wzrostu znaczenia tego paliwa. Zwrócono też uwagę na różnorodne ograniczenia i utrudnienia, przede wszystkim natury formalno-prawnej, ale także ekologiczne, organizacyjne i finansowe, które już obecnie są poważnym utrudnieniem w funkcjonowaniu czynnych kopalń i mogą stanowić istotną przeszkodę w budowie nowych.
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675