Determination of strategic directions for the technological development of coke plants in Poland based on the coal base forecast and coke customer requirements
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2012;15(4):269–283
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The economic downturn observed in Europe affects mainly the traditional industry associated with coke and steel. Polish coke plants are the largest coke producers in the European Union and the largest exporters of coke in the world. The strategic goal of the Polish coke-making industry is the technological development of production assets which will allow the business to maintain or strengthen its market position by producing coke which fulfills customer expectations and meets increasingly strict legal requirements. All this has to be done by maximizing the added value of coal conversion into coke, and more generally into steel production. Therefore, a natural end cost-effective direction of development is the maximum use of the domestic coal base which is characterized by an insufficient content of the best, hard type coals. This article analyzes the current and medium term projected coal base structure. It examines, for the Polish cokemaking industry, the most promising directions of the coke plants’ technological development (like changing the ovens’ charging technology from top to stamp charging), and the conditions and possibilities for the deployment of heat-recovery coke plants. Furthermore, the article characterizes the perspective, pre-chamber technological operations in the scope of coal blend preparation leading to an increase in bulk density, e.g. further optimization of grain composition, oiling, partial briquetting, or coal blend thermal processing. It also considers the possibility of changing or modifying the coke quenching system as a source of extra added value and better energy efficiency. Because of current and future requirements in terms of environmental protection and the energy policy of the European Union, particular attention has been given to the improvement of energy efficiency, both in the scope of single units (for particular installations and objects) and for the whole cokemaking process. The article highlights the enormous potential of further automation and mechanization which could result in improved work efficiency, a lower occupational risk, and the improved durability and reliability of equipment. Further analysis suggests potential improvements in the way the organization and management works in the cokemaking industry. Because of the uncertainty in the markets, the involvement and creativity of the employees becomes more important. A way to achieve the above is the participation of the staff in continuous improvement programs.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Określenie strategicznych kierunków rozwoju technologicznego koksowni w Polsce na podstawie prognozy bazy surowcowej oraz oczekiwań odbiorców koksu
koksownictwo, baza węglowa, rozwój technologii, hutnictwo
Spowolnienie gospodarcze obserwowane w Europie w szczególny sposób oddziałuje na tradycyjne sektory przemysłu, do których należy przemysł stalowy i koksownictwo. W szczególnej sytuacji znalazł się przemysł koksowniczy w Polsce. Polskie koksownie są największym producentem koksu w Unii Europejskiej i największym eksporterem koksu na świecie. Celem strategicznym dla polskiego koksownictwa jest taki rozwój technologiczny aktywów produkcyjnych, który pozwoli na utrzymanie lub umocnienie pozycji rynkowej przez produkcję koksu, spełniającego wymagania jego odbiorców oraz spełnienie coraz surowszych wymogów prawnych, przy maksymalizacji wartości dodanej w procesie konwersji węgla do koksu, a w szerszym ujęciu do stali. Naturalnym i efektywnym ekonomicznie kierunkiem rozwoju dla koksownictwa polskiego jest zatem maksymalizacja wykorzystania krajowej bazy węglowej, w której strukturze niewystarczający jest udział najlepszych węgli ortokoksowych. W artykule przeanalizowano obecną i prognozowaną w średnim terminie strukturę bazy zasobowej węgli dla koksownictwa. Przedstawiono najbardziej perspektywiczne dla polskiego koksownictwa kierunki rozwoju technologicznego koksowni, takie jak zmiana technologii napełniania komór z zasypowej na ubijana oraz przeanalizowano możliwości i warunki wdrożenia koksowni dwuproduktowej. Scharakteryzowano także perspektywiczne przedkomorowe operacje technologiczne w zakresie przygotowania mieszanki węglowej, pozwalające zwiększyć jej gęstość nasypową w komorze, takie jak optymalizacja składu ziarnowego, olejowanie, częściowe brykietowanie czy obróbka termiczna wsadu. Rozważono także możliwości modyfikacji lub zmiany technologii systemu chłodzenia koksu, jako źródła kreowania dodatkowej wartości dodanej oraz poprawy efektywności energetycznej. Ze względu na obecne i przyszłe wymagania w zakresie ochrony środowiska naturalnego i politykę energetyczną w Unii Europejskiej, szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu poprawy efektywności energetycznej, zarówno w ujęciu jednostkowym, dla poszczególnych aparatów i obiektów, jak i w ujęciu całościowym, dla procesu koksowania. Zwrócono uwagę na ogromny potencjał tkwiący w dalszej automatyzacji i mechanizacji, który przynieść może efekty w postaci poprawy wydajności pracy, obniżenia ryzyka zawodowego oraz podniesienia trwałości i niezawodności urządzeń. Przeanalizowano także możliwości tkwiące w obszarze organizacji i zarządzania w koksownictwie. W warunkach niepewności na rynku szczególnego znaczenia nabiera zaangażowanie pracowników i wyzwolenie ich przedsiębiorczości, czemu służyć może angażowanie całych załóg w programy ciągłego doskonalenia.
 
