Fuel mix as an energy company strategy element
R. Nowakowski 1  
 
More details
Hide details
1
Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2015;18(4):61–74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Fuels are essential for the energy production business. The lifetime of energy generations assets is relatively long − often more than 30 years. Therefore, taking decisions on the selection of particular fuel mix has important consequences for the company. One of the key effects that evoke the use of the fuel mix is the future level of profitability and the future value of the company. It can be concluded that the decision on the selection of the fuel mix, is of a strategic nature. The object of this publication is an attempt to analyze the concept of the fuel mix in the context of the energy company strategy. Key factors influencing the evolution of the fuel mix in the enterprise were defined in the article. Then number methods and tools to select the optimum fuel mix were proposed. The Tauron case study was presented to confirm the thesis of the strategic dimension of the fuel mix for the power generation company. A systematic analysis of the key factors in the company environment was recommended as preferred. The selection of such methods shall ensure the identification of the widest possible scope of risks and quantify the impact of the decision on the specific fuel mix selection for the future value of the company
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Miks paliwowy elementem strategii przedsiębiorstwa energetycznego
paliwa, miks paliwowy, przedsiębiorstwo energetyczne, otoczenie
Paliwa posiadają kluczowe znaczenie w procesie produkcji energii. Biorąc pod uwagę fakt, że okres życia aktywów energetycznych jest relatywnie długi i wynosi często ponad 30 lat, decyzja o wyborze konkretnej technologii produkcji oraz paliwa, które będzie wykorzystywane w danym źródle ma wielowymiarowe konsekwencje dla przedsiębiorstwa. Jednym z kluczowych skutków, jakie wywołuje zastosowanie danego miksu paliwowego, jest poziom rentowności prowadzonej działalności oraz przyszła wartość przedsiębiorstwa. Można zatem stwierdzić, że decyzja o wyborze miksu paliwowego jest decyzją o wymiarze strategicznym. Przedmiotem niniejszej publikacji jest próba analizy pojęcia miksu paliwowego w kontekście strategii przedsiębiorstwa energetycznego. W artykule określone zostały kluczowe czynniki mające wpływ na kształtowanie się miksu paliwowego w przedsiębiorstwie. Następnie zaś zaproponowano metody i narzędzia, których zastosowanie pozwala na podjęcie decyzji o wyborze optymalnego miksu paliwowego. Na potwierdzenie tezy o strategicznym wymiarze miksu paliwowego dla przedsiębiorstwa energetycznego zaprezentowano studium przypadku bazujące na strategii grupy energetycznej Tauron Polska Energia SA. W artykule rekomenduje się podejście, które cechuje się systematyczną analizą kluczowych czynników otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa, a także dobór takich metod analizy otoczenia, które zapewnią identyfikację możliwie najszerszego spektrum ryzyk oraz pozwolą skwantyfikować wpływ podjęcia decyzji o wyborze konkretnego miksu paliwowego na przyszłą wartość przedsiębiorstwa.
 
REFERENCES (9)
1.
Ewolucja czy rewolucja – jak zmienić polski system elektroenergetyczny? Prezentacja Tauron Polska Energia SA podczas konferencji „Węgiel kamienny, gospodarka niskoemisyjna – realia polskie”, Senat RP, Komisja Gospodarki Narodowej, Warszawa, 6 listopada 2012, [Online] Dostępne w: http://www. senat.gov.pl/gfx/senat/userfil... [Dostęp: 25.08.2015].
 
2.
Johnson i in. 2010 – Johnson, G., Scholes, K. i Whittington, R. 2010. Podstawy strategii. PWE, Warszawa.
 
3.
Koniec 2015 − Koniec tradycyjnej energetyki? – Jak wygrać w dobie zmian, Raport PwC i ING Bank Śląski, kwiecień 2015, [Online] Dostępne w: http://www.pwc.pl/pl_PL/pl/pub... [Dostęp: 25.08.2015].
 
4.
Krupski i in. 2009 – Krupski, R., Niemczyk, J., Stańczyk Hugiet, E. 2009. Koncepcje Strategii organizacji. PWE, Warszawa.
 
5.
Krupski, R. red. 2005. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, PWE, Warszawa.
 
6.
Ministerstwo Gospodarki 2009 − Polityka Energetyczna Polski do 2030, Ministerstwo Gospodarki, Uchwała RM 202/2009 z 10.11.2009, [Online] Dostępne w: http://www.mg.gov.pl/Bezpiecze... [Dostęp: 25.08.2015].
 
7.
Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 roku, Departament Analiz Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 2013, [Online] Dostępne w: https://www.premier.gov.pl [Dostęp: 25.08.2015].
 
8.
Projekt 2014 − Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2050, Ministerstwo Gospodarki, [Online] Dostępne w: www.mg.gov.pl [Dostęp: 25.08.2015].
 
9.
Raport EnergSys 2050 − Ocena wpływu ustanowienia celów redukcji emisji wg dokumentu KE „Roadmap 2050” na sektor energetyczny, rozwój gospodarczy, przemysł i gospodarstwa domowe w Polsce do roku 2050, EnergSys Badania systemowe, Warszawa 2012.
 
ISSN:1429-6675