Economic benefits of trade of carbon dioxide emission rights at the combustion of coal mixtures with organic components in professional energetic
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):213–228
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents a method of analysis and the results of exemplary calculations of economic effects resulting from the possibility of trade of carbon dioxide emission rights at the combustion of fuel mixtures of coal and biocomponents by the professional power engineering. The calculations were carried out for selected biocomponents, changeable share of biocomponents in the fuel mixture and their changeable moisture - in terms of 1 GJ of usable energy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Korzyści ekonomiczne z handlu uprawnieniami do emisji CO2 przy spalaniu w energetyce zawodowej mieszanek węgla z komponentami organicznymi
ekonomia, kocioł, emisja, studium
W artykule tym przedstawiono metodę analizy oraz przykładowe wyniki obliczeń efektów ekonomicznych wynikających z możliwości handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla przy spalaniu przez energetykę zawodową mieszanek paliwowych węgla i biokomponentów. Obliczenia wykonano dla wybranych biokomponentów, zmiennego udziału biokomponentów w mieszance paliwowej oraz zmiennej ich wilgotności - w przeliczeniu na 1 GJ energii użytkowej.
 
REFERENCES (5)
1.
PN-72/M-34128. Kotły parowe. Wymagania i badania odbiorcze.
 
2.
Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Mieszkowskiego, Pomiary cieplne i energetyczne. WNT, Warszawa 1981.
 
3.
Praca zbiorowa. Poradnik termoenergetyka - wydanie drugie zmienione i uzupełnione. WNT, Warszawa 1974,.
 
4.
WARCHAŁOWSKI A. - Ochrona powietrza - ocena oddziaływania instalacji na stan powietrza -aspekty praktyczne związane z przygotowaniem i sprawdzeniem wniosków o wydanie pozwolenia i raportów oddziaływania instalacji na środowisko.
 
ISSN:1429-6675