Business modeling methods and solutions used in the exploration and production of natural gas
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(1):73–88
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This document presents the financial environment associated with the exploration and extraction of hydrocarbons. The main theme of the article is the description of the most common practices used in this sector of the economy. Exploration and extraction normally require significant financial resources required for the implementation of seismic operations, exploration, assessment, production drilling, and associated infrastructure. That is why even the owner of an exploration concession which has sufficient financial resources may be reluctant to invest them entirely in the concession area. This paper describes the reasons for investors' involvement in many upstream projects in return for partial rights in the extraction - either rights to physical materials flow or financial income. This analysis draws attention to the need for diversification and optimization of the assets portfolio. It also focuses on the behaviour of oil and gas companies that gladly give away some of their rights in the exploitation concessions (through the Farmout Agreement, Joint Operating Agreement, Exploration Agreement) even in the most promising geological areas in order to gain interests in assets which are often potentially less attractive but more predictable in terms of political risk. Additionally, the paper determines why oil and gas companies try to maintain or gain the position of the Operator and have the biggest impact possible on the operational management of exploration projects. Sometimes they settle for being one of the concession holders, controlling the execution of works from the level of Operational Committees. The paper concludes that, for upstream companies, the results of the whole portfolio of upstream assets are much more important than the success or failure of a single project.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Modele biznesowo-finansowe i rozwiązania stosowane przy poszukiwaniach i wydobywaniu gazu ziemnego
wydobywanie gazu ze złóż niekonwencjonalnych, gaz z łupków, gaz ziemny, ryzyko
Artykuł przedstawia klasyczne problemy biznesowo-finansowe związane z poszukiwaniem i wydobywaniem węglowodorów. Zostały opisane rozwiązania sektorowe najczęściej stosowane w praktyce. Ponieważ prace poszukiwawcze, a także rozwój wydobycia, wymagają z reguły znaczących nakładów finansowych związanych z realizacją prac sejsmicznych, wierceń poszukiwawczych, a na końcu także produkcyjnych oraz infrastrukturą pomocniczą, włściciel praw do eksploatacji, nawet jeśli posiada niezbędne środki finansowe, to - z uwagi na skalę ryzyka - może nie być skłonny do ich zainwestowania w całości w dany obszar koncesyjny. Przybliżono dlaczego w wielu projektach upstreamowych pojawiają się podmioty kontrybuujące do danego przedsięwzięcia środki finansowe i oczekujące w zamian określonego udziału w wydobyciu. Zwrócono uwagę na potrzebę dywersyfikacji i optymalizacji portfela aktywów oraz zachowanie przedsiębiorstw naftowych, które chętnie oddają część udziałów w swoich koncesjach (poprzez farming, umowy o wspólnym zarządzaniu czy wspólnej realizacji prac poszukiwawczych) nawet w najbardziej obiecujących obszarach geologicznych, by pozyskać udziały w innych, często potencjalnie mniej atrakcyjnych, ale np. bardziej przewidywalnych od strony ryzyka politycznego aktywach. Określono dlaczego koncerny naftowe starają się zachować lub pozyskać pozycję operatora i mieć jak największy wpływ na operacyjne zarządzanie przedsięwzięciami poszukiwawczymi. Skonstatowano, że dla firmy upstreamowej kluczowe są wyniki całego portfela aktywów upstream, a nie sukces czy porażka pojedynczego projektu.
 
REFERENCES (13)
1.
WOOD D., 2002 – Benefits of integrating risk and strategic goals models. Petroleum Economist.
 
2.
ENI, 2007 – Raport Deutsche Bank (sierpień).
 
3.
JANUSZ P., 2010 – Zasoby gazu ziemnego w Polsce jako czynnik poprawiający bezpieczeństwo energetyczne, na tle wybranych państw UE. Polityka Energetyczna t. 13, z.1, s. 23–41.
 
4.
JANUSZ P., PIKUS P., SZURLEJ A., 2013 – Rynek gazu ziemnego w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 1, s. 2–6.
 
5.
Lewis Mosburg’s Internet Oil & Gas Primer™ 2013; http://www.mosburgoil-gas.com/....
 
6.
KALISKI M., KRUPA M., SIKORA A., 2012 – Forecasts and/or scenarios, including quantification of the distance, timing and costs. Arch. Min. Sci., Vol. 57 (2012), No 2, p. 423–439.
 
7.
KALISKI M., SZURLEJ A., GRUDZIŃSKI Z., 2012 – Węgiel i gaz ziemny w produkcji energii elektrycznej Polski i UE. Polityka Energetyczna t.15, z.4, s. 57–69.
 
8.
KALISKI M., SIEMEK J., SIKORA A., STAOEKO D., JANUSZ P., SZURLEJ A., 2009 –Wykorzystanie gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce i UE – szanse i bariery. Rynek Energii nr 4, s. 1–6.
 
9.
KOGUT K., 2010 – Wzrost znaczenia gazowych źródeł mocy: udział surowców w produkcji energii elektrycznej. Profesjonalne Gazownictwo 2010, s. 51–56.
 
10.
KRYZIA D., GAWLIK L., 2012 – Perspektywy gazu z łupków w Polsce. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, numer 82, s. 5–20.
 
11.
NAGY S., SIEMEK J., 2011 – Shale Gas in Europe: the State of the Technology – challenges and opportunities. Archives of Mining Sciences, Vol. 56, No 4, p. 727–760.
 
12.
SIEMEK J., KALISKI M., RYCHLICKI S., SIKORA S., JANUSZ P., SZURLEJ A., 2011 – Importance of LNG technology in the development of world’s natural gas deposits. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, vol. 27 iss. 4 s. 109–130.
 
13.
SZAMAŁEK K., 2011 – Racjonalna gospodarka złożem w świetle teorii zasobów mineralnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 27, z. 4, s. 5–15.
 
ISSN:1429-6675