Coking coal market development within the context of the global economic situation
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2012;15(4):255–267
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Steel market conditions reflect global processes in the world economy. The first decade of this century was undoubtedly the most important period in the history of the global steel industry and related branches of the economy. The situation in the international coking coal market is directly connected with the production volume of blast furnace iron. This paper describes changes in the global market of coking coal within the context of events taking place over the analysed time period. It examines factors influencing sales volume and coking coal price variation in international trade. The newest trends in the contracting system, as well as proposals for creating price indices for coking coals similar to those functioning for a long time in the steam coal market have been described. The paper also presents predictions on conditions in the coking coal market for the forthcoming years in connection with forecasts for the steel market. Development of investments for the purpose of increasing global coking coal production will improve the supply/demand balance and will exert pressure to lower the coking coal prices in the longer term.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rozwój rynku węgli koksowych na tle sytuacji gospodarczej na świecie
węgiel koksowy, ceny, kontrakty, rynek międzynarodowy, podaż, popyt
Odzwierciedleniem globalnych procesów zachodzących w gospodarce światowej jest koniunktura na rynku stali. Pierwsza dekada obecnego stulecia to niewątpliwie najbardziej znaczący okres w historii światowego przemysłu stalowego i branż z nim powiązanych. Sytuacja na światowym rynku węgla koksowego jest bezpośrednio powiązana z wielkością produkcji surówki żelaza w procesie wielkopiecowym. W artykule opisano zmiany na światowym rynku węgli koksowych na tle zdarzeń gospodarczych zachodzących w analizowanym okresie. Omówiono czynniki wpływające na wielkość obrotu i zmienność cen węgli koksowych w handlu międzynarodowym. Opisano najnowsze trendy w systemie kontraktowania oraz propozycje tworzenia indeksów cenowych dla węgli koksowych, podobnych do od dawna funkcjonujących indeksów na rynku węgli energetycznych. W artykule przedstawiono również przewidywania dotyczące koniunktury na rynku węgli koksowych w nadchodzących latach w powiązaniu z prognozami odnoszącymi się do rynku stali. Rozwój inwestycji mających na celu zwiększenie światowego wydobycia węgla koksowego poprawi bilans podaży i popytu i będzie wywierać presję na obniżenie rynkowych cen węgli koksowych w dłuższym horyzoncie czasowym.
 
REFERENCES (24)
1.
Argus Coal Daily International. Wyd. Argus Media Ltd.
 
2.
Australian bulk commodity exports and infrastrukture – outlook to 2025. July 2012 (http://bree.gov.au).
 
3.
BINNS V., 2012 – Developments in the coking coal market. Coaltrans, Beijing, 17 April 2012.
 
4.
Coal Information 2011 (with 2010 date). Wyd. IEA, Paryż.
 
5.
CTI – Coal Trader International. Wyd. Platts.
 
6.
GRUDZIŃSKI Z., 2005 – Wskaźniki cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych. Polityka Energetyczna t. 8, z. spec. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
7.
IMF World Economic Outlook, April 2012.
 
8.
IMF World Economic Outlook Update, July 16, 2012-08-17.
 
9.
ICR Coal Statistics Monthly. Wyd. Platts — McGraw Hill Companies, England.
 
10.
ICR – International Coal Report. Wyd. Platts — The McGraw Hill Companies, England.
 
11.
LORENZ U., 2006 – Rola wskaźników cen w międzynarodowym handlu węglem energetycznym.Polityka Energetyczna t. 9, z. spec. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
12.
Methodology and Specifications for Coking Coal Queensland Index (CCQ) and Coking Coal Hampton Roads Index (CCH). Prepared by Energy Publishing. September 9, 2010 – Version 15, 20. (www.energypublishing.com).
 
13.
OZGA-BLASCHKE U., 2009 –Wpływ kryzysu gospodarczego na rynki stali, węgla koksowego i koksu. Przegląd Górniczy Nr 3–4 (1036-37), Wyd. ZG SITG Katowice.
 
14.
OZGA-BLASCHKE U., 2010a – Światowy rynek węgla koksowego – stan obecny i perspektywy rozwoju. Przegląd Górniczy Nr 11, Wyd. ZG SITG Katowice.
 
15.
OZGA-BLASCHKE U, 2010b – Gospodarka węglem koksowym. Wyd. IGSKiE PAN. Kraków. ISBN 978-83-60195-14-7.
 
16.
OZGA-BLASCHKE U., 2011 – Ewolucja cen węgla koksowego na rynku międzynarodowym. Przegląd Górniczy Nr 7–8 (1064-65), Wyd. ZG SITG Katowice.
 
17.
Resources outlook. Steel and steel–making raw materials. vol 1 no 4 June quarter 2012, BREE.
 
ISSN:1429-6675