Polish coke-making industry - opportunities and threats
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(Zeszyt specjalny 2):251–262
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An analysis was carried out on the opportunities and threats the Polish coke-making industry is faced with. In particular, the following points were focused on: the demand for coke on the domestic and international markets, the production capacity of Polish coking plants and their technical conditions, source of raw materials for coke production, current ecological requirements resulting from Polish environmental regulations.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Polskie koksownictwo - szanse i zagrożenia
koksownictwo, popyt koksu, podaż koksu, ekologia
Dokonano analizy szans i zagrożeń przed jakimi stoi polskie koksownictwo, koncentrując się na: popycie na koks ma rynkach krajowym i międzynarodowym, wielkości bazy wytwórczej polskich koksowni i jej stanie technicznym, węglowej bazie surowcowej, uwarunkowaniach wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
ISSN:1429-6675