REFERENCES (16)
1.
CZAPLICKI A., 2007 – Podsuszanie wsadu przed koksowaniem. Karbo, wydanie specjalne, s. 47–57.
 
2.
CZORNIK i in. 2011 – CZORNIK G., ZIOMBER S., STRZELEC H., 2011 – Rozwój bazy zasobowej JSW SA. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Zakopane, Materiały konferencyjne, s. 43–54.
 
3.
GANDERSKA-WOJTACZKA K., 2011 – Baza zasobowa węgli koksowych kopalń wchodzących w skład Kompanii Węglowej SA. Wyd. IGSMiE PAN, Zakopane, Materiały konferencyjne, s. 55–67.
 
4.
HERENIAK i in. 2011 – HERENIAK W., WARZECHA A., JARNO M., 2011 – Perspektywy rozwoju rynku dla koksu produkowanego w Polsce. Karbo, Nr 1, s. 6–18.
 
5.
KARCZ A., SIKORSKI C., 2009 – Wybrane uwarunkowania techniczno-technologiczne produkcji koksu w Polsce. Karbo, wyd. spec., s. 37–46.
 
6.
KARCZ A., STRUGAŁA A., 2008 – Zwiększenie szans wykorzystania krajowej bazy węgli koksowych poprzez działania technologiczne w zakresie przygotowania mieszanek wsadowych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 24, Kraków, s. 5–18.
 
7.
LATOCHA i in. 2011 – LATOCHA W., KACZMAREK W., STRUGAŁA A., ŻARCZYŃSKI P., 2011 – Rozszerzenie bazy węglowej polskiego koksownictwa poprzez wdrożenia wstępnego podsuszania wsadu oraz zastosowanie węgli importowanych. Kraków, Polityka Energetyczna t.14, z. 2, Wyd. IGSMiE PAN s. 215–229.
 
8.
LATOCHA i in. 2010 – LATOCHA W., SIKORSKI C., STRUGA£A A., 2010 – Technologiczna ocena możliwości dywersyfikacji dostaw węgli do krajowych koksowni. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 78, s. 127–145.
 
9.
OZGA-BLASCHKE U., 2008 – Relacje cen węgla i koksu metalurgicznego na rynkach międzynarodowych. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 335–349.
 
10.
OZGA-BLASCHKE U., 2010 – Gospodarka węglem koksowym. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
11.
POULTNEY R.M.,WILLMERS R.R., 2000 – Assessment of coal pre-treatment systems. The Coke oven Managers’ year-book 2000, s. 159–158.
 
12.
SIKORSKI C., 2009 – Koksownia dwuproduktowa – porównanie z koksownią klasyczną. Karbo Nr 4, s. 231–239.
 
13.
SOWIŃSKI J., 2010 – Analiza wpływu na polski system energetyczny propozycji Dyrektywy IED w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 401–410. PL ISSN 1429-6675.
 
14.
WARZECHA A., JARNO M. (Polski Koks), 2011 – Międzynarodowy rynek koksu, prezentacja: Warszawa 29.11.2011 r.
 
15.
WARZECHA A., JARNO M. (Polski Koks), 2012 – Światowy handel węglem koksowym i koksem, prezentacja: Konferencja SITPH, Karpacz 11–13.05.2012 r.
 
16.
ŻARCZYŃSKI P., 2011 – Ocena efektywności operacji podsuszania wsadu do procesu koksowania. Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Grupa Naukowa Pro Futuro, Kraków, ISBN 978-83-88519-12-3.
 
ISSN:1429-6